Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. heinäkuuta 2013

Ympäristöalan kuuleminen: Tavoitteena fosforin tehokkaampi käyttö ja kierrätyksen edistäminen

Euroopan komissio haluaa kuulla eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten fosforin käytöstä voitaisiin saada ympäristön kannalta kestävämpää. Fosforia käytetään yleisesti maataloudessa, ja se on olennainen lannoitteiden ja eläinrehujen ainesosa. Sitä korvaavia tuotteita ei ole. Raaka-ainevarannot ovat rajalliset, hinnat ovat olleet epävakaat ja käytettävästä fosforista menee nykyisellään paljon hukkaan, mikä aiheuttaa huolta tuotteen hinnoista ja saatavuudesta tulevaisuudessa niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa.

Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojen riittävyys myös tulevien sukupolvien käyttöön, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Esimerkiksi fosforivalumat viljelysmailta vesistöihin voivat johtaa rehevöitymiseen eli vesikasvien ja levien kasvun lisääntymiseen.

– Tämän arvokkaan raaka-aineen käyttö on nykyisin tuhlailevaa ja saastuttavaa. Fosforin käyttöä tehostamalla voitaisiin vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa toimitusvarmuutta. Myös kierrätysalalle voitaisiin luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik.

Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstä ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tiedonantoa ei ole laadittu erityistä fosforia koskevaa lainsäädäntöä silmälläpitäen, vaan sen tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmien näkemyksiä asiasta.

Tilanteen kohentamiseksi esitetään useita mahdollisuuksia, muun muassa lannoitteiden ja rehujen käytön kohdentamisen parantaminen, maaperän eroosion ehkäisy sekä lannan, jäteveden ja kompostin sisältämän fosforin tehokkaampi kierrätys. Kuulemiseen vastaajia pyydetään ottamaan kantaa siihen, miten fosforin talteenottoa elintarvikejätteestä ja muista biologisesti hajoavista jätteistä voitaisiin parantaa.

Samaten pyydetään sidosryhmien näkemyksiä kysynnän ja tarjonnan ongelmista, maaperän pilaantumisen ehkäisykeinoista sekä siitä, millaista fosforin kestävää käyttöä koskevaa jatkotutkimusta ja innovointia EU:n olisi edistettävä.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja muut EU:n toimielimet, kansalaiset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset voivat esittää kommenttejaan aiheesta 1. joulukuuta 2013 saakka. Komissio analysoi kuulemisen tulokset vuoden 2014 aikana. Kuulemisen tuloksia käytetään suunniteltaessa eri alojen toimintapolitiikkoja, esimerkiksi maatalouspolitiikkaa sekä veden- ja jätteenkäsittelyyn ja raaka-aineisiin liittyviä toimia.

Taustaa

Modernin maatalouden tuottavuus on laajalti riippuvainen siitä, että lannoitteisiin ja eläinrehuihin lisätään fosforia. Suurin osa fosforista saadaan kaivoksista louhittavasta raakafosfaatista. EU:ssa on vain yksi fosfaattikaivos, ja pääosa EU:ssa käytettävästä raakafosfaatista tuodaan Pohjois-Afrikasta ja Venäjältä. Kattava yleiskatsaus tilanteesta on saatavilla Euroopan fosforifoorumin verkkosivustolta.

Fosforia haaskautuu elintarviketuotantosyklin kaikissa vaiheissa, mikä aiheuttaa usein ongelmia ympäristölle, esimerkiksi vesistöjen saastumista. EU pyrkii rajoittamaan fosfaatin aiheuttamaa vesien saastumista muun muassa nitraattidirektiivillä ja yhdyskuntajätevesidirektiivillä, mutta sen käytön tehostamisesta ei ole toistaiseksi annettu lainsäädäntöä.

Useat EU-maat ovat alkaneet edistää fosforin kierrätystä ja käytön tehostamista, ja tietyt uudelleenkäyttömenetelmät, kuten lannan ja puhdistamolietteen levittäminen pelloille, ovat yleisiä kaikkialla EU:ssa. Näitä fosforilähteitä ei kuitenkaan aina käytetä oikeissa paikoissa tai oikealla tavalla niin, että ravinteet todella imeytyisivät viljelykasvien käyttöön.

EU pyrkii parantamaan eräiden kierrätettyjen fosforilähteiden markkinoillepääsyä erityisesti EU:n lannoiteasetuksen uudistuksen yhteydessä.

Lupaavien uusien menetelmien ja uuden tekniikan tutkimusta on jatkettava. Eurooppalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten työtä edistetäänkin kestävää maataloutta käsittelevän eurooppalaisen innovaatiofoorumin sekä muiden Horisontti 2020 ‑ohjelman toimien avulla.

Lisätietoja:

Linkki kuulemista koskevaan tiedonantoon:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Ks. myös:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

{0>Contacts :<}0{>Yhteyshenkilöt:<0}

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar