Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2013

Blue Belt: Kommissionen sikrer færre toldformaliteter for skibe

Kommissionen har i dag fremlagt planer om at lette toldbehandlingen for skibe, som reducerer bureaukratiet, begrænser forsinkelser i havne og gør sektoren mere konkurrencedygtig. Speditører og eksportører klager over, at varetransport i Europa via nærskibsfarten er forbundet med store administrative byrder i havnene, og at det medfører yderligere omkostninger og betydelige forsinkelser. Skibe risikerer således at vente i timevis og nogle gange i flere dage på toldbehandlingen i havnene. Det er med til at gøre søfartssektoren mindre attraktiv sammenlignet med andre former for transport, især vejtransport, og det giver flere lastbiler på vores allerede overbelastede veje. Hensigten med dagens nye forslag fra Kommissionen er at sørge for, at der bliver færre administrative forhindringer for søtransporten, hvis fulde potentiale derved vil kunne udnyttes i EU's indre marked og udenfor.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Europa står i dag over for store udfordringer i form af stigende overbelastning af vejene og forurening. Vi har brug for, at nærskibsfartens potentiale udnyttes fuldt ud, så vi får en billig og miljøvenlig transportløsning, der fjerner mere godstransport fra lastbilerne og vores overfyldte veje. Vi foreslår innovative løsninger, der kan begrænse bureaukratiet og bidrage til at gøre søtransportsektoren til et mere attraktivt alternativ for kunder, der ønsker at transportere deres varer i EU".

Kommissær Algirdas Semeta, ansvarlig for beskatning og toldunion, udtalte: "Blue Belt indfører det indre marked til søs. De tiltag, der foreslås, vil være til stor fordel for søtransporten, da de vil reducere omkostningerne, forenkle administrationen, fremme handel og skabe ensartede vilkår for alle transportformer. Samtidig vil tiltagene forenkle toldmyndighedernes arbejde, så de bedre kan målrette indsatsen mod sikkerhedsrisici og fokusere på vores borgere og virksomheder".

Dagens meddelelse, "Blue Belt: et fælles søtransportområde", indeholder to vigtige forslag, der skal forenkle formaliteterne for skibe ved at ændre den nuværende toldkodeks (gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksen).

1. Lettelse af toldbehandlingen for søtransporten internt i EU

Rederier, der sejler regelmæssigt på en rute i EU og hovedsageligt transporterer EU-varer, kan allerede drage nytte af forenklede toldprocedurer (under procedurerne for fast rutefart). Kommissionen har i juni 2013 forelagt nye forslag, som har til formål at opgradere ordningen for skibe i fast rutefart, så procedurerne bliver kortere og mere fleksible. Høringsperioderne for medlemsstaterne vil blive forkortet fra 45 til 15 dage. Virksomheder vil på forhånd kunne ansøge om bevilling for medlemsstater, hvor de har et ønske om at drive forretning - med henblik på at spare tid, hvis muligheden for dette skulle opstå.

2. Lettelse af toldbehandlingen for skibe, som anløber havne i tredjelande

Næsten 90 % af alle skibe transporterer både EU-varer og ikke-EU-varer og stopper ofte i havne i og uden for EU, f.eks. i Norge, Nordafrika og Rusland. Kommissionen foreslår at forbedre toldprocedurerne betydeligt for disse skibe ved at etablere et system, hvor der skelnes mellem EU-varerne om bord (som hurtigt vil kunne lodses) og ikke-EU-varer, som skal igennem de behørige toldprocedurer.

Med dette mål for øje vil Kommissionen inden årets udgang fremlægge et forslag om at indføre en harmoniseret elektronisk ladningserklæring. Dette nye "e-Manifest" gør det muligt for rederierne at oplyse toldmyndighederne om varers (EU-interne eller EU-eksterne) status i alle manifester.

Det forventes, at disse to foranstaltninger vil gøre Blue Belt en realitet i 2015.

Baggrund:

Søtransportområdet: 75 % af EU’s udenrigshandel og 37 % af EU’s interne handel transporteres ved hjælp af skibe.

Den nuværende situation: Den frie bevægelighed for varer er en grundlæggende frihed i henhold til EU's lovgivning, men den er endnu ikke en realitet i den maritime sektor. I dag behandles et skib, der sejler mellem Antwerpen og Rotterdam, stadig som om, det kom fra Kina. Årsagen er, at skibe, der forlader medlemsstaternes territorialfarvande (dvs. sejler længere end 12 sømil væk fra kysten), anses for at have krydset EU's ydre grænse. Skibe, der sejler mellem to havne i to forskellige medlemsstater, må derfor nødvendigvis forlade EU's toldområde. Der skal derfor foretages en toldbehandling, når fartøjet forlader afgangshavnen og igen ved ankomsten til bestemmelseshavnen, selv når begge er EU-havne.

Den europæiske rederiforening (ECSA) oplyser på baggrund af oplysninger fra dens medlemmer (rederierne), at besparelserne ved at forenkle de administrative procedurer kan være på op til 25 EUR pr. container. Der spares således penge, men det er endnu vigtigere, at der spares tid. I dag vælger mange kunder (f.eks. eksportører) vejtransport frem for søtransport, fordi tiden er vigtig.

Andel af godstransporten inden for EU efter transportform: vej 45,3 %, jernbane 11,0 %, indre vandveje 3,7 %, rørledninger 3,1 %, søtransport 36,8 % (dvs. nærskibsfart), luftfart 0,1 % (kilde: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, i tonkilometer).

Blue Belt-meddelelsen, der blev vedtaget i dag, indeholder ikke blot forslag om at etablere et "blåt bælte" – dvs. et område, hvor skibe frit kan operere inden for EU's indre marked under minimale administrative byrder, mens sikkerhed, miljøbeskyttelse og told- og skattepolitikker styrkes – for deri foreslås også, at forenklingen udvides via brug af bedre overvågnings- og rapporteringssystemer, så skibe, der rejser uden for EU, også omfattes.

Blue Belt-forslagene går hånd i hånd med gennemgangen af havnepolitikken, som har til formål at styrke de europæiske havnes konkurrencedygtighed og udnytte deres vækstpotentiale (se MEMO/13/448).

Meddelelsen følger lanceringen af akten for det indre marked II i Oktober 2012 (se IP/12/1054) og er en udvidelse af Blue belt-pilotprojektet fra 2011 under Det Europæiske Agentur for søfartssikkerheds forvaltning.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Blue Belt MEMO/13/658

Websted for Siim Kallas, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Websted for Algirdas Šemeta, EU-kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig 

Følg kommissær Algirdas Šemeta på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar