Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. heinäkuuta 2013

Sininen vyöhyke: komissiolta helpotuksia alusten tullimuodollisuuksiin

Komissio on tänään esitellyt suunnitelmat alusten tullimuodollisuuksien helpottamiseksi. Pyrkimyksenä on vähentää byrokratiaa, lyhentää satamissa viipymisiä sekä parantaa alan kilpailukykyä. Nykyisin huolitsijat ja viejät valittavat, että kun halutaan lähettää tavaraa eri puolille Eurooppaa lyhyen matkan merikuljetuksia käyttäen, satamissa vaaditut raskaat hallintomenettelyt aiheuttavat lisäkustannuksia ja huomattavia viivästyksiä – alukset saattavat joutua odottamaan tulliselvitystä satamassa tunteja, joskus jopa päiviä. Tämän vuoksi merikuljetuksia ei pidetä yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin muita kuljetusmuotoja, erityisesti tiekuljetuksia, ja rekkojen määrä Euroopan jo ennestäänkin tukkoisilla teillä kasvaa tarpeettomasti. Tänään esiteltävien komission uusien ehdotusten myötä merenkulun hallinnollinen taakka kevenee ja näin ala pystyy hyödyntämään koko potentiaalinsa EU:n sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella.

Komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan ”Euroopalla on ratkaistavanaan suuria liikennemäärien kasvuun ja ympäristön pilaantumiseen liittyviä haasteita. Lähimerenkulun mahdollisuudet olisi käytettävä hyväksi täysimääräisesti, sillä se tarjoaa edullisen ja ympäristömyötäisen kuljetusratkaisun, joka auttaa vähentämään kuorma-autoissa kuljetettavaa tavaramäärää ja näin saamaan sitä pois Euroopan ruuhkautuneilta teiltä. Ehdotamme innovatiivisia välineitä byrokratian vähentämiseksi ja merikuljetusten tekemiseksi nykyistä houkuttelevammiksi asiakkaille, jotka haluavat siirtää tavaraa eri puolille Eurooppaa.”

Verotuksesta ja tulliliitosta vastaava komissaari Algirdas Šemeta katsoo, että ”sininen vyöhyke tuo sisämarkkinat merelle. Ehdotetut toimenpiteet hyödyttävät suuresti merenkulkua, koska vähentävät kustannuksia, keventävät hallintoa, helpottavat kauppaa ja luovat tasavertaiset toimintaedellytykset eri kuljetusmuotojen välille. Samalla yksinkertaistetaan tulliviranomaisten työtä niin, että ne voivat paremmin keskittyä turvallisuusriskeihin ja suojaamaan kansalaisiamme ja yrityksiämme.”

Tänään annetussa tiedonannossa ”Yhtenäinen meriliikennealue – sininen vyöhyke” esitellään kaksi keskeistä ehdotusta meriliikenteessä edellytettyjen muodollisuuksien keventämiseksi tullikoodeksin soveltamissäännöksiä muuttamalla.

1. Tullimuodollisuuksien keventäminen EU:n sisäisessä liikenteessä

Säännöllisiä reittejä EU:n sisällä käyttävät ja pääasiassa unionitavaraa kuljettavat varustamot voivat jo nyt hyötyä yksinkertaisemmista tullimenettelyistä (säännöllistä liikennettä koskevien menettelyjen puitteissa). Komission kesäkuussa 2013 esittämien uusien ehdotusten myötä säännöllisen liikenteen harjoittaminen helpottuisi edelleen, kun menettelyistä tulisi nykyistä lyhyempiä ja joustavampia. Jäsenvaltioiden kuulemiseen käytettävää aikaa on tarkoitus lyhentää 45 päivästä 15 päivään, ja yritykset voivat jatkossa tehdä etukäteen lupahakemuksen jäsenvaltioille, joissa ne mahdollisesti haluavat harjoittaa liiketoimintaa – näin säästyy aikaa, jos tällainen liiketoimintamahdollisuus ilmenee.

2. Tullimuodollisuuksien keventäminen kolmansien maiden satamissa käyviltä aluksilta

Lähes 90 prosenttia aluksista kuljettaa sekä unionitavaraa että muuta kuin unionitavaraa. Alukset pysähtyvät toistuvasti satamissa EU:ssa ja EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Norjassa, Pohjois-Afrikassa ja Venäjällä. Näitä aluksia varten komissio ehdottaa merkittävää parannusta tullimenettelyihin. Tarkoituksena on ottaa käyttöön järjestelmä, jossa voidaan erottaa toisistaan aluksella oleva unionitavara (joka olisi purettava nopeasti) ja muu kuin unionitavara, joille on suoritettava asianmukaiset tullimenettelyt.

Tätä tarkoitusta varten komissio aikoo esittää ennen vuoden loppua ehdotuksen yhdenmukaistetusta sähköisestä tavaraluettelosta. Tämän uuden sähköisen tavaraluettelon (eManifest) ansiosta varustamo pystyy ilmoittamaan tullivirkailijoille kaikissa (EU:n sisäisissä ja EU:n ulkopuolisissa) luetteloissa tiedot tavaran tullioikeudellisesta asemasta.

Näiden kahden toimenpiteen ansiosta sinisen vyöhykkeen odotetaan toteutuvan viimeistään vuonna 2015.

Tausta

Merenkulku on tärkeää: 75 prosenttia Euroopan ulkomaankaupan määrästä ja 37 prosenttia EU:n sisäisen kaupan määrästä kuljetetaan meritse.

Nykytilanne: Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n oikeuden mukainen perusvapaus, mutta se ei silti ole vielä todellisuutta merenkulun osalta. Nykyään Antwerpenin ja Rotterdamin välillä liikkuvaa alusta kohdellaan yhä aivan kuin se olisi tullut Kiinasta. Miksi näin on? Koska aluksen katsotaan ylittäneen EU:n ulkorajat heti, kun se poistuu jäsenvaltioiden aluevesiltä (12 meripeninkulman päässä rannasta). Niinpä kahden jäsenvaltion satamien välillä kulkevan aluksen katsotaan poistuneen EU:n tullialueelta, ja tullimuodollisuudet on täytettävä, kun alus lähtee lähtösatamasta ja jälleen kun se saapuu määräsatamaan, vaikka molemmat satamat ovat EU:n alueella.

Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) jäseniltään (varustamoja) saamien tietojen mukaan hallintomenettelyjä yksinkertaistamalla voitaisiin saavuttaa noin 25 euron säästöt kontilta. Rahallista säästöäkin tärkeämpää on ajan säästyminen. Nykyisin monet asiakkaat (esim. viejät) valitsevat merikuljetuksen sijasta maantiekuljetuksen aikaa säästääkseen.

Rahdin kuljetukset EU:n sisällä jakautuvat kuljetusmuodon mukaan seuraavasti: 45,3 % maanteitse, 11,0 % rautateitse, 3,7 % sisävesireittikuljetuksina, 3,1 % kanavien kautta, 36,8 % meriteitse (eli lähimerenkulkuna) ja 0,1 % lentoteitse (lähde: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, tonnikilometreinä).

Tänään annetussa sinistä vyöhykettä koskevassa tiedonannossa ei pelkästään ehdoteta, että luodaan sininen vyöhyke eli alue, jolla alukset voivat toimia vapaasti EU:n sisämarkkinoilla ja niiden hallinnollinen taakka on mahdollisimman pieni ja jolla samalla on parannettu turvallisuutta ja ympäristönsuojelua ja tiukennettu tulli- ja veropolitiikkaa. Lisäksi ehdotetaan, että kyseiset yksinkertaistukset ulotetaan koskemaan myös EU:n ulkopuolisia matkoja ottaen käyttöön nykyistä paremmat seuranta- ja raportointijärjestelmät.

Sinistä vyöhykettä koskevat ehdotukset liittyvät läheisesti 23. toukokuuta 2013 hyväksyttyyn tarkistettuun satamapolitiikkaan, jolla pyritään parantamaan Euroopan merisatamien kilpailukykyä ja vapauttamaan niiden kasvupotentiaali (ks. Taustatiedote/13/448).

Tiedonanto on jatkoa lokakuussa 2012 hyväksytylle toiselle sisämarkkinoiden toimenpidepaketille (ks. IP/12/1054), ja se laajentaa Euroopan meriturvallisuusviraston pilottihanketta 2011.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Taustatiedote/13/658

Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin (liikenne) verkkosivut

Varapuheenjohtaja Siim Kallas: Twitter

Verotuksesta ja tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan verkkosivut

Komissaari Algirdas Šemeta: Twitter

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32–2) 298 76 38

Dale Kidd (+32–2) 295 74 61

Emer Traynor (+32–2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32–2) 296 64 70


Side Bar