Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2013

Blue Belt: Komisia zjednodušuje colné formality pre lode

Komisia dnes predstavila plány na zjednodušenie colných formalít pre lode, ktoré majú viesť k zníženiu byrokracie, obmedzeniu meškaní v prístavoch a zvýšeniu konkurencieschopnosti odvetvia. Dopravcovia a vývozcovia sa v súčasnosti sťažujú na to, že ak sa rozhodnú zasielať tovar v rámci Európy cestou príbrežnej námornej dopravy, veľká administratívna záťaž v prístavoch spôsobuje dodatočné náklady a značné omeškania, pretože lode čakajú v prístavoch na preclenie dlhé hodiny a niekedy aj celé dni. Z tohto dôvodu je námorný sektor v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy menej atraktívny, a to najmä, ak ho porovnáme s cestnou dopravou, ktorá zbytočne zvyšuje počet nákladných vozidiel na našich už aj tak preťažených cestách. Vďaka dnešným novým návrhom Komisie bude lodná doprava čeliť menšiemu množstvu administratívnych prekážok, a preto bude možné využiť jej plný potenciál na vnútornom trhu EÚ aj mimo neho.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, vyhlásil: „Z dôvodu rastúceho preťaženia a znečistenia Európa čelí veľkým výzvam. Potrebujeme, aby príbrežná námorná doprava naplnila svoj potenciál a poskytla nízkonákladové riešenie dopravy ohľaduplné voči životnému prostrediu tým, že prevezme viac tovaru z nákladných áut, a teda z našich preťažených ciest. Navrhujeme inovačné nástroje na zníženie byrokracie a zatraktívnenie sektora lodnej dopravy ako alternatívy pre zákazníkov, ktorí chcú presúvať tovar v rámci EÚ.“

Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za dane a colnú úniu, dodal: „Balík opatrení Blue Belt prinesie jednotný trh na more. Navrhované opatrenia budú veľkým prínosom pre lodnú dopravu, pretože znížia náklady, zjednodušia administratívu, uľahčia obchodovanie a vytvoria rovnaké podmienky pre všetky druhy dopravy. Zároveň zjednodušia prácu colníkov, ktorí sa tak budú môcť lepšie sústrediť na bezpečnostné riziká a zamerať na ochranu našich občanov a podnikov.“

V dnešnom oznámení „Blue Belt: jednotný dopravný priestor pre lodnú dopravu“ sú predstavené dva kľúčové návrhy na zjednodušenie formalít pre lodnú dopravu, a to prostredníctvom zmeny platného Colného kódexu (vykonávacie ustanovenia Colného kódexu).

1. Zjednodušenie colných formalít pre lodnú dopravu v rámci EÚ

Lodné spoločnosti, využívajúce pravidelné trasy na území EÚ a prepravujúce hlavne tovar z EÚ, môžu už teraz profitovať z jednoduchších colných postupov (v rámci postupov pravidelnej lodnej dopravy). Nové návrhy predložené Komisiou v júni 2013 zmodernizujú tieto postupy pravidelnej lodnej dopravy tak, aby boli kratšie a flexibilnejšie. Konzultačné obdobie pre členské štáty sa skráti zo 45 na 15 dní. Spoločnosti budú môcť vopred požiadať o povolenie pre členské štáty, v ktorých sa im môže naskytnúť príležitosť na vykonávanie podnikateľských aktivít, aby ušetrili čas v prípade, ak takáto príležitosť príde.

2. Zjednodušenie colných formalít pre lode, ktoré zastavujú v prístavoch tretích krajín

Takmer 90 % lodí prepravuje tovar z EÚ, ale aj tovar s pôvodom mimo EÚ, a často zastavuje v prístavoch na území EÚ aj mimo nej, napríklad v Nórsku, severnej Afrike a v Rusku. Pre tieto lode Komisia navrhuje výrazné zlepšenie colných postupov zavedením systému, ktorý umožňuje rozlišovať medzi tovarom na palube, ktorý je z Únie (a mal by byť urýchlene vybavený), a tovarom, ktorý pochádza z krajín mimo Únie, a musí prejsť príslušnými colnými postupmi.

Komisia na tento účel do konca roka predloží návrh na vytvorenie harmonizovaného elektronického vyhlásenia o náklade. Tento „eManifest“, teda elektronický zoznam tovaru, umožní lodnej spoločnosti poskytnúť colným úradníkom informácie o statuse tovaru vo všetkých zoznamoch tovaru (v rámci EÚ a mimo EÚ).

Očakáva sa, že vďaka týmto dvom opatreniam sa Blue Belt stane realitou do roku 2015.

Súvislosti:

Lodná doprava je dôležitá: 75 % celkového objemu tovaru európskeho zahraničného obchodu a 37 % vnútorného obchodu EÚ sa prepravuje na lodiach.

Súčasná situácia: Hoci voľný pohyb tovaru je podľa právnych predpisov EÚ jednou zo základných slobôd, v námornom sektore sa ešte nestal skutočnosťou. Na loď plaviacu sa medzi Antverpami a Rotterdamom sa v súčasnosti ešte stále hľadí tak, ako keby prichádzala z Číny. Prečo? Pretože, len čo lode opustia teritoriálne vody členských štátov (prekročia hranicu 12 míľ od pobrežia), považuje sa to za prekročenie vonkajších hraníc EÚ. Lode plaviace sa medzi prístavmi v dvoch rôznych členských štátoch sa teda pokladajú za lode, ktoré opustili colné územie EÚ, a colné formality sa od nich vyžadujú v čase, keď plavidlo opúšťa prístav odchodu a rovnako aj v momente, keď plavidlo pripláva do prístavu určenia, a to aj vtedy, ak oba prístavy sú na území EÚ.

Podľa informácií, ktoré získalo Združenie európskych vlastníkov lodí (ECSA) od svojich členov (lodných spoločností), môžu úspory z dôvodu zjednodušenia administratívnych postupov dosiahnuť až okolo 25 EUR na kontajner. Ešte dôležitejšia ako úspora peňazí je úspora času. V súčasnosti veľa zákazníkov (napríklad vývozcovia) uprednostňuje cestnú dopravu pred námornou z dôvodu časových obmedzení.

Podiely jednotlivých spôsobov dopravy využívaných na prepravu nákladov v rámci EÚ: cestná doprava 45,3 %, železničná doprava 11,0 %, vnútrozemské vodné cesty 3,7 %, potrubia 3,1 %, námorná doprava (t. j. príbrežná námorná doprava) 36,8 %, letecká doprava 0,1 % (zdroj: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, údaje sú v tonokilometroch).

Oznámenie o balíku opatrení Blue Belt, ktoré bolo dnes prijaté, prináša nielen návrhy na vytvorenie pásma Blue Belt (modrý pás), teda oblasti, v ktorej lode môžu slobodne poskytovať služby v rámci vnútorného trhu EÚ, a to pri minimálnom administratívnom zaťažení, pričom bezpečnosť, spoľahlivosť, ochrana životného prostredia, ako aj colná a daňová politika sa posilnia. Zároveň navrhuje rozšírenie týchto zjednodušení na plavby mimo EÚ prostredníctvom využitia lepších systémov monitorovania a podávania správ.

Návrhy v rámci balíka opatrení Blue Belt idú ruka v ruke s preskúmaním prístavnej politiky prijatým 23. mája 2013, ktorého cieľom je podporovať konkurencieschopnosť európskych námorných prístavov a uvoľniť ich potenciál rastu (pozri MEMO/13/448).

Oznámenie nadväzuje na zavedenie Aktu o jednotnom trhu II v októbri 2012 (pozri IP/12/1054) a je rozšírením pilotného projektu Blue Belt z roku 2011 riadeného Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

MEMO/13/658 o balíku opatrení Blue Belt

Webová stránka Siima Kallasa, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za dopravu

Podpredseda Kallas na Twitteri

Webová stránka Algirdasa Šemetu, komisára zodpovedného za dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom 

Komisár Algirdas Šemeta na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

Emer Traynor (+32 2 292 1548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 6470)


Side Bar