Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 08 юли 2013 г.

Броят на студентите по програма „Еразъм“ надхвърли 3 милиона

Според публикувани днес данни над 3 милиона студенти са се възползвали от стипендии по програмата за обмен „Еразъм“ след нейното начало през 1987 година. Данните за академичната 2011/2012 година показват също, че програмата е дала възможност на повече от 250 000 студенти — нов рекорд — да получат част от висшето си образование в чужбина или да проведат стаж в чуждо предприятие с цел подобряване на своята пригодност за заетост. Повече от 46 500 души академичен и административен персонал също са получили подкрепа по „Еразъм“, за да преподават или да се обучават в чужбина с цел подобряване на качеството на преподаване и учене в 33-те държави, които участват в програмата (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Последните рекордни данни, показващи, че сме надхвърлили нашата цел от 3 милиона студени по „Еразъм“, са доказателство за устойчивия успех и популярност на програмата. Тя е по-важна от всякога в днешните времена на икономически трудности и висока младежка безработица – уменията и международният опит, придобити от студентите по програма „Еразъм“, повишават тяхната пригодност за заетост и вероятността те да са мобилни на пазара на труда. „Еразъм“ също така играе огромна роля за подобряването на качеството на висшето образование в Европа чрез отваряне на нашите университети и колежи за международно сътрудничество. Гледайки към бъдещето, се радвам, че нашата нова програма „Еразъм+“ ще даде възможност на 4 милиона млади хора да учат, да проведат стаж, да преподават или да работят като доброволци в чужбина през следващите седем години.“

Сред страните, които участват в програма „Еразъм“, трите най-популярни дестинации за студентите през 2011 – 2012 г. са били Испания, Франция и Германия. Испания също така е изпратила най-много студенти в чужбина, следвана от Германия и Франция (вижте MEMO/13/647).

Почти 205 000 студенти, около 80 % от получилите стипендии по програмата през 2011 – 2012 г., са предпочели да прекарат средно шест месеца в университет или друго висше учебно заведение като част от своето следване. Броят на студентите, избрали този вариант, е нараснал със 7,5 % в сравнение с предходната година. Стажовете в предприятия продължават да набират популярност, като техният брой се е увеличил с 18 % спрямо предишната година. През 2011 – 2012 г. всеки пети студент по програма „Еразъм“, общо почти 50 000 души, е избрал този вариант.

В по-голямата част от страните кандидатурите са повече от наличните стипендии по „Еразъм“. Средната месечна стипендия, предназначена за частично покриване на допълнителните разходи за живот в чужбина и за пътуване, е била в размер на 252 евро. В някои страни стипендиите, които запазват постоянно равнище през последните три години, се допълват със средства от национални, регионални или институционални източници.

Новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, която трябва да започне през януари 2014 г., ще се основава на постиженията на програма „Еразъм“ и ще предлага на 4 милиона души възможности за обучение, стаж, преподаване или доброволческа дейност в чужбина до 2020 г. Очаква се бюджетът на програмата да е около 14,5 млрд. евро за 2014 – 2020 г. — с 40 % повече от настоящите програми за мобилност в областта на образованието и професионалното обучение. „Еразъм+“ ще замести програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), както и програмите „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“ и Edulink и двустранните програми за сътрудничество с индустриализираните страни.

Контекст

В своята стратегия за модернизиране на висшето образование (IP/11/1043) Комисията подчертава необходимостта от предоставяне на повече възможности на студентите за придобиване на умения чрез обучение или стаж в чужбина. Целта на ЕС е общата студентска мобилност да достигне най-малко 20% до края на десетилетието. В момента около 10 % от студентите в Съюза учат или провеждат стаж в чужбина с помощта на програма „Еразъм“ или средства от други публични или частни източници. Около 4,5 % получават стипендия по „Еразъм“.

Студентската мрежа „Еразъм“ избра студенти от всяка участваща страна, които са били в чужбина по програма „Еразъм“ през 2012 – 2013 г., за представители по случай достигането на 3 милиона студенти по програмата. Всички те заявяват, че опитът им от участието в програмата е надхвърлил очакванията им и че са се обогатили както в личен, така и в професионален план. Много бивши студенти по програма „Еразъм“, включително някои известни днес личности в Европа (вижте приложение 5), изразяват подобни чувства.

„Еразъм“ е не само програма за финансиране на обмен на студенти и персонал — чрез нея се подкрепят и съвместни проекти, летни училища и мрежи с цел подобряване на начините за предоставяне на образование, така че то да отговаря на потребностите на пазара на труда и на обществото като цяло.

За повече информация

MEMO/13/647 - Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.: какво показват данните

Европейска комисия: програма „Еразъм“

Данни за програма „Еразъм“

Подкрепа на реформите: Роля на програма „Еразъм“ в областта на висшето образование

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

Приложение 1: Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г. — брой на изпратените в чужбина студенти по държави

Приложение 2: Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г. — Студентска мобилност: изпращащи и приемащи страни

Приложение 3: Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г. — 100-те висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“

Приложение 4: Известни бивши студенти по програма „Еразъм“ – вдъхновяващи кариери

Приложение 5: Представители във всяка страна по случай достигането на 3 милиона студенти по програма „Еразъм“

За контакти:

Dennis Abbott (+32 229-59258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 229-59667)

Приложение 1

Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.

Брой на изпратените в чужбина студенти по държави (обучение и стажове)

Източник: Европейска комисия

Приложение 2

Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.

Студентска мобилност: изпращащи и приемащи страни

Таблицата показва общия брой на студентите по програма „Еразъм“ от изпращащите страни (вертикално) и в приемащите страни (хоризонтално) през академичната 2011/2012 г.

Например Белгия е изпратила 7091 студенти в други участващи страни и е приела 8593 студенти, като е изпратила 1107 студенти във Франция и е приела 243 студенти от Унгария.

Източник: Европейска комисия

Приложение 3

Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.

100-те висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“


Източник: Европейска комисия

Side Bar