Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2013

Erasmusstudenterna är nu tre miljoner

Idag kommer det uppgifter som visar att över tre miljoner studenter har mottagit EU:s Erasmusstipendier sedan utbytet startades 1987. Statistiken som omfattar läsåret 2011-2012 visar också att över 250 000 Erasmusstudenter – vilket är ett nytt rekord – tack vare programmet kunde genomgå en del av sin högre utbildning utomlands eller få en praktikplats hos ett utländskt företag. Detta gör dem mer anställbara. Över 46 500 lärare och anställda vid högskolor fick också bidrag ur Erasmus för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Denna verksamhet är avsedd att förbättra kvaliteten på undervisning och inlärande i de 33 länder som deltar i utbytet (EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

– De senaste sifferuppgifterna som visar att vi med råge har uppfyllt vårt mål på tre miljoner Erasmusstudenter är bevis på programmets ständiga framgång och popularitet. Erasmus är viktigare än någonsin när ekonomin är svår och många ungdomar går arbetslösa. De färdigheter och de internationella erfarenheter som Erasmusstudenterna förvärvar gör att de lättare anställs och sannolikt blir mer rörliga på arbetsmarknaden. Erasmus har också, genom att öppna universiteten och högskolorna för internationellt samarbete, bidragit avsevärt till förbättringen av kvaliteten i den högre utbildningen i Europa. Om vi ser på framtiden så har jag glädjen att meddela att vårt nya program Erasmus+ kommer att göra det möjligt för fyra miljoner unga människor att studera, fortbilda sig, undervisa eller tjänstgöra som volontärer utomlands under de kommande sju åren, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Bland de länder som deltar i Erasmus var de tre mest populära resmålen för studenter under 2011-2012 Spanien, Frankrike och Tyskland. Spanien skickade också ut det största antalet studenter utomlands, följt av Tyskland och Frankrike (se MEMO/13/647).

Nästan 205 000 studenter, cirka 80 % av alla som fick Erasmusstipendier under läsåret 2011-2012, valde att tillbringa i genomsnitt sex månader utomlands vid ett universitet eller annan anstalt för högre utbildning som del av sin examensutbildning. Antalet som valde att studera ökade med 7,5 % jämfört med föregående år. Med en ökning på 18 % jämfört med föregående år fortsätter praktiktjänstgöring på företag att öka i popularitet. Under 2011-2012 valde en av fem Erasmusstudenter denna möjlighet, vilket utgjorde 50 000 studenter sammanlagt.

Efterfrågan fortsätter att överstiga utbudet av Erasmusstipendier i de flesta länderna. Det genomsnittliga Erasmusstipendiet, avsedd att täcka merkostnaderna för boende utomlands och resor, var 252 euro i månaden. Stipendiet har legat på samma nivå under de sista tre åren, men vissa länder har skjutit till medel ur nationella, regionala eller institutionella källor.

Erasmus+, det nya EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott som ska starta i januari 2014, kommer att bygga vidare på det som åstadkommits inom Erasmus genom att fram till 2020 ge fyra miljoner personer chansen att studera, fortbilda sig, undervisa eller arbeta som volontärer i ett annat land. Programmet förväntas ha en budget på cirka 14,5 miljarder euro för åren 2014-2020, vilket är 40 % mer än medlen för de nuvarande utbytesprogrammen inom utbildning. Erasmus+ ersätter det pågående programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), samt Ung och aktiv i Europa/Aktiv ungdom, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och det bilaterala samarbetsprogrammet med I-länder.

Bakgrund

I sin strategi för moderniseringen av den högre utbildningen (IP/11/1043) betonade kommissionen behovet att ge studenter fler möjligheter att förvärva färdigheter genom studier eller fortbildning utomlands. EU:s mål för studentutbyte sammanlagt är minst 20 % fram till 2020. För närvarande deltar cirka 10 % av studenterna i EU i studier eller fortbildning utomlands med stöd ur Erasmus eller andra offentliga eller privata medel. Cirka 4,5 % av studenterna får Erasmusstipendium.

Nätverket för Erasmusstudenter har valt ut studenter från varje deltagande land som reste utomlands under läsåret 2012-2013 för att representera milstolpen på tre miljoner. Alla säger att deras Erasmuserfarenhet översteg alla förväntningar och var berikande såväl på det personliga som på det yrkesrelaterade planet. Många tidigare Erasmusstudenter, däribland några välkända ansikten i Europa idag (se bilaga 5), har uttryckt liknande åsikter.

Erasmus är inte bara ett bidragssystem för utbyte av studenter och personal. Programmet stöder också gemensamma projekt, sommarkurser och nätverk, i syfte att förbättra tillhandahållandet av utbildning, så att utbildningen möter behoven både på arbetsmarknaden och i samhället som helhet.

Mer information

MEMO/13/647 ”Erasmus 2011-2012: Om sifferuppgifterna.

Europeiska kommissionenErasmusprogrammet

Statistik om Erasmus

Supporting reform: The role of Erasmus in higher education

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Bilaga 1: Erasmusprogrammet 2011-2012 – Antalet utresande studenter per land

Bilaga 2: Erasmusprogrammet 2011-2012 – Erasmusstudenternas rörlighet: ursprungs- och värdländer

Bilaga 3: Erasmusprogrammet 2011-2012 – De 100 högskolorna som tar emot flest Erasmusstudenter

Bilaga 4: Välkända tidigare Erasmusstudenter – inspirerande yrkesbanor

Bilaga 5: Företrädarna för den tremiljonte Erasmusstudenten i varje land

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga 1

Erasmus-programmet 2011-2012

Antalet utresande studenter per land (studier och praktik)

Källa: Europeiska kommissionen

Bilaga 2

Erasmusprogrammet 2011-2012

Erasmusstudenternas rörlighet: ursprungs- och värdländer

Tabellen visar det sammanlagda antalet Erasmusstudenter som skickats utomlands från ursprungslandet (lodrätt) till värdlandet (vågrätt) under läsåret 2011-2012.

Till exempel skickade Belgien ut 7091 studenter till de andra deltagande länderna och tog emot sammanlagt 8593 studenter, medan landet skickade ut 1107 studenter till Frankrike och tog emot 243 studenter från Ungern.

Källa: Europeiska kommissionen

Bilaga 3

Erasmusprogrammet 2011-2012

De 100 högskolorna som tar emot flest Erasmusstudenter

Källa: Europeiska kommissionen


Side Bar