Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. jūlijā

Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par Eiropas pieeju uzņēmumu maksātnespējas jautājumam

Eiropas Komisija šodien sāka sabiedrisku apspriešanos par Eiropas pieeju jautājumam par uzņēmumu bankrotu un maksātnespēju, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt stabiliem uzņēmumiem izdzīvot un godīgiem uzņēmējiem saņemt otru iespēju, vienlaikus aizsargājot kreditoru tiesības saņemt atpakaļ savu naudu. Procedūrām parādnieku un kreditoru interesēs jābūt ātrām un efektīvām un jāpalīdz saglabāt darbavietas, piegādātājiem saglabāt savus klientus un īpašniekiem – nezaudēt dzīvotspējīgu uzņēmumu vērtību. Atšķirības starp valstu maksātnespējas tiesību aktiem var radīt tiesisko nenoteiktību un nelabvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Galvenie aplūkojamie jautājumi ir parādu dzēšanas termiņš, nosacījumi procedūras sākšanai, prasījumu iesniegšana un noteikumi par pārstrukturēšanas plāniem. Šiem faktoriem var būt nelabvēlīga ietekme uz pārrobežu ieguldījumiem. Šodien sāktajā apspriešanā mēģinās noskaidrot ieinteresēto personu viedokli par to, kā šos jautājumus vislabāk risināt.

„Eiropai ir vajadzīga „glābšanas un atjaunošanas” kultūra dzīvotspējīgiem uzņēmumiem un privātpersonām, kas nonākuši finansiālās grūtībās,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. „Godīgiem uzņēmumu īpašniekiem būtu jāsaņem otro iespēja tā, lai maksātnespēja nekļūtu par „mūža ieslodzījumu", ja lietas noiet greizi. MVU, kas ir mūsu ekonomikas pamats, ir īpaši liela nozīme. Es paļaujos uz visiem, kas vēlas aktīvi piedalīties šajā apspriešanā, lai mēs varētu apkopot vislabākās idejas par to, kā risināt problēmas saistībā ar uzņēmumu maksātnespēju.”

Ierosinātās ES maksātnespējas regulas (spēkā kopš 2000. gada) modernizācija ir būtisks pirmais solis ceļā uz to, lai ES tiesību aktus maksātnespējas jautājumā pielāgotu situācijai 21. gadsimtā (IP/12/1354, MEMO/12/969). Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka regulas pārskatīšana pati par sevi nevar novērst problēmas, kuras ir pamatā pārrobežu maksātnespējas gadījumiem, piemēram, dažkārt ļoti redzamās atšķirības valstu tiesību aktos par maksātnespēju. Tādēļ Komisija vienlaikus ar maksātnespējas regulas priekšlikumu 2012. gada decembrī pieņēma paziņojumu, ar kuru sāka pārdomu procesu par jaunu ES pieeju uzņēmumu bankrota gadījumā, ņemot vērā atšķirīgus valstu maksātnespējas noteikumus. Šodien sāktās apspriešanās ir šā paziņojuma turpinājums.

Viens no apspriešanās laikā izvirzītajiem jautājumiem ir nepieciešamība saskaņot „parāda dzēšanas laiku" (laiks, kas nepieciešams bankrotējoša uzņēmuma slēgšanai), ko bieži uzskata par ļoti svarīgu faktoru, lai varētu atsākt uzņēmējdarbību. Šobrīd laiks, kas vajadzīgs bankrotējoša uzņēmuma slēgšanai, ievērojami atšķiras visā ES, proti, sākot no četriem mēnešiem Īrijā līdz vairāk nekā sešiem gadiem Čehijā, savukārt dažās valstīs bankrotējošiem uzņēmējiem parāda dzēšana vispār nav paredzēta.

Apspriešanas laikā arī tiek izskatīti noteikumi par likvidatoru profesijas īstenošanu. Turklāt ieinteresētajām personām tiek jautāts, vai pastāvošie noteikumi attiecībā uz valdes locekļu pienākumiem un atbildību maksātnespējas gadījumā rada problēmas praksē un vai būtu jāievieš noteikumi ES līmenī, lai nodrošinātu, ka vadītājiem, kuri ir ļaunprātīgi izmantojuši situāciju un ir liegta iespēja vadīt uzņēmumu vienā valstī, ir liegta iespēja vadīt uzņēmumu citā valstī. Visbeidzot, apspriešanās laikā tiek jautāts, vai praksē rodas problēmas no tiesiskās nenoteiktības, kuru rada atšķirīgie nosacījumi par to, kad dalībvalstu tiesas sniedz kreditoriem iespēju izvairīties no kaitējošas parādnieka rīcības.

Šī apspriešanās notiks līdz 2013. gada 11. oktobrim un ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Vispārīga informācija

Uzņēmumi ir būtisks priekšnosacījums labklājības un darbavietu radīšanā. Taču uzņēmumu izveide un darbības uzturēšana ir grūta, jo īpaši pašreizējā ekonomikas klimatā.

Skaitļi liecina, cik steidzami nepieciešams veikt pasākumus šajā jomā, proti, apmēram puse no visiem uzņēmumiem izdzīvo mazāk nekā piecus gadus. Vidēji 200 000 uzņēmumi ES katru gadu bankrotē, radot 1,7 miljonus tiešu darba vietu zaudējumu. Ceturtajai daļai no šiem bankrota gadījumiem ir pārrobežu elements.

Kā Eiropas reakciju uz šo jautājumu, Komisija 2012. gada decembrī iesniedza pasākumu kopumu maksātnespējas noteikumu modernizēšanai (IP/12/1354, MEMO/12/969). Pasākumu kopuma galvenie elementi bija priekšlikums grozīt maksātnespējas regulu un politikas paziņojums par jaunu pieeju Eiropas uzņēmumu bankrotam un maksātnespējai”.

Eiropas maksātnespējas tiesības ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām („Maksātnespējas regula"), kas tiek piemērota kopš 2002. gada 31. maija. Regulā ir iekļauti noteikumi par jurisdikciju, nolēmumu atzīšanu un piemērojamajiem tiesību aktiem, un tā nosaka veidu, kādā tiek koordinētas maksātnespējas procedūras, kuras uzsāktas vairākās dalībvalstīs. Regula tiek piemērota, ja parādniekam ir aktīvi vai kreditori vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Sīkāka informācija

Sabiedriskā apspriešanās par jaunu Eiropas pieeju uzņēmumu bankrotam un maksātnespējai

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Eiropas Komisija – Maksātnespējas procedūras:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar