Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 8 lipca 2013 r.

Liczba studentów uczestniczących w programie Erasmus przekroczyła 3 miliony

Według opublikowanych dzisiaj najnowszych danych od rozpoczęcia programu wymiany Erasmus w 1987 r. ponad 3 miliony studentów skorzystały z tych unijnych stypendiów. Dane statystyczne obejmujące rok akademicki 2011–2012 pokazują również, że program umożliwił rekordowej jak dotąd liczbie 250 tys. studentów uczestniczących w programie Erasmus spędzenie części studiów wyższych za granicą lub podjęcie stażu w zagranicznej spółce, tak by wzrosły ich szanse na rynku pracy. Ponad 46 500 kadry akademickiej i administracyjnej również otrzymało wsparcie z programu Erasmus na wyjazdy za granicę w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, co ma pomóc w poprawieniu jakości nauczania i uczenia się w 33 państwach uczestniczących w programie (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży powiedziała: „Ostatnie rekordowe dane statystyczne, wskazujące na osiągnięcie naszego celu, czyli udziału ponad 3 milionów studentów w programie Erasmus, są świadectwem trwałego sukcesu i popularności programu. W sytuacji trudności gospodarczych i wysokiego bezrobocia osób młodych Erasmus ma szczególnie ważną rolę do odegrania: dzięki zdobytym umiejętnościom i międzynarodowym doświadczeniom stypendyści Erasmusa będą mieli więcej szans na rynku pracy i będą na nim bardziej mobilni. Erasmus odegrał także istotną rolę w doskonaleniu jakości studiów wyższych w Europie poprzez otwarcie uniwersytetów i kolegiów na współpracę międzynarodową. Spoglądając w przyszłość, bardzo się cieszę, że nasz nowy program Erasmus+ w ciągu kolejnych siedmiu lat umożliwi 4 mln młodych osób studiowanie, szkolenie się, nauczanie lub pracę w ramach wolontariatu za granicą”.

Wśród państw uczestniczących w programie Erasmus najczęściej wybieranym przez studentów miejscem w roku akademickim 2011–2012 były Hiszpania, Francja i Niemcy. Studenci z Hiszpanii stanowili również najliczniejszą grupę wyjeżdżających, przed studentami z Niemiec i Francji (zob. MEMO/13/647).

Prawie 205 tys. studentów, około 80 % wszystkich stypendystów programu Erasmus w roku akademickim 2011–2012, zdecydowało się spędzić średnio sześć miesięcy za granicą na uczelni lub w innej instytucji szkolnictwa wyższego w ramach swoich studiów uniwersyteckich. Liczba studentów wybierająca ten wariant wzrosła o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Staże w spółkach nadal wzbudzają coraz większe zainteresowanie – uczestnictwo w takich programach wzrosło o 18 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W roku 2011–2012 z takiej możliwości skorzystał co piąty uczestnik programu Erasmus, czyli prawie 50 tys. osób.

Liczba stypendiów programu Erasmus w większości krajów uczestniczących w programie jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych. Średnie stypendium Erasmusa, mające pokryć część dodatkowych kosztów utrzymania za granicą i podróży, wynosiło 252 euro. Stypendium, którego wysokość nie zmieniała się w ciągu ostatnich trzech lat, jest uzupełniane w niektórych krajach przez fundusze krajowe, regionalne lub instytucjonalne.

Erasmus+, nowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, który ma się rozpocząć w styczniu 2014 r., będzie się opierał na doświadczeniach Erasmusa, oferując 4 mln osób możliwość studiowania, nauczania, pracy w ramach wolontariatu i uczestnictwa w szkoleniach za granicą do 2020 r. Oczekuje się, że program będzie dysponował w latach 2014-2020 budżetem w wysokości ok. 14,5 mld euro – 40 proc. więcej niż wynosi finansowanie na obecne programy mobilności na rzecz kształcenia i szkolenia. Erasmus+ zastąpi program „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), jak również programy Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program współpracy dwustronnej z krajami uprzemysłowionymi.

Kontekst

W swojej strategii dotyczącej modernizacji szkolnictwa wyższego (IP/11/1043), Komisja podkreśliła konieczność zwiększenia szans studentów na zdobycie umiejętności dzięki studiom lub szkoleniom za granicą. Unijny cel dotyczący ogólnej mobilności studentów do końca obecnego dziesięciolecia wynosi co najmniej 20 proc. Obecnie dzięki wsparciu z programu Erasmus lub innych środków publicznych lub prywatnych około 10 proc. unijnych studentów studiuje lub odbywa staż za granicą. Około 4,5 proc. otrzymuje stypendium z programu Erasmus.

Aby uczcić przekroczenie progu 3 milionów stypendystów programu, Erasmus Student Network wytypował z każdego uczestniczącego państwa studentów biorących udział w wymianie w roku akademickim 2012–2013, aby reprezentowali ten szczególny moment. Wszystkie te osoby twierdzą, że doświadczenia z pobytu na stypendium Erasmusa przewyższyły ich oczekiwania, wzbogacając ich życie osobiste i zawodowe. Wielu absolwentów programu Erasmus, w tym niektóre dobrze znane w Europie twarze (zob. załącznik 5), wyraziło podobne opinie.

Program Erasmus nie jest jedynie programem finansowania wymiany studentów i kadry: wspiera również wspólne projekty, szkoły letnie i sieci, mając na celu poprawę funkcjonowania systemu edukacji, tak by odpowiadał on na zapotrzebowanie rynku pracy i całego społeczeństwa.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/647 „Erasmus w roku akademickim 2011–2012: objaśnienie danych”.

Komisja Europejska: Program Erasmus

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus

Wspierając reformę: rola programu Erasmus w szkolnictwie wyższym

Strona komisarz Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Załącznik 1: Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012 – Liczba wyjeżdżających studentów w podziale na państwa

Załącznik 2: Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012 – Mobilność studentów programu Erasmus: państwa pochodzenia i państwa przeznaczenia

Załącznik 3: Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012 – 100 instytucji szkolnictwa wyższego przyjmujących najwięcej studentów w ramach programu Erasmus

Załącznik 4: Znani absolwenci programu Erasmus– przykłady ciekawych karier

Załącznik 5: Studenci reprezentujący trzymilionowego stypendystę programu Erasmus w każdym kraju (link to be added)

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Załącznik 1

Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012

Liczba wyjeżdżających studentów w podziale na państwa (studia i staże)

Państwo

2010/11

2011/12

Wzrost w ujęciu rocznym

HR

545

882

61,8%

DK

2768

3315

19,8%

SI

1480

1735

17,2%

TR

10095

11826

17,1%

SE

3160

3573

13,1%

LV

1959

2194

12,0%

NO

1529

1690

10,5%

DE

30274

33363

10,2%

IE

2511

2754

9,7%

ES

36183

39545

9,3%

SK

2458

2685

9,2%

CZ

6433

7004

8,9%

PT

5964

6484

8,7%

NL

8590

9310

8,4%

PL

14234

15315

7,6%

AT

5216

5590

7,2%

UK

12833

13662

6,5%

EE

1028

1092

6,2%

IT

22031

23377

6,1%

FR

31747

33269

4,8%

HU

4164

4361

4,7%

GR

3437

3591

4,5%

BE

6824

7091

3,9%

LT

3417

3548

3,8%

FI

5081

5272

3,8%

LU

441

450

2,0%

BG

1837

1852

0,8%

MT

0

149

n.a.

LI

38

38

0,0%

CH

0

2714

n.a.

RO

4604

4578

-0,6%

IS

263

261

-0,8%

CY

264

257

-2,7%

Źródło: Komisja Europejska

Załącznik 2

Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012

Mobilność studentów programu Erasmus: państwa pochodzenia i państwa przeznaczenia

Tabela pokazuje łączną liczbę stypendystów Erasmusa, którzy wyjechali za granicę z państwa pochodzenia (oś pionowa) do kraju przeznaczenia (oś pozioma) w roku akademickim 2011/2012.

Na przykład z Belgii wyjechało do innych krajów uczestniczących 7091 studentów, natomiast przyjechało do niej łącznie 8593 studentów, podczas gdy z Belgii do Francji wyjechało 1107 studentów, z Węgier przyjechało do niej 243 studentów.

Źródło: Komisja Europejska

Załącznik 3

Program Erasmus w roku akademickim 2011–2012

100 instytucji szkolnictwa wyższego, które przyjęły największą liczbę studentów w programie Erasmus


Źródło: Komisja Europejska


Side Bar