Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. jūlijā

Vide: kā mēs varam efektīvāk izmantot fosforu un radīt pārstrādes iespējas?

Komisija sāk apspriešanu par to, kā izmantot fosforu ilgtspējīgākā veidā. Fosfors tiek plaši izmantots lauksaimniecībā un ir būtiska mēslošanas līdzekļu un dzīvnieku barības sastāvdaļa, bet tas ir resurss, kas nav aizstājams. Krājumi ir ierobežoti, cenas ir nestabilas un pašlaik daudz fosfora tiek izšķērdēts, un tas rada bažas par izmaksām un pieejamību nākotnē ES un visā pasaulē.

Apspriešanā tiek jautāts, kā nodrošināt, lai fosfora rezerves būtu pieejamas nākamajām paaudzēm, un kā mazināt nevēlamo blakusparādību ietekmi uz vidi, ko var radīt fosfora izmantošana. Piemēram, fosfora noplūdes no lauksaimniecībā izmantojamas zemes uz ūdenstecēm var sekmēt ūdensaugu un aļģu vairošanos – parādību, ko sauc par eitrofikāciju.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Pašlaik mēs izšķērdējam šo vērtīgo resursu un radām piesārņotāju. Fosfora efektīvāka izmantošana mazinās tā ietekmi uz vidi un uzlabos piegādes drošību. Mēs varam arī radīt jaunas iespējas uzņēmējdarbībai pārstrādes nozarē."

Apspriešanas mērķis ir sākt diskusiju par fosfora izmantošanu un veidiem, kā padarīt to resursu ziņā efektīvāku. Paziņojums nav sagatavots saistībā ar konkrētu tiesību aktu par fosforu, bet gan, lai aicinātu Eiropas iestādes un visas ieinteresētās personas paust savu viedokli par šo jautājumu.

Ir ierosināti vairāki risinājumi, kas varētu uzlabot pašreizējo situāciju, piemēram, mēslošanas līdzekļu un barības mērķtiecīgāka izmantošana, augsnes erozijas mazināšana un fosfora pārstrādes no kūtsmēsliem, notekūdeņiem un komposta veicināšana. Dalībnieki ir aicināti apsvērt, ko varētu darīt, lai veicinātu fosfora atgūšanu no citiem resursiem, piemēram, barības un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

Apspriešanā tiek lūgts paust viedokli par to, kā risināt pieprasījuma un piedāvājuma jautājumus, kā mazināt augsnes piesārņojuma risku un kādas tehnoloģijas vai inovācijas būtu jāveicina, lai uzlabotu fosfora ilgtspējīgu izmantošanu.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlaments, Padome un citas Eiropas iestādes, pilsoņi, publiskas iestādes, nevalstiskas organizācijas un uzņēmumi ir aicināti līdz 2013. gada 1. decembrim paust savu viedokli. Komisija 2014. gadā analizēs šos viedokļus. Tā iekļaus šā darba rezultātus attiecīgajās politikas jomās, sākot ar noteikumiem par ūdens un atkritumu apsaimniekošanu lauksaimniecības politikā līdz pat darbam ar izejvielām.

Vispārīga informācija

Mūsdienīgu lauksaimniecības sistēmu ražīgums lielā mērā ir atkarīgs no fosfora izmantošanas augsnes mēslošanā un dzīvnieku barībā. Lielākā daļa fosfora tiek iegūta fosfātiežu raktuvēs, bet Eiropas Savienībā ir tikai viena šāda raktuve, un vairuma ES izmantoto fosfātiežu izcelsme ir Ziemeļāfrika un Krievija. Labs situācijas pārskats ir atrodams šajā tīmekļa vietnē.

Pašlaik daudz fosfora tiek izšķērdēts pārtikas ražošanas ciklā, kas bieži vien rada vides problēmas, piemēram, ūdens piesārņojumu. ES tiesībās ūdens piesārņojumu ar fosfātiem regulē ar tādiem tiesību aktiem kā nitrātu direktīva un komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva, taču pašlaik netiek veicināta šīs barības vielas efektīvāka izmantošana.

Vairākas dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai veicinātu fosfora pārstrādi un efektīvu izmantošanu, un ES ir izplatīta dažu veidu atkārtota fosfora izmantošana, piemēram, kūtsmēslu un notekūdeņu dūņu izklāšana. Tomēr šie fosfora avoti ne vienmēr tiek izmantoti pareizajās vietās vai pareizā veidā tā, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības kultūras var to uzņemt.

ES turpina darbu, lai uzlabotu dažu šo pārstrādāta fosfora avotu piekļuvi tirgum, un viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas tiek veikts šajā jomā, ir mēslošanas līdzekļu regulas pārskatīšana.

Ir nepieciešami turpmāki pētījumi par daudzsološām metodēm un tehnoloģijām. Ilgtspējīgai lauksaimniecībai veltīta Eiropas inovācijas platforma līdz ar citiem pasākumiem programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros palīdzēs stimulēt šādu Eiropas uzņēmumu un pētniecības iestāžu attīstību.

Plašāka informācija

Konsultatīvā paziņojuma tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Skatīt arī:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar