Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2013 г.

Околна среда: как да използваме фосфора по-ефективно и да създадем възможности за рециклирането му?

Комисията започва консултация относно по-устойчивото потребление на фосфора. Фосфорът се използва широко в селското стопанство, той е съществена съставка на торове и фуражи и като ресурс е незаменим. Запасите са ограничени, цените се променят рязко, а понастоящем много фосфор се разхищава, което предизвиква загриженост за цената и наличието му в бъдеще както в ЕС, така и по целия свят.

С консултацията се задават въпроси във връзка с гарантирането на резерви за бъдещите поколения и с начините за свеждане до минимум на неблагоприятните странични въздействия на фосфора върху околната среда. Оттичането на фосфор от земеделски земи към водни потоци например може да доведе до засилен растеж на водни растения и водорасли — явление, известно като еутрофикация.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Понастоящем ние разхищаваме този ценен ресурс и го превръщаме в замърсител. Ако го използваме по-ефективно, това ще намали въздействието му върху околната среда и ще повиши сигурността на доставките му. Можем да създадем и нови перспективи пред сектора за рециклиране.“

Консултацията има за цел да започне дебат по въпросите на употребата на фосфора и начините за повишаване на нейната ресурсна ефективност. Съобщението не е изготвено с перспективата за съставяне на специфични законодателни актове относно фосфора, а с него европейските институции и заинтересованите страни се приканват да споделят становищата си по въпроса.

Предложени са редица варианти за подобряване на настоящото положение, като например по-целенасоченото използване на торове и фуражи, намаляване на почвената ерозия и насърчаване на рециклирането на фосфор от оборски тор, отпадъчни води и компост. Участниците в консултацията се приканват да помислят за възможности за насърчаване на възстановяването на фосфор от други източници, например хранителни и биоразградими отпадъци.

С консултацията се търсят също така мнения за разрешаване на въпросите на търсенето и предлагането, за овладяване на риска от замърсяване на почвата, както и за технологиите и нововъведенията, които да се популяризират с цел подобряване на устойчивото потребление на фосфор.

Следващи стъпки

Европейският парламент, Съветът и други европейски институции, както и граждани, публични органи, неправителствени организации и стопански предприятия са добре дошли да споделят своите мнения до 1 декември 2013 г. Комисията ще анализира постъпилите предложения през 2014 г. Резултатите от анализа ще бъдат включени в нейната работа в съответните области, от селскостопанската политика и опазването на водите до преработването на отпадъците и политиката във връзка със суровините.

Контекст

Производителността на съвременните селскостопански системи зависи до голяма степен от добавянето на фосфор в почвите и във фуражите за животни. По-голямата част от фосфора в ЕС произхожда от мините за фосфатни скали, но в целия Съюз има само една такава мина, така че използваните тук фосфатни скали идват предимно от Северна Африка и Русия. Тук е представен добър обзор на положението.

Понастоящем в производствения цикъл на храните се разхищава много фосфор, което често причинява екологични проблеми, като например замърсяване на водите. Законодателството на ЕС урежда въпросите във връзка със замърсяването на водите с фосфати посредством Директивата за нитратите и Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, но понастоящем не насърчава по-ефективното използване на това хранително вещество.

Няколко държави членки са предприели стъпки за насърчаването на по-широкото рециклиране и по-ефективното използване на фосфора, а някои форми на повторна употреба като разпръскването на оборски тор и утайки от отпадъчни води са обичайна практика в целия ЕС. Тези източници обаче не винаги се използват на правилното място или по правилния начин, за да се гарантира усвояването им от растенията.

ЕС работи върху подобряването на достъпа до пазара на някои от тези източници на рециклиран фосфор, по-специално чрез преглед на Регламента за торовете.

Необходими са още изследвания на перспективни методи и технологии и Европейската иновационна платформа в областта на устойчивото селско стопанство, наред с други дейности в рамките на „Хоризонт 2020“ ще стимулира европейските предприятия и научноизследователски организации да ги извършват.

За повече информация:

Връзка към консултативното съобщение:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Вижте също:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar