Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Tύπου

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών για τη νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση στις διαδικασίες αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τη χρεοκοπία και αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, η οποία εστιάζει στη χορήγηση βοήθειας με στόχο την επιβίωση υγιών κατά τα άλλα επιχειρήσεων και έντιμων επιχειρηματιών, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των πιστωτών να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές, προς το συμφέρον τόσο των οφειλετών όσο και των πιστωτών. Πρέπει ακόμη να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας, να βοηθούν τους προμηθευτές να διατηρούν την πελατεία τους αλλά και τους ιδιοκτήτες να περιφρουρούν την αξία βιώσιμων κατά τα άλλα επιχειρήσεων. Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας μπορούν να δημιουργήσουν νομική αβεβαιότητα και ένα εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Κεντρικά ζητήματα είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την αποκατάσταση οφειλών, οι προϋποθέσεις κίνησης της διαδικασίας, η διεκδίκηση οφειλών και οι κανόνες για τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Όλα αυτά μπορούν να έχουν δυσμενείς συνέπειες για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Η σημερινή διαβούλευση σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

«Η Ευρώπη έχει ανάγκη να προωθήσει τη ‘διάσωση και αποκατάσταση’ των βιώσιμων επιχειρήσεων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες», τόνισε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ. «Οι έντιμοι επιχειρηματίες δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε μια διαδικασία αφερεγγυότητας να μην μετατρέπεται σε θανατική καταδίκη όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση αυτή, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις καλύτερες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την αφερεγγυότητα επιχειρήσεων».

Η πρόταση εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού κανονισμού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι ένα πρώτο βήμα που θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα (IP/12/1354, MEMO/12/969). Παράλληλα, είναι σαφές ότι η αναθεώρηση του κανονισμού δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, που προκύπτουν συνήθως από διαφορές ανάμεσα στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδίδοντας ανακοίνωση και υποβάλλοντας παράλληλα πρόταση για έναν νέο κανονισμό περί αφερεγγυότητας τον Δεκέμβριο του 2012, ξεκίνησε μια διαδικασία προβληματισμού που αποσκοπεί στη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις των σχετικών εθνικών κανόνων. Η σημερινή διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

Ένα από τα ερωτήματα που θέτει η διαβούλευση αφορά την ανάγκη εναρμόνισης του «χρόνου αποκατάστασης» (του χρόνου που χρειάζεται για το κλείσιμο μιας πτωχευμένης επιχείρησης), ο οποίος συχνά θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη δυνατότητα επανεκκίνησης μιας επιχείρησης. Σήμερα, ο χρόνος που απαιτείται για το κλείσιμο μιας πτωχευμένης επιχείρησης διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, π.χ. στην Ιρλανδία είναι τέσσερις μήνες ενώ στην Τσεχία ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια. Σε ορισμένες χώρες πάλι οι επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει δεν μπορούν να τύχουν αποκατάστασης.

Η διαβούλευση εστιάζει επίσης στους κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του εκκαθαριστή. Επιπροσθέτως, ζητείται από τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν την άποψή τους για το κατά πόσο οι σημερινοί κανόνες για τα καθήκοντα και την ευθύνη των διευθυντών σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας δημιουργούν προβλήματα στην πράξη κι εάν θα έπρεπε να θεσπιστούν ευρωπαϊκοί κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι οι δόλιοι διευθυντές επιχειρήσεων που κηρύχθηκαν έκπτωτοι σε μια χώρα δεν θα μπορούν να αναλάβουν τη διοίκηση μιας επιχείρησης σε άλλη χώρα. Τέλος, μία από τις ερωτήσεις της διαβούλευσης αφορά το εξής: κατά πόσο έχουν προκύψει πρακτικά προβλήματα από την ανασφάλεια δικαίου λόγω των διαφορετικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια πράξη αφερέγγυου οφειλέτη που είναι επιβλαβής για τους πιστωτές του μπορεί να αποφευχθεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Η διαβούλευση, στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε έως τις 11 Οκτωβρίου 2013, βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Γενικές πληροφορίες

Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη δημιουργία πλούτου και απασχόλησης. Η σύσταση όμως μιας επιχείρησης, και η διατήρησή της σε λειτουργία, δεν είναι εύκολη, ιδίως στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Τα στοιχεία δείχνουν πόσο πολύ επείγει η ανάληψη δράσης στο θέμα αυτό: οι μισές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν τα πρώτα πέντε χρόνια από τη δημιουργία τους. Κατά μέσο όρο, 200.000 επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε χρόνο πτώχευση στην ΕΕ, πράγμα που συνεπάγεται την άμεση απώλεια 1,7 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Το ένα τέταρτο των πτωχεύσεων αυτών έχει διασυνοριακή διάσταση.

Τον Δεκέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων περί αφερεγγυότητας (IP/12/1354, MEMO/12/969). Τα κυριότερα στοιχεία της παραπάνω δέσμης ήταν η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και η ανακοίνωση «Μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτυχία και την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων».

Το ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας («κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»), ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στις 31 Μαΐου 2002. Ο κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμοστέο δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός εφαρμόζεται κάθε φορά που ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία ή δανειστές σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια διαβούλευση για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την πτώχευση και αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διαδικασίες αφερεγγυότητας:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Βίβιαν Ρέντιγκ, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη:

http://ec.europa.eu/reding

Επικοινωνία :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar