Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2013

Kuidas fosforit keskkonnasõbralikumalt ja tõhusamalt kasutada ning luua võimalusi fosfori ringlussevõtuks?

Euroopa Komisjon algatab arutelu põllumajanduses väetiste ja loomasööda olulise komponendina kasutatava fosfori säästlikuma kasutamise kohta. Fosfor on loodusvara, millel puudub aseaine ning mille varud on piiratud ja hind muutlik. Praeguse kasutuse juures läheb palju fosforit raisku ja see tekitab muret seoses fosfori hinna ja kättesaadavusega tulevikus nii ELis kui ka kogu maailmas.

Arutelu käigus otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas tagada, et varud oleksid kättesaadavad ka järeltulevatele põlvedele ning kuidas minimeerida fosfori kasutamise soovimatuid kõrvalmõjusid keskkonnale. Näiteks fosfori sattumine põldudelt veekogudesse võib põhjustada veetaimede ja vetikate vohamist. Seda nähtust nimetatakse eutrofeerumiseks.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Seda väärtusliku ressursi raiskamine on teinud temast saasteaine. Fosfori tõhusam kasutamine vähendaks selle mõju keskkonnale ja parandaks tarnekindlust. Lisaks saaks luua uusi ettevõtlusvõimalusi ringlussevõtu sektoris.”

Sisuliselt on tegemist konsultatiivse teatisega, mille eesmärk on algatada arutelu fosfori üldise ja ressursitõhusama kasutamise üle. Teatise eesmärk ei ole mitte fosforit käsitleva õigusakti loomine, vaid selles kutsutakse Euroopa institutsioone ja kõiki huvitatud isikuid üles avaldama arvamust kõnealuses küsimuses.

On tehtud mitu ettepanekut praeguse olukorra parandamiseks, näiteks soovitatakse kasutada väetist ja sööta sihipärasemalt, vähendada pinnase erosiooni ning edendada sõnnikust, heitveest ja kompostist saadava fosfori ringlussevõttu. Osalejaid kutsutakse mõtisklema selle üle, kuidas soodustada muudest allikatest, näiteks toidust ja biolagundatavatest jäätmetest, pärit fosfori kasutusele võtmist.

Arutelus on oodatud ka seisukohad selle kohta, kuidas lahendada nõudluse ja pakkumisega seotud küsimusi, vältida pinnase saastumise ohtu ning milliseid tehnoloogiaid või uuendusi tuleks toetada, et muuta fosfori kasutamine säästvamaks.

Edasised sammud

Euroopa Parlament, nõukogu ja muud Euroopa institutsioonid, kodanikud, ametiasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja ettevõtjad peaksid esitama oma arvamuse enne 1. detsembrit 2013. Komisjon analüüsib ettepanekuid 2014. aasta jooksul ning kasutab tulemusi asjakohaste poliitikavaldkondadega (põllumajandus, vesi, jäätmed, tooraine) seotud otsustes.

Taust

Põllumajanduse tootlikkus sõltub praegu suuresti fosfori kasutamisest väetistes ja loomasöödas. Fosforit saadakse peamiselt fosfaatmaagi kaevandamisel, kuid ELis on ainult üks selline kaevandus, ning enamasti on liidus kasutatav fosfaatmaak pärit Põhja-Aafrikast ja Venemaalt. Põhjalik ülevaade olukorra kohta on esitatud veebilehel http://www.phosphorusplatform.eu/.

Praegu raisatakse palju fosforit toiduainete tootmise käigus ning see põhjustab sageli keskkonnaprobleeme (nt veereostus). Vee fosfaadireostust käsitletakse näiteks ELi nitraadidirektiivis ja asulareovee puhastamise direktiivis, kuid need ei ole ärgitanud fosforit tõhusamalt kasutama.

Mitmed liikmesriigid on astunud samme, et soodustada fosfori ringlussevõttu ja tõhusat kasutamist ning teatavat liiki korduskasutamine, nagu näiteks sõnniku ja reoveesetete põldudele laotamine, on kasutusel kogu ELis. Siiski ei kasutata neid vahendeid alati õiges kohas või sobival viisil, et fosfori omastamine taimede poolt oleks tagatud.

EL arutab võimalusi, et parandada teatavatest eespool nimetatud allikatest pärit ringlusse võetud fosfori turulepääsu, ning tegeleb väetisi käsitleva määruse läbivaatamisega.

Lisaks tuleb täiendavalt uurida perspektiivikaid meetodeid ja tehnoloogiaid. Euroopa ettevõtjate ja teadusasutuste tegevust selles valdkonnas toetatakse säästvat põllumajandust käsitleva Euroopa innovatsiooniplatvormi ja programmi „Horisont 2020” raames.

Lisateave:

Konsultatiivne teatis

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar