Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. jūlijā

“Zilā zona” — Komisija vienkāršo muitas formalitātes kuģiem

Komisija šodien nāca klajā ar plānu vienkāršot muitas formalitātes kuģiem, izskaužot birokrātiju, saīsinot kavēšanos ostās un uzlabojot nozares konkurētspēju. Pašlaik kravu pārvadātāji un eksportētāji ir neapmierināti, jo, nosūtot Eiropā preces pa tuvsatiksmes jūras maršrutu, administratīvās prasības ostās ir tik sarežģītas, ka tās izraisa papildu izmaksas un ievērojamus kavējumus — kuģiem ostās jāgaida stundām un pat dienām ilgi, līdz tiks nokārtotas muitas formalitātes. Tāpēc jūras pārvadājumi nav tik iecienīti kā citi transporta veidi (sevišķi autopārvadājumi), un mūsu jau tā pārpildītos ceļus nevajadzīgi noslogo aizvien vairāk kravas automašīnu. Jaunajos Komisijas priekšlikumos paredzēts novērst administratīvos šķēršļus jūras pārvadājumos, lai šis transporta veids varētu izvērst savu potenciālu ES iekšējā tirgū un ārpus tā robežām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš ir atbildīgs arī par transporta politiku, sacīja: “Eiropa saskaras ar lielām problēmām — palielinās satiksmes intensitāte un piesārņojums. Nepieciešams, lai tuvsatiksmes jūras kuģošana izvērstu savu potenciālu, piedāvājot lētu, videi nekaitīgu transporta risinājumu un atslogojot ceļu transportu, jo tad preču pārvadāšanai vairs nevajadzēs tik daudz kravas automašīnu. Mēs ierosinām inovatīvus līdzekļus, lai mazinātu birokrātiju un palīdzētu kuģniecības nozarei kļūt par pievilcīgāku alternatīvu klientiem, kuri vēlas pārvadāt preces ES robežās.”

Komisārs Aļģirds Šemeta, kurš atbild par nodokļu politiku un muitas savienību, norādīja: “Pateicoties “zilajai zonai”, vienotais tirgus paplašināsies arī jūras virzienā. Ierosinātie pasākumi ir ļoti izdevīgi kuģniecībai, jo tie samazinās izmaksas, vienkāršos administratīvās procedūras, atvieglos tirdzniecību un radīs visiem transporta veidiem vienādus nosacījumus. Tanī pat laikā tiks vienkāršots arī muitas darbs, kura savukārt varēs sekmīgāk pievērsties drošības riska novēršanai un iedzīvotāju un uzņēmumu aizsargāšanai.”

Šodienas paziņojumā ““Zilā zona” — vienota transporta zona kuģniecībai” ir ietverti divi galvenie priekšlikumi, kā atvieglot ar kuģošanu saistītās formalitātes, grozot pašreizējo Muitas kodeksu (Muitas kodeksa īstenošanas noteikumus).

1. Muitas formalitāšu vienkāršošana ES iekšējos jūras pārvadājumos

Kuģniecības uzņēmumi, kas izmanto regulāru maršrutu ES teritorijā un pārvadā galvenokārt ES preces, jau tagad var izmantot atvieglotas muitas procedūras (saskaņā ar regulāras kuģu satiksmes procedūrām). Jaunajos priekšlikumos, kurus Komisija ir iesniegusi 2013. gada jūnijā, paredzēts regulārās kuģu satiksmes procedūras pārskatīt, lai tās kļūtu īsākas un elastīgākas. Periods, kurā notiks apspriešanās ar dalībvalstīm, no 45 dienām tiks saīsināts līdz 15. Turklāt uzņēmumi jau iepriekš varēs pieprasīt atļauju no dalībvalsts, kurā viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību, šādi ietaupot laiku brīdī, kad būs jāizmanto konkrētā izdevība.

2. Muitas formalitāšu atvieglošana kuģiem, kas vēlas ienākt trešo valstu ostās

Gandrīz 90 % kuģu pārvadā gan ES, gan ārpussavienības valstu preces un bieži piestāj ES un ārpussavienības valstu ostās, piemēram, Norvēģijā, Ziemeļāfrikā un Krievijā. Attiecībā uz šiem kuģiem Komisija ierosina būtiski uzlabot muitas procedūras, ieviešot sistēmu, kas uz kuģa borta palīdzēs nošķirt ES preces (kuras muitā tiks ātri izlaistas cauri) no ārpussavienības valstu precēm, kurām gan vajadzēs veikt visas vajadzīgās muitas procedūras.

Tāpēc Komisija līdz gada beigām izvirzīs priekšlikumu izveidot harmonizētu elektronisku kravu deklarēšanas sistēmu. Jaunais kravas e-saraksts ļaus kuģniecības uzņēmumam visos (gan ES robežās, gan ārpus ES pārvadājamo) preču sarakstos iekļaut muitas amatpersonām iesniedzamo informāciju par preču statusu.

Paredzams, ka abi pasākumi līdz 2015. gadam palīdzēs ieviest “zilās zonas” sistēmu.

Pamatinformācija

Kuģniecībai ir liela nozīme: 75 % Eiropas ārējās tirdzniecības apjoma un 37 % ES iekšējās tirdzniecības norit, izmantojot jūras transportu.

Pašreizējā situācija ir šāda: brīva preču aprite ir ES tiesībās noteikta pamatbrīvība, taču jūrlietu nozarē tā vēl nav reāli īstenojusies. Pašlaik pret kuģi, kas no Antverpenes brauc uz Roterdamu, attieksme ir tāda, it kā tas nāktu no Ķīnas. Kāpēc tā? Jo tiek uzskatīts, ka kuģi, kas izbraukuši no dalībvalstu teritoriālajiem ūdeņiem (tālāk par 12 jūdzēm no krasta), ir šķērsojuši ES ārējo robežu. Līdz ar to kuģiem, kas brauc no vienas dalībvalsts uz citu, gribot negribot jāatstāj ES muitas teritorija, un kuģim gan izejas ostā, gan galamērķa ostā jākārto muitas formalitātes, pat ja tās abas ir ES valstu ostas.

Eiropas Kuģīpašnieku apvienība, balstoties uz savu dalībnieku (kuģniecības uzņēmumu) sniegto informāciju, ir aplēsusi, ka ietaupījumi no administratīvo procedūru vienkāršošanas var sasniegt līdz pat 25 eiro par konteineru. Ietaupīta tiktu ne tikai nauda, bet arī laiks — un tas ir vēl svarīgāk. Patlaban daudzi klienti (piemēram, eksportētāji) dod priekšroku autopārvadājumiem, nevis jūras transportam, jo laiks ir ierobežots.

Eiropas Savienībā 45,3 % kravas pārvadā pa sauszemes ceļiem, 11,0 % pa dzelzceļu, 3,7 % pa iekšzemes ūdensceļiem, 3,1 % transportē pa cauruļvadiem, 36,8 % pa jūru (t.s. tuvsatiksmes kuģu transports), bet 0,1 % ar gaisa transportu (avots: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, tonnkilometros).

Šodien pieņemtais paziņojums ietver priekšlikumus izveidot “zilo zonu” — teritoriju, kurā kuģi var brīvi darboties ES iekšējā tirgū ar minimālu administratīvo slogu un kurā ir nostiprināta drošība, drošums, vides aizsardzība, kā arī nodokļu un muitas politika. Paziņojumā arī ieteikts plašāk ieviest minētos vienkāršojumus, attiecinot tos uz braucieniem ārpus ES, — tāpēc vajadzētu uzlabot novērošanas un ziņošanas sistēmas.

Priekšlikumi par “zilās zonas” izveidi atbilst pārskatītajai ostu politikai, kura tika pieņemta 2013. gada 23. maijā un kuras mērķis ir sekmēt Eiropas jūras ostu konkurētspēju un palīdzēt tām izvērst savu izaugsmes potenciālu (sk. MEMO/13/448).

Paziņojums seko 2012. gada oktobrī pieņemtajam II vienotā tirgus aktam (sk. IP/12/1054) un turpina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2011. gadā sākto eksperimentālo “zilās zonas” projektu.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

“Zilā zona” MEMO/13/658

Par transporta politiku atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Sīma Kallasa tīmekļa vietne

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Sīmam Kallasam tviterī

Par nodokļiem, muitu, revīziju un krāpšanas apkarošanu atbildīgā Eiropas komisāra Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne

Sekojiet komisāram Aļģirdam Šemetam tviterī

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar