Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юли 2013 г.

Комисията се допитва до обществеността относно европейски подход към несъстоятелността на предприятия

Днес Европейската комисия даде начало на обществена консултация относно разработването на европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятия, при който се поставя акцент върху подпомагането на жизнеспособните предприятия да оцеляват и даването на втори шанс на почтените предприемачи, като същевременно се защитава правото на кредиторите да получават обратно парите си. Процедурите трябва да са бързи и ефикасни, в интерес както на длъжниците, така и на кредиторите, и трябва да допринасят за запазването на работните места, да позволяват на доставчиците да запазват клиентите си, както и на собствениците да поддържат стойността на жизнеспособните дружества. Различията между националните закони относно несъстоятелността могат да доведат до правна несигурност и неблагоприятна среда за предприятията. Основните въпроси са срокът, необходим за погасяване на задълженията, условията за откриване на съдебно производство, предявяването на вземания и правилата за плановете за преструктуриране. Те могат да имат неблагоприятен ефект върху трансграничните инвестиции. Чрез настоящата консултация ще се търси мнението на заинтересованите лица за начините, по които най-добре да се отговори на тези предизвикателства.

„Европа се нуждае от култура на спасяване и възстановяване за жизнеспособните предприятия и частни лица, изпаднали във финансови затруднения“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Почтените собственици на предприятия трябва да получават втори шанс, така че несъстоятелността да не се превръща в доживотна присъда, ако нещата се объркат. Малките и средните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика, са от особено значение. Разчитам на всички заинтересовани да участват активно в тази консултация, за да можем да съберем най-добрите идеи за това как да отговорим на предизвикателствата, свързани с несъстоятелността на предприятията.“

Предложеното модернизиране на регламента на ЕС относно несъстоятелността, който датира от 2000 г., е важна първа стъпка към привеждането на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността в съответствие с изискванията на 21-ви век (IP/12/1354, MEMO/12/969). В същото време е ясно, че само с преразглеждане на регламента не може да се отговори на основните предизвикателства, свързани с трансграничната несъстоятелност, като например понякога съществените различия между националните закони. Ето защо със съобщението, което Комисията прие успоредно с предложението за изменение на Регламента относно несъстоятелността през декември 2012 г., бе дадено началото на процес на размисъл относно нов подход на ЕС към фалита на предприятия с оглед на различията между националните правила в тази област. Настоящата консултация е продължение на тези действия.

Един от въпросите в консултацията се отнася до хармонизирането на „срока за погасяване“ (времето, необходимо за закриване на фалирало предприятие), за който често се смята, че е от решаващо значение за възможността за повторно започване на бизнес. В момента в ЕС съществуват значителни различия по отношение на времето, необходимо за закриване на фалирало предприятие, като се започне от четири месеца в Ирландия до над шест години в Чешката република, а в някои държави задълженията на фалиралите предприемачи изобщо не могат да бъдат погасени.

В консултацията се разглеждат и правилата за упражняване на професията ликвидатор. Освен това се търси мнението на заинтересованите лица дали съществуващите разпоредби относно задълженията и отговорността на директорите в случай на несъстоятелност създават проблеми в практиката и дали трябва да се въведат правила на равнище ЕС, за да се гарантира, че извършилите измама управители, които са лишени от права в една държава, не могат да управляват предприятия в друга страна. И накрая, в консултацията се задава въпросът дали правната несигурност, свързана с различните условия, при които дадено действие на неплатежоспособен длъжник, което е в ущърб на неговите кредитори, може да бъде избегнато чрез решение на национален съд, създава проблеми в практиката.

Консултацията ще продължи до 11 октомври 2013 г. и е достъпна на адрес:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Контекст

Предприятията са от основно значение за създаването на работни места и просперитет. Създаването на предприятие и поддържането на дейността му обаче е трудно, особено при днешния икономически климат.

Данните показват колко належащо е да се предприемат действия в тази област половината от всички предприятия не оцеляват повече от пет години след създаването си. Средно 200 000 фирми в ЕС фалират всяка година, което води до пряка загуба на 1,7 млн. работни места. Една четвърт от тези случаи на несъстоятелност са с международен елемент.

Като отговор на европейско равнище Комисията представи през декември 2012 г. пакет от мерки за модернизиране на правилата в областта на несъстоятелността (IP/12/1354, MEMO/12/969). Основните елементи от пакета са предложение за изменение на Регламента относно несъстоятелността и съобщението „Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията“.

Европейското законодателство в областта на несъстоятелността се състои от Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност (Регламент относно несъстоятелността), който е в сила от 31 май 2002 г. Регламентът съдържа разпоредби относно компетентността, признаването и приложимото право и урежда координирането на производствата по несъстоятелност, образувани в няколко държави членки. Той се прилага винаги когато длъжникът има имущество или кредитори в повече от една държава членка.

За повече информация

Обществена консултация относно нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Европейска комисия — Производство по несъстоятелност:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar