Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2013

Program Erasmus prekročil hranicu 3 miliónov študentov

Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987 zapojili už viac ako 3 milióny študentov, ako vyplýva z dnes uverejnených údajov. Štatistiky ukazujú, že vďaka programu Erasmus strávilo v akademickom roku 2011/2012 rekordných 250 000 študentov časť svojho vysokoškolského štúdia v zahraničí alebo absolvovalo v zahraničnej spoločnosti pracovnú stáž, ktorá môže zvýšiť ich šancu na nájdenie si zamestnania. Viac ako 46 500 akademických a administratívnych pracovníkov takisto získalo podporu z programu Erasmus na to, aby mohli vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Cieľom takýchto výmen je zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania v 33 krajinách, ktoré sa podieľajú na programe (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).

Androulla Vassiliouová, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Najnovšie rekordné čísla, podľa ktorých sme prekročili hranicu 3 miliónov študentov, sú dôkazom pretrvávajúceho úspechu a obľúbenosti programu. Význam programu Erasmus v čase hospodárskych ťažkostí a vysokej miery nezamestnanosti mladých nesmierne vzrástol, pretože jeho absolventi majú vďaka nadobudnutým zručnostiam a medzinárodným skúsenostiam väčšie šance nájsť si zamestnanie a pravdepodobne sa zvýši ich mobilita na pracovnom trhu. Erasmus zohráva takisto významnú úlohu vo zvyšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe, a to formou otvárania univerzít a vysokých škôl medzinárodnej spolupráci. Pokiaľ ide o budúcnosť, som nesmierne rada, že náš nový program Erasmus+ v nasledujúcich siedmich rokoch umožní 4 miliónom mladých ľudí študovať, školiť sa, vyučovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Spomedzi zúčastnených krajín boli v roku 2011/2012 najobľúbenejšie Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Španielsko tiež vyslalo za hranice najviac študentov, nasledované Nemeckom a Francúzskom (pozri MEMO/13/647).

Takmer 205 000 študentov, t. j. okolo 80 % z celkového počtu študentov, ktorí získali v akademickom roku 2011/2012 z tohto programu štipendium, sa ako súčasť svojho študijného programu rozhodlo stráviť v priemere šesť mesiacov v zahraničí na univerzite alebo inej vysokoškolskej inštitúcii. Počet študentov, ktorí sa rozhodli študovať v zahraničí, v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o 7,5 %. Zároveň rastie aj popularita pracovných stáží vo firmách, ktorých sa oproti minulému roku uskutočnilo o 18 % viac. V akademickom roku 2011/2012 si túto možnosť zvolil jeden z piatich študentov, čo je celkovo takmer 50 000 účastníkov.

Vo väčšine krajín bol dopyt po štipendiách Erasmus oveľa väčší ako ich dostupnosť. Priemerné mesačné štipendium z programu Erasmus, určené na pokrytie časti dodatočných nákladov na život a cestovanie v zahraničí, bolo 252 EUR. Výška štipendia, ktorá sa za posledné tri roky nemenila, sa v niektorých krajinách dopĺňa z vnútroštátnych, regionálnych alebo inštitucionálnych fondov.

Erasmus+, nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý sa spustí v januári 2014 a bude trvať do roku 2020, bude stavať na odkaze predchádzajúceho programu a ponúkne 4 miliónom mladých ľudí možnosť študovať, školiť sa, vyučovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Plánovaný rozpočet programu na roky 2014 – 2020 je okolo 14,5 mld. EUR, čo je o 40 % viac ako finančné prostriedky určené na prebiehajúce programy vzdelávania a odbornej prípravy s prvkami mobility. Program Erasmus+ nahradí súčasný program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ako aj programy Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program bilaterálnej spolupráce s priemyselnými krajinami.

Súvislosti

Komisia v rámci svojej stratégie modernizácie vysokoškolského vzdelávania (IP/11/1043) zdôraznila potrebu poskytnúť viac príležitostí študentom, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť do konca desaťročia aspoň 20-percentnú účasť študentov. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % európskych študentov s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov. Približne 4,5 % študentov dostáva štipendium Erasmus.

Študentská sieť Erasmus vybrala z každej zúčastnenej krajiny študentov, ktorí v akademickom roku 2012/2013 vycestovali do zahraničia ako zástupcovia tohto rekordného počtu študentov. Všetci sa zhodujú na tom, že skúsenosti z programu Erasmus ďaleko prekročili ich očakávania a obohatili ich osobný aj profesijný život. Podobné názory vyjadrilo aj mnoho bývalých absolventov programu Erasmus, vrátane niekoľkých známych Európanov (pozri prílohu 5).

Program Erasmus nie je obyčajným programom financovania študentských a zamestnaneckých výmen. Podporuje spoločné projekty, letné školy a siete s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania tak, aby napĺňala potreby pracovného trhu a spoločnosti ako celku.

Ďalšie informácie

MEMO/13/647 „Erasmus v akademickom roku 2011/2012: čísla a fakty“

Európska komisia: program Erasmus

Štatistiky programu Erasmus

Podpora reformy: úloha programu Erasmus vo vysokoškolskom vzdelávaní

Webová lokalita Androully Vassiliouvej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Príloha 1: Program Erasmus 2011/2012 – počet študentov vyslaných do zahraničia podľa krajín

Príloha 2: Program Erasmus 2011/2012 – mobilita študentov v rámci programu Erasmus: domovské a hostiteľské krajiny

Príloha 3: Program Erasmus 2011/2012 – 100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus

Príloha 4: Známi absolventi programu Erasmus – inšpirujúce kariéry

Príloha 5: Zástupcovia 3 miliónov študentov z jednotlivých krajín (link to be added)

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Príloha 1

Program Erasmus 2011/2012

Počet študentov vyslaných do zahraničia podľa krajín (štúdium a stáže)

Country

2010/11

2011/12

Year on Year Growth

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Zdroj: Európska komisia

Príloha 2

Program Erasmus 2011/2012

Mobilita študentov v rámci programu Erasmus: domovské a hostiteľské krajiny

Tabuľka znázorňuje celkový počet študentov programu Erasmus vyslaných z domovskej krajiny (vertikálna os) do hostiteľskej krajiny (horizontálna os) v akademickom roku 2011/2012.

Napríklad Belgicko poslalo 7 091 študentov do iných zúčastnených krajín (z toho 1 107 do Francúzska) a prijalo spolu 8 593 študentov (z toho 243 z Maďarska).

Zdroj: Európska komisia

Príloha 3

Program Erasmus 2011/2012

100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus


Zdroj: Európska komisia


Side Bar