Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juli 2013

Miljö: 80 % av européerna oroar sig för produkters miljöpåverkan

Enligt en ny undersökning är de flesta européer beredda att ändra sina köpvanor och köpa mer miljövänliga produkter, men många upplever att de inte får tillräckligt med information och misstror tillverkarnas miljöpåståenden. En undersökning om européernas inställning till en inre marknad för miljövänliga produkter visar att över tre fjärdedelar av de tillfrågade är beredda att betala mer för miljövänliga produkter om de var övertygade om att produkterna verkligen är miljövänliga (77 %). Det är dock bara drygt hälften av EU-medborgarna som upplever att de får tillräckligt med information (55 %) om miljöpåverkan för de produkter de köper och använder.

– Alla vill förstås att det ska finnas mer miljövänliga produkter på hyllorna, men den här undersökningen visar att de flesta av oss blir förvirrade av miljöpåståendena och inte litar på dem, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Det är inte bra för konsumenterna, och det hjälper inte de företag som verkligen anstränger sig. Vi samarbetar med företagen och andra berörda parter för att utveckla sådan trovärdig information som konsumenterna efterfrågar när de gör inköp. Detta kommer att bidra till att utveckla marknader och skapa möjligheter till innovation och investeringar i den gröna ekonomin.

En stor majoritet av EU-medborgarna anser att de kan göra en insats för miljön genom att köpa miljövänliga produkter (89 %) och att miljövänliga produkter är lika effektiva som vanliga produkter (74 %). Tilliten om att miljömärkta produkter är mindre skadliga för miljön är högst i Portugal (84 %), Malta (82 %), Frankrike (81 %) och Belgien (81 %). Siffrorna är dock betydligt lägre i Tyskland (44 %), Rumänien (46 %) och Nederländerna (47 %).

Drygt hälften av EU-medborgarna litar i allmänhet på tillverkarnas påståenden om sina produkters miljövänlighet (52 %), men en majoritet litar inte på företagens rapporter om sitt miljöarbete (54 %). Det är främst i Rumänien (40 %), Bulgarien (40 %), Grekland (39 %) och Lettland (37 %) som människor anser att de har stött på överdrivna eller vilseledande påståenden. Detta är minst förekommande i Malta (17 %) och Estland (20 %). Det finns dock ett starkt stöd för att göra det obligatoriskt för företag att publicera rapporter om sitt miljöarbete i allmänhet och om sina produkters miljöprestanda (69 %).

Sett till hela EU skulle två tredjedelar av befolkningen (66 %) vara villiga att betala mer för en produkt om tillförlitlighetsgarantin förlängdes till fem år. Mer än nio av tio anser också att den förväntade livslängden för produkter bör anges (92 %). Nästan hälften av alla tillfrågade hade beslutat att inte låta reparera en defekt produkt under de tolv senaste månaderna, eftersom det kostade för mycket (47 %).

En betydande del anser att det inte är säkert att konsumera livsmedel efter bäst före-datum (45 %). Detta betyder att stora mängder ätbara livsmedel går till spillo eller kastas varje dag. Dock anser mer än tre fjärdedelar av människorna i Sverige (81 %), Österrike (77 %) och Storbritannien (77 %) att det är säkert att konsumera livsmedel efter bäst före-datumet på etiketten. Denna åsikt delas av mindre än var femte invånare i Rumänien (14 %) och Litauen (17 %).

Bakgrund

Företag som vill framhålla sina produkters miljöprestanda möts idag av många hinder. Det finns många olika metoder som erbjuds av myndigheter och privata initiativ, och de måste därför betala flera avgifter för att tillhandahålla miljöinformation. Konsumenterna blir förvirrade av mängden olika märkningar med information som gör det svårt att jämföra produkterna.

Genom meddelandet om upprättande av den inre marknaden för gröna produkter och rekommendationen om att använda harmoniserade EU-metoder, som kommissionen antog i april 2013 (se IP/13/310), inleddes ett pilotprojekt där berörda parter kommer att bidra till att utveckla bättre metoder för att mäta produkters miljöpåverkan. Detta bör bidra till att utveckla jämförbar och tillförlitlig miljöinformation och bygga upp tilliten hos konsumenter, företag, investerare och andra berörda parter. Bättre kunskaper om konsumenternas beteende och attityder är en viktig faktor för att genomföra detta nya initiativ på rätt sätt.

Undersökningen genomfördes i EU:s 28 medlemsstater. Över 25 568 personer från olika sociala och demografiska grupper intervjuades per telefon på sitt modersmål på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Läs mer:

Länk till rapporten:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Se även

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar