Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. liepos 8 d., Briuselis

„Mėlynoji juosta“. Komisija mažina muitinės formalumus laivams

Šiandien Komisija pateikė planus mažinti muitinės formalumus laivams – dėl to sumažės biurokratizmo, sutrumpės laukimo laikas uostuose ir padidės sektoriaus konkurencingumas. Dabar ekspeditoriai ir eksportuotojai skundžiasi, kad, siųsdami prekes į kitas Europos šalis trumpųjų nuotolių jūrų transportu, dėl didelės administracinės naštos uostuose patiria papildomų išlaidų ir labai vėluoja – laivams valandų valandas, o kartais – ir dienas tenka laukti, kol bus atliktas muitinis įforminimas. Todėl jūrų transportas yra mažiau patrauklus nei kitų rūšių transportas, visų pirma kelių, o dėl to tik be reikalo didėja vilkikų skaičius jau ir taip perpildytuose keliuose. Priėmus šiandieninius Komisijos pasiūlymus laivams administracinių kliūčių sumažėtų ir būtų suteikta galimybė išnaudoti visą savo potencialą ES vidaus rinkoje ir už jos ribų.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Europai tenka spręsti svarbias spūsčių ir taršos didėjimo problemas. Mums svarbu, kad trumpųjų nuotolių jūrų transportas išnaudotų visą savo potencialią ir teiktų pigias ir ekologiškas transporto paslaugas, o drauge sumažėtų sunkvežimiais vežamų prekių kiekis ir sunkvežimių skaičius perpildytuose keliuose. Siūlome naujoviškas priemones, kurios padės sumažinti biurokratizmą ir padaryti laivybos sektorių patrauklesnį prekių vežimo ES paslaugomis besinaudojantiems klientams.“

Už mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „„Mėlynąja juosta“ jūrų transportas bus integruotas į bendrąją rinką. Siūlomos priemonės bus labai naudingos laivybai, nes bus sumažintos išlaidos, supaprastintas administravimas, palengvinta prekyba ir sukurtos vienodos sąlygos visų rūšių transportui. Taip pat bus supaprastintas muitinės darbas ir ji galės veiksmingiau kovoti su saugumo grėsmėmis ir daugiau dėmesio skirti piliečių bei įmonių saugumui.“

Šiandienos komunikate „„Mėlynoji juosta“ – bendra laivų transporto erdvė“ pateikiami du pagrindiniai pasiūlymai mažinti formalumus laivams, iš dalies keičiant galiojantį Muitinės kodeksą (Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas, MKĮN).

1. Muitinės formalumų mažinimas ES vidaus laivybai

Laivybos bendrovėms, kurių laivai plaukioja reguliariais maršrutais po ES ir daugiausia plukdo ES prekes, jau dabar taikomos paprastesnės muitinės procedūros (reguliarių laivybos linijų procedūros). 2013 m. birželio mėn. Komisijos pateiktais naujais pasiūlymais reguliarios laivybos linijos procedūros bus atnaujintos – jos taps trumpesnės ir lankstesnės. Konsultacijoms skirtas laikotarpis valstybėms narėms bus sutrumpintas nuo 45 iki 15 dienų. Bendrovės galės iš anksto prašyti leidimo tose valstybėse narėse, kuriose pageidautų vykdyti veiklą, ir taip sutaupyti laiko, jei tokia verslo galimybė atsirastų.

2. Muitinės formalumų mažinimas laivams, užplaukiantiems į trečiųjų šalių uostus

Beveik 90 proc. laivų plukdo tiek ES, tiek ne ES prekes ir dažnai užplaukia į ES ir ne ES, pvz., Norvegijos, Šiaurės Afrikos ir Rusijos, uostus. Komisija siūlo gerinti muitinės procedūras tokiems laivams – sukurti sistemą, pagal kurią būtų atskiriamos laive esančios Sąjungos prekės (jos turėtų būti greitai iškrautos) ir ne Sąjungos prekės, kurioms turi būti taikomos reikalingos muitinės procedūros.

Todėl iki metų pabaigos Komisija pateiks pasiūlymą sukurti suvienodintą elektroninę krovinio deklaraciją. Naudodamasi naująja elektronine krovinio deklaracija (eManifest) laivybos bendrovė galės visose deklaracijose (ES vidaus ir išorės) teikti informaciją muitinės pareigūnams apie prekių statusą.

Tikimasi, kad įgyvendinus šias dvi priemones „Mėlynoji juosta“ taps tikrove iki 2015 m.

Pagrindiniai faktai

Laivybos sektorius yra svarbus – 75 proc. Europos išorės prekybos prekių (pagal apimtį) ir 37 proc. ES vidaus prekybos prekių plukdoma laivais.

Dabartinė situacija: laisvas prekių judėjimas pagal ES teisę yra pagrindinė laisvė, tačiau jūrų transporto sektoriuje taip nėra. Šiandien laivui, plaukančiam iš Antverpeno į Roterdamą, tebetaikoma tokia pati tvarka kaip laivui, atplaukusiam iš Kinijos. Kodėl? Todėl, kad laivas, išplaukęs iš valstybės narės teritorinių vandenų (daugiau kaip 12 mylių nuo kranto), laikomas kirtusiu ES išorės sieną. Taigi laivai, plaukiojantys tarp dviejų skirtingų valstybių narių uostų, laikomi išplaukusiais iš ES muitų teritorijos, tad muitinės formalumus reikia atlikti tiek jiems išplaukiant iš išvykimo uosto, tiek atplaukiant į paskirties uostą, net jei abu uostai yra ES.

Europos laivų savininkų asociacijos (ECSA) teigimu, remiantis jos narių (laivybos bendrovių) pateikta informacija, supaprastinus administracines procedūras būtų sutaupyta iki maždaug 25 EUR už konteinerį. Būtų sutaupyta ne tik pinigų, bet ir, dar svarbiau, laiko. Šiandien daugelis klientų (pvz., eksportuotojų), norėdami sutaupyti laiko, vietoj jūrų transporto dažnai renkasi kelių transportą.

Krovinių vežimas ES pagal transporto rūšį (vertinant pagal tonkilometrius): 45,3 proc. keliais, 11,0 proc. geležinkeliais, 3,7 proc. vidaus vandenų keliais, 3,1 proc. vamzdynais, 36,8 proc. jūra (t. y. trumpųjų nuotolių jūrų transportu), 0,1 proc. oru (Šaltinis: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm).

Šiandien priimtu „Mėlynosios juostos“ komunikatu siūloma ne tik sukurti „Mėlynąją juostą“ (zoną, kurioje laivai gali laisvai vykdyti veiklą ES vidaus rinkoje, kur administracinė našta minimali, o sauga, saugumas, aplinkos apsauga ir muitinės bei mokesčių politika sugriežtinti), bet ir supaprastinti formalumus už ES ribų plaukiojantiems laivams, gerinant stebėsenos ir pranešimų teikimo sistemas.

„Mėlynosios juostos“ pasiūlymai yra suderinti su 2013 m. gegužės 23 d. priimtu uostų politikos peržiūros dokumentu, kuriuo siekiama didinti Europos jūrų uostų konkurencingumą ir skatinti jų augimo potencialią (žr. MEMO/13/448).

Komunikatas priimamas atsižvelgiant į 2012 m. spalio mėn. paskelbtą II bendrosios rinkos aktą (žr. IP/12/1054) ir juo pratęsiamas 2011 m. bandomasis „Mėlynosios juostos“ projektas, kuriam vadovavo Europos jūrų saugumo agentūra.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

„Mėlynoji juosta“ MEMO/13/658

Už transportą atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso interneto svetainė

Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso Twitter

Už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar