Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2013

Sinine vöönd: komisjon lihtsustab laevade tolliformaalsusi

Komisjon avaldas täna laevade tolliformaalsuste vähendamise kava, millega lihtsustatakse asjaajamist, vähendatakse viivitusi sadamas ning suurendatakse laevandussektori konkurentsivõimet. Ekspediitorid ja ekspordifirmad ei ole praegu rahul sellega, et kui nad otsustavad kasutada kauba transportimiseks Euroopas lähimerevedu, kaasneb sellega suurest halduskoormusest tulenev raha- ja ajakulu. Laevad peavad kulutama tunde ja vahel koguni päevi tolliformaalsuste täitmiseks. See vähendab meretranspordisektori atraktiivsust võrreldes teiste transpordiliikide, eriti maanteetranspordiga, ning toob meie praegugi ülekoormatud maanteedele üha rohkem veoautosid. Komisjoni täna avaldatud ettepaneku eesmärk on vähendada meretranspordi arengut takistavat halduskoormust, et realiseerida täiel määral laevandussektori kasvupotentsiaal nii ELi siseturul kui ka sellest väljaspool.

Komisjoni asepresident, transpordiküsimuste eest vastutav volinik Siim Kallas märkis: „Euroopa seisab silmitsi üha suurenevatest liiklusummikutest ja saastest põhjustatud probleemidega. Meie ülesanne on täielikult ära kasutada lühimerevedude potentsiaal, et pakkuda taskukohaseid, keskkonnasõbralikke transpordilahendusi ning vähendada veoautode hulka ülekoormatud maanteedel. Komisjon pakub uuenduslikke vahendeid tolliformaalsuste vähendamiseks ning laevandussektori atraktiivsuse suurendamiseks kogu ELi kaubavedajate hulgas.

Maksunduse ja tolliliiduga seotud küsimuste eest vastutav volinik Algirdas Šemeta märkis: „Sinise vööndi algatus laiendab ühtse turu ideed ka merele. Kavandatud meetmed annavad laevandussektorile olulisi eeliseid, aidates vähendada hindu, lihtsustada haldusmenetlusi, hõlbustada kaubandust ning luua kõikide transpordiliikide jaoks võrdsed võimalused. Samal ajal lihtsustab see tolliasutuste tööd ja aitab neil veelgi enam keskenduda konkreetsete turvariskide väljaselgitamisele ning kodanike ja äriühingute kaitsmisele.

Täna avaldatud teatis „Sinine vöönd: laevanduse ühtne transpordipiirkond” sisaldab kaht olulist ettepanekut laevandusega seotud tolliformaalsuste vähendamiseks tolliseadustiku muutmise kaudu.

1. ELi-siseses transpordis osalevate laevade tolliformaalsuste lihtsustamine

ELis regulaarsetel marsruutidel sõitvad ja peamiselt ELi kaupu vedavad laevandusettevõtjad saavad juba praegu kasutada regulaarlaevaliinide jaoks välja töötatud lihtsustatud tollimenetlust. Komisjoni poolt 2013. aasta juunis esitatud uute ettepanekutega lihtsustatakse regulaarlaevaliinide suhtes kohaldatavat menetlust veelgi ning muudetakse see lühemaks ja paindlikumaks. Liikmesriikide vahelise konsulteerimise kestust vähendatakse 45 päevalt 15 päevale. Peale selle avaneb äriühingutel võimalus taotleda regulaarlaevaliini luba sellelt liikmesriigilt, kus nad kavatsevad tulevikus tegutsema hakata, ja see aitab lühendada uue laevaliini kasutuselevõtuks kuluvat aega.

2. Kolmandate riikide sadamaid külastavate laevade tolliformaalsuste lihtsustamine

Peaaegu 90% laevadest veab nii ELi kui ka ELi-väliseid kaupu ning peatub sageli nii ELi sadamates kui ka ELi mittekuuluvate riikide sadamates, näiteks Norras, Põhja-Aafrikas ja Venemaal Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada oluliselt selliste laevade suhtes kohaldatavaid tolliprotseduure, luues süsteemi, mille alusel on võimalik eristada laeva pardal olevaid liidu kaupu (et need kiiresti tollikontrolli alt vabastada) ja liiduväliseid kaupu, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid tollimenetlusi.

Selleks esitab komisjon enne käesoleva aasta lõppu ettepaneku võtta kasutusele ühtne elektrooniline lastimanifest. Kõnealune uus lastimanifest ehk nn eManifest võimaldab laevandusettevõtjal esitada tolliasutustele asjakohast teavet selle kohta, kas tegemist on liidu või liiduvälise kaubaga.

Need kaks meedet peaksid sinise vööndi algatuse 2015. aastaks tegelikkuseks muutma.

Taust:

Laevandusega seotud fakte: 75% Euroopa väliskaubandusest ja 37% ELi sisesest kaubandusest toimub meritsi.

Praegune olukord: Kaupade vaba liikumine on üks ELi õigusaktides sätestatud põhivabadusi, mis ei ole meretranspordisektoris veel täielikult realiseerunud. Täna kohaldatakse Antwerpenist Rotterdami sõitva laeva suhtes ikka veel samu tolliformaalsusi, mis Hiinas lastitud laeva suhtes. Miks see nii on? Põhjus on selles, et kui laevad lahkuvad liikmesriikide territoriaalvetest (rannikust kaugemale kui 12 miili), käsitatakse neid ELi välispiiri ületanutena. Nii käsitatakse kahe liikmesriigi vahel liikuvaid laevu ELi tolliterritooriumilt väljunutena ning sel juhul kohaldatakse tolliformaalsusi nii lähtesadamast väljumisel kui ka sihtsadamasse jõudmisel, vaatamata sellele, et mõlemal juhul on tegemist ELi sadamaga.

Euroopa Reederite Ühingu (ECSA) liikmetelt (laevandusettevõtjad) pärinevate andmete kohaselt on haldusmenetluse lihtsustamise kaudu võimalik saavutada kokkuhoidu kuni 25 eurot ühe konteineri kohta. Kuid rahalisest kokkuhoiust veelgi olulisem on ajasääst. Praegu eelistavad paljud kliendid (nt eksportijad) meretranspordile maanteetransporti, kuna see on kiirem.

ELi sisene kaubavedu transpordiliikide lõikes: 45,3% maanteetransport, 11% raudteetransport, 3,7% siseveetransport, 3,1% torujuhtmed, 36,8% meretransport (st lühimereveod), 0,1% õhutransport (allikas: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, tonnkilomeetrites).

Täna vastu võetud teatis sisaldab lisaks sinise vööndi loomist käsitlevale ettepanekule, mille eesmärk on luua piirkond, kus laevad saavad liikuda ELi siseturu piires vabalt ja võimalikult väikeste tolliformaalsustega, parandades samas ohutust, turvalisust, keskkonnakaitset ning tõhustades tolli- ja maksupoliitikat, ka ettepanekut laiendada kõnealuseid lihtsustamismeetmeid EL-ist väljapoole suunduvatele reisidele, võttes kasutusele paremad jälgimis- ja aruandlussüsteemid.

Sinise vööndi algatust käsitlevad ettepanekud on tihedalt seotud 23. mail 2013 vastu võetud sadamate poliitika läbivaatamisega, mille eesmärk on suurendada Euroopa meresadamate konkurentsivõimet ja päästa valla nende kasvupotentsiaal (vt MEMO/13/448).

Kommunikatsioonis järgitakse 2012. aasta oktoobris avaldatud ühtse turu akti II (vt IP/12/1054) põhimõtteid ning arendatakse edasi Euroopa Meresõiduohutuse ameti juhitavat sinise vööndi 2011. aasta katseprojekti.

Täiendav teave

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Sinise vööndi algatust käsitlev memo (MEMO/13/658).

Transpordiküsimuste eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase veebisait

Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris.

Maksunduse ja tolliliidu ning auditi ja pettusevastase võitluse eest vastutava voliniku Algirdas Šemeta veebisait

Volinik Algirdas Šemeta Twitteris.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar