Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2013

Miljø: Hvordan kan vi anvende fosfor mere effektivt og skabe muligheder for genanvendelse?

Kommissionen iværksætter en høring om en mere bæredygtig anvendelse af fosfor. Fosfor anvendes i stort omfang i landbruget og er en væsentlig bestanddel i gødning og foder, men det er en ressource, der ikke kan erstattes. Forsyninger er begrænsede, priserne har været svingende, og meget fosfor går i dag til spilde, hvilket skaber bekymring med hensyn til omkostningerne, og om hvorvidt fremtidige forsyninger vil være til rådighed i EU og på verdensplan.

Høringen har til formål at undersøge, hvordan det sikres, at reserverne er til rådighed for fremtidige generationer, og hvordan de uønskede virkninger, som anvendelsen af fosfor har på miljøet, kan begrænses. Fosforafstrømning fra marker til vandløb kan for eksempel føre til øget vækst af vandplanter og alger, et fænomen, der kaldes eutrofiering.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vi er i gang med at spilde denne værdifulde ressource og omdanne den til et forureningsproblem. En mere effektiv anvendelse af fosfor vil reducere dets påvirkning af miljøet og forbedre forsyningssikkerheden. Vi kan også skabe nye forretningsmuligheder i genanvendelsessektoren."

Høringen har til formål at indlede en debat om anvendelsen af fosfor og mulighederne for at gøre det mere ressourceeffektivt. Meddelelsen er ikke udarbejdet med en bestemt lovgivning om fosfor for øje, men opfordrer de europæiske institutioner og alle interesserede parter til at komme med bemærkninger til spørgsmålet.

Der foreslås en række muligheder til forbedring af situationen, som for eksempel at anvende gødning og foder på en mere målrettet måde, mindske jorderosionen og tilskynde til genanvendelse af fosfor fra dyregødning, spildevand og kompost. Bidragydere opfordres til at overveje, hvad der kan gøres for at fremme nyttiggørelse fra andre kilder, såsom fødevarer og bionedbrydeligt affald.

I høringen anmodes der også om holdninger til, hvordan spørgsmålet om udbud og efterspørgsel kan tackles, hvordan risikoen for jordforurening håndteres, og hvilke teknologier og nyskabelser der bør investeres i for at forbedre den bæredygtige anvendelse af fosfor.

De næste skridt

Europa-Parlamentet, Rådet og andre europæiske institutioner, borgerne, offentlige myndigheder, ngo'er og virksomheder er velkomne til at bidrage med deres synspunkter frem til den 1. december 2013. Kommissionen vil derpå analysere bidragene i løbet af 2014 og indarbejde resultaterne af dette arbejde i de relevante politikområder, såsom landbrugspolitik, vand og affald samt arbejdet med råstoffer.

Baggrund

De moderne landbrugssystemers produktivitet afhænger hovedsageligt af, at der tilføjes fosfor til jorden i form af gødning og til dyrenes kost i form af foder. Størstedelen af fosfor stammer fra råfosfatminer, men der findes kun én sådan mine i EU, og det meste råfosfat, der benyttes i EU, kommer fra Nordafrika og Rusland. En god oversigt over situationen findes her.

På nuværende tidspunkt går meget fosfor til spilde hele vejen gennem fødevareproduktionsforløbet, hvilket ofte forårsager miljømæssige problemer, såsom vandforurening. EU regulerer fosfatforureningen af vand ved hjælp af lovgivning, såsom nitratdirektivet eller direktivet om rensning af byspildevand, men opfordrer ikke på nuværende tidspunkt til en mere effektiv anvendelse af dette næringsstof.

Flere medlemsstater har truffet foranstaltninger til at tilskynde til større genanvendelse og mere effektiv anvendelse af fosfor, og det er almindeligt på tværs af EU med nogle former for genanvendelse, såsom spredning af gødning og kloakslam. Disse kilder anvendes imidlertid ikke altid på de rette steder eller på den rigtige måde, der sikrer, at de optages af afgrøderne.

EU arbejder på at forbedre adgangen til markedet for nogle af disse kilder til genanvendt fosfor, navnlig igennem en revision af forordningen om gødning.

Der er behov for yderligere forskning i lovende teknikker og teknologier, og den europæiske innovationsplatform for bæredygtigt landbrug skal sammen med andre projekter under Horisont 2020 være med til at anspore til denne udvikling i europæiske virksomheder og forskningsorganer.

Yderligere oplysninger

Link til høringsmeddelelsen:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Se også

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar