Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. juuli 2013

Komisjon küsib avalikkuse arvamust selle kohta, kuidas Euroopa peaks reageerima ettevõtete maksejõuetuse korral

Euroopa Komisjon algatas täna avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb ettevõtete ebaõnnestumise ja maksejõuetuse puhul rakendatavat Euroopa käsitlusviisi. Käsitlusviisi keskmes on usaldusväärsete äriühingute ellujäämise toetamine ja ettevõtjatele uue võimaluse andmine, kaitstes samal ajal võlausaldajate õigust saada oma raha tagasi. Menetlused peaksid olema kiired ja tõhusad ning kaitsma nii võlgnike kui ka võlausaldajate huve ja aitama säilitada töökohti. Samuti peaksid need aitama tarnijatel hoida oma kliente ja omanikel säilitada elujõuliste ettevõtete väärtust. Erinevused liikmesriikide maksejõuetust käsitlevates õigusaktides võivad põhjustada õiguslikku ebakindlust ja ettevõtjavaenuliku majanduskeskkonna teket. Peamisteks probleemideks on maksekohustusest vabastamiseks kuluv aeg, menetluse algatamise tingimused, nõuete esitamine ja restruktureerimiskavasid käsitlevad eeskirjad. Nimetatud tegurid võivad piiriüleseid investeeringuid negatiivselt mõjutada. Täna algatatud konsultatsiooni eesmärk on teada saada sidusrühmade seisukohad, kuidas kõnealuseid probleeme kõige paremini lahendada.

„Euroopa vajab päästmis- ja taastamispoliitikat elujõuliste ettevõtete ja rahalistes raskustes üksikisikute abistamiseks,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident, ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Usaldusväärsed ettevõtjad peaksid saama teise võimaluse, et raskustesse sattunud ettevõtte maksejõuetus ei muutuks „eluaegseks karistuseks”. Eelkõige puudutab see VKEsid, kes on meie majanduse selgrooks. Ootan kõigilt asjasthuvitatuilt aktiivset osalemist konsultatsioonis, et meil oleks võimalik leida parimaid ideid, kuidas ettevõtete maksejõuetuse probleem lahendada.”

2000. aastast pärineva, maksejõuetust käsitleva ELi määruse kavandatud ajakohastamine on esimene oluline samm maksejõuetust käsitlevate ELi õigusaktide 21. sajandisse toomisel (IP/12/1354, MEMO/12/969). Samal ajal on selge, et määruse läbivaatamine ei lahenda iseenesest piiriülese maksejõuetusega kaasnevaid olulisi probleeme, nagu näiteks ajuti märkimisväärsed erinevused liikmesriikide maksejõuetust käsitlevates õigusaktides. Seepärast algataski komisjon 2012. aasta detsembris koos maksejõuetust käsitleva määruse ettepanekuga vastu võetud teatises arutelu Euroopa uue lähenemise üle ettevõtete ebaõnnestumisele, et võtta arvesse liikmesriikide lahknevaid maksejõuetusmenetluse eeskirju. Täna algatatud konsultatsioon on selle protsessi jätkumeede.

Üheks konsultatsiooni käigus tõstatatud probleemiks on vajadus ühtlustada maksekohustusest vabastamiseks kuluv aeg (ebaõnnestunud ettevõtte tegevuse lõpetamiseks kuluv aeg), mida peetakse ettevõtlusega uuesti alustamise juures sageli väga oluliseks. Praegu varieerub ebaõnnestunud ettevõtte tegevuse lõpetamiseks kuluv aeg ELis märkimisväärselt, ulatudes neljast kuust Iirimaal kuni üle kuue aastani Tšehhi Vabariigis, mõnes riigis ei vabastatagi ettevõtjaid maksekohustusest.

Konsultatsiooni käigus käsitletakse ka likvideerijate kutsealal tegutsemist hõlmavaid eeskirju. Lisaks sellele küsitakse sidusrühmadelt, kas olemasolevad eeskirjad, mis käsitlevad juhtivtöötajate kohustusi ja vastutust maksejõuetuse korral, tekitavad praktikas probleeme, ning kas tuleks kehtestada ELi tasandi eeskirjad, millega tagataks, et pettustega tegelenud juhtivtöötajad, kellel on ühes riigis ettevõtlusega tegelemine keelatud, ei saaks seda teha mõnes teises riigis. Samuti uuritakse konsultatsiooni käigus, kas praktikas on probleeme põhjustanud õiguslik ebakindlus, mis tuleneb tingimuste erinevusest, mille alusel on võimalik liikmesriikide kohtus vältida maksejõuetu võlgniku võlausaldajate suhtes kahjulikku tegevust.

Kõnealune konsultatsioon on avatud kuni 11. oktoobrini 2013 ja selles saab osaleda veebisaidil: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Taust

Ettevõtjad on olulised heaolu ja töökohtade loojad, kuid ettevõtte loomine ja käigushoidmine on keeruline, seda eriti tänastes majandustingimustes.

Arvud näitavad, et kõnealuses valdkonnas on meetmete võtmine hädavajalik: pooled kõigist uutest ettevõtetest peavad vastu vähem kui viis aastat. Keskmiselt läheb ELis igal aastal pankrotti 200 000 ettevõtet, mille tagajärjel kaob 1,7 miljonit töökohta. Veerand neist pankrottidest on piiriülese mõjuga.

ELi vastusena kõnealusele probleemile esitas komisjon 2012. aasta detsembris meetmepaketi maksejõuetusmenetluse eeskirjade ajakohastamiseks (IP/12/1354, MEMO/12/969). Paketi põhiosa moodustavad ettepanek muuta maksejõuetust käsitlevat määrust ning teatis „Ettevõtete ebaõnnestumise ja maksejõuetuse puhul rakendatav uus Euroopa käsitlusviis”.

Euroopa maksejõuetusõigus on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1346/2000, mis käsitleb maksejõuetusmenetlusi („maksejõuetusmäärus”) ja mida on kohaldatud alates 31. maist 2002. Määrus sisaldab eeskirju kohtualluvuse, tunnustamise ja kohaldatava õiguse kohta ning selles on sätestatud mitmes liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluste kooskõlastamise kord. Määrust kohaldatakse, kui võlgnikul on varasid või võlausaldajaid mitmes liikmesriigis.

Lisateave

Ettevõtete ebaõnnestumise ja maksejõuetuse puhul rakendatavat uut Euroopa käsitlusviisi käsitlev avalik konsultatsioon

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Euroopa Komisjon – maksejõuetusmenetlused:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar