Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 8 d.

Aplinka. Kaip galėtume efektyviau naudoti fosforą ir sudaryti galimybių jį perdirbti?

Komisija pradeda konsultacijas dėl to, kaip būtų galima tvariau naudoti fosforą. Fosforas plačiai naudojamas žemės ūkyje ir yra svarbiausia trąšų bei pašarų sudedamoji dalis, tačiau ši medžiaga neturi pakaitalo. Ribota pasiūla, kintančios kainos ir tai, kad dabar nemažai fosforo yra iššvaistoma, kelia susirūpinimą dėl būsimų atsargų kainų ir prieinamumo ES ir visame pasaulyje.

Per konsultacijas klausiama, kaip užtikrinti, kad atsargų užtektų ateities kartoms, ir kaip sumažinti nepageidaujamą šalutinį fosforo poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, fosforui nutekėjus iš ūkio laukų į vandentakius, vandens augalai ir dumbliai gali pradėti sparčiai augti; šis reiškinys vadinamas eutrofikacija.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Dabar mes švaistome šiuos brangius išteklius ir paverčiame juos teršalais. Naudodami juos efektyviau, sumažintume poveikį aplinkai ir pagerintume tiekimo saugumą. Be to, perdirbimo sektoriuje galime sukurti naujų verslo galimybių.“

Konsultacijomis siekiama pradėti diskusiją apie fosforo naudojimą ir efektyvesnio šių išteklių naudojimo būdus. Sukurti konkretaus teisės akto dėl fosforo komunikatu nesiekiama, tačiau Europos institucijos ir visi suinteresuotieji subjektai raginami teikti pastabas šiuo klausimu.

Siūloma keletas galimybių pagerinti esamą padėtį, pavyzdžiui, tiksliau naudoti trąšas ir pašarus, mažinti dirvos eroziją ir skatinti išgauti fosforą iš perdirbamo mėšlo, nuotekų bei komposto. Konsultacijų dalyviai raginami pamąstyti, ką būtų galima padaryti, kad daugiau fosforo būtų išgaunama iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš maisto ir biologiškai skaidžių atliekų.

Taip pat prašoma pateikti nuomonę, kaip spręsti su paklausa ir pasiūla susijusias problemas, kaip mažinti dirvos užteršimo riziką, kurias technologijas ar inovacijas reikėtų remti, kad fosforas būtų naudojamas kuo tvariau.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas, Taryba ir kitos Europos institucijos, piliečiai, valdžios įstaigos, NVO ir įmonės savo gali teikti savo nuomones iki 2013 m. gruodžio 1 d. Jas Komisija analizuos 2014 m. Šio darbo rezultatus Komisija įtraukas į susijusias politikos sritis – žemės ūkio, vandens, atliekų ir žaliavų.

Pagrindiniai faktai

Šiuolaikinių žemės ūkio sistemų produktyvumą didžia dalimi lemia tai, kad dirva tręšiama fosforu ir jo dedama į pašarus. Daugiausia fosforo gaunama iš fosfatinių uolienų kasyklų, tačiau Europos Sąjungoje yra tik viena tokia kasykla, todėl ES naudojamos fosfatinės uolienos yra iš Šiaurės Afrikos ir Rusijos. Padėties apžvalgą galima rasti čia.

Dabar daug fosforo prarandama maisto gamybos cikle, todėl dažnai kyla tokių aplinkos problemų kaip vandens užterštumas. ES teisės aktais (Nitratų direktyva arba Miesto nuotekų valymo direktyva) reguliuojamas vandens užterštumas fosfatais, tačiau jais neraginama šias maistines medžiagas naudoti efektyviau.

Keletas valstybių narių ėmėsi veiksmų, kuriais skatinama perdirbti daugiau fosforo ir jį efektyviau naudoti, o visoje ES paplitusios šios pakartotinio panaudojimo formos: tręšimas mėšlu ir nuotekų dumblu. Vis dėl to šie šaltiniai ne visuomet naudojami tinkamose vietose ar tinkamu būdu, kad kultūriniai augalai juos galėtų įsisavinti.

ES stengiasi sudaryti daugiau galimybių šiems perdirbto fosforo šaltiniams patekti į rinką – visų pirma numatoma peržiūrėti Trąšų reglamentą.

Reikia atlikti tolesnius perspektyvių metodų ir technologijų mokslinius tyrimus, o Europos įmones ir mokslinių tyrimų įstaigas siekti šių tikslų skatins tvaraus žemės ūkio srities Europos inovacijų platforma ir programa „Horizontas 2020“.

Daugiau informacijos

Nuoroda į konsultacinį komunikatą:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Dar žr.

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar