Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2013

Životní prostředí: Jak můžeme používat fosfor efektivněji a vytvářet příležitosti pro jeho recyklaci?

Komise zahájila konzultaci na téma, jak využívat fosfor udržitelnějším způsobem. Fosfor se hodně používá v zemědělství, kde je nepostradatelnou složkou hnojiv a krmiv. Jedná se však o zdroj, který nelze nahradit. Jeho dodávky jsou omezené, ceny nestabilní a často se jím v současné době plýtvá. To vyvolává obavy ohledně nákladů a dostupnosti budoucích dodávek v EU i jinde na světě.

Konzultace si klade otázku, jak zajistit, aby aby byly zásoby fosforu k dispozici i pro budoucí generace, a jak minimalizovat případné nežádoucí vedlejší účinky používání fosforu na životní prostředí. Odplavení fosforu ze zemědělských polí do vodních toků může například vést k rychlejšímu růstu vodních rostlin a řas, což je jev nazývaný eutrofizace.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „V současné době tímto vzácným zdrojem plýtváme a znečišťujeme jím životní prostředí. Pokud jej budeme využívat účinněji, snížíme negativní dopad na životní prostředí a zajistíme jeho dodávky. Můžeme také vytvořit nové podnikatelské příležitosti v odvětví recyklace.“

Cílem konzultace je zahájit diskusi o používání fosforu a o způsobech, jak zajistit účinnější využívání tohoto zdroje. Sdělení nepočítá s návrhem konkrétního právního předpisu týkajícího se fosforu, ale vyzývá evropské orgány a všechny zúčastněné strany, aby se k otázce vyjádřily.

Je v něm navržena celá řada možností, které by mohly stávající situaci zlepšit, jako je používání hnojiv a krmiv cílenějším způsobem, snížení eroze půdy a podpora recyklace fosforu z hnoje, odpadních vod a kompostu. Od účastníků konzultace se očekává reakce na otázku, co by se dalo udělat na podporu získávání fosforu z jiných zdrojů, jako jsou potraviny a biologicky rozložitelný odpad.

V rámci konzultace můžete rovněž vyjádřit názory na to, jak vyřešit záležitost poptávky a nabídky, jak řešit riziko kontaminace půdy a které technologie a inovace by se měly podpořit, aby se zlepšilo udržitelné využívání fosforu.

Další kroky

Evropský parlament, Rada a další orgány EU, občané, veřejné orgány, nevládní organizace a podniky mohou své názory vyjádřit do 1. prosince 2013. V průběhu roku 2014 Komise příspěvky zanalyzuje. Výsledky pak začlení do příslušných politických oblastí — zemědělská a vodní politika, zpracování odpadu či těžba a zpracování surovin.

Souvislosti

Produktivita moderních zemědělských systémů závisí z velké části na přidávání fosforu do půdy jako hnojivo a do krmiva pro zvířata. Většina fosforu pochází z fosfátových dolů. V Evropské unii však existuje pouze jeden takový důl. Většina fosfátové horniny používané v EU proto pochází ze severní Afriky a Ruska. Dobrý přehled celé situace najdete zde.

V současnosti se často fosforem v celém potravinovém produkčním cyklu plýtvá, což ohrožuje životní prostředí (např. znečištěním vody). Existují předpisy EU, které znečištění vody fosforem upravují. Jedná se například o směrnici o dusičnanech nebo o směrnici o čištění městských odpadních vod. Dané předpisy však nepodporují efektivnější využívání této živiny.

Několik členských států již podniklo kroky na podporu recyklace a účinnějšího využívání fosforu. V Unii se rovněž využívají některé formy opětovného použití fosforu, jako je rozptylování hnoje a kalů. Tyto zdroje však nejsou vždy využívány na správném místě nebo správným způsobem tak, aby se zajistilo jejich vstřebání plodinami.

EU se snaží zlepšit přístup některých těchto zdrojů recyklovaného fosforu na trh, a to zejména prostřednictvím revize nařízení o hnojivech.

Je rovněž třeba provést další výzkum slibných technologií, jež vyvíjejí některé evropské podniky a výzkumná střediska. V tom může být nápomocna Evropská inovační platforma pro udržitelné zemědělství i další akce v rámci programu Horizont 2020.

Další informace:

Odkaz na konzultativní sdělení:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Viz také:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar