Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2013

Modré pásmo: Komise zjednodušuje celní formality pro lodě

Evropská komise dnes zveřejnila plán na zjednodušení celních formalit pro lodě – chce omezit byrokracii, zkrátit zdržení v přístavech a zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Zasilatelé a vývozci si stěžují, že když chtějí v rámci Evropy zaslat zboží pomocí pobřežní plavby, komplikuje jim situaci nadbytek administrativních formalit, které musejí v přístavech vyřídit. Byrokracie navíc způsobuje dodatečné náklady a významné zdržení dopravy – lodě často v přístavech čekají na celní odbavení celé hodiny a někdy dokonce několik dní. V důsledku toho je námořní doprava v porovnání s jiným typem dopravy, zejména silniční, méně atraktivní, což vede k dalšímu zvýšení počtu nákladních vozů na již tak přetížených evropských silnicích. Podle nového návrhu Komise by byla lodní doprava méně zatížena administrativními formalitami a mohla tak plně rozvinout svůj potenciál na vnitřním trhu EU i mimo něj.

Místopředseda Komise Siim Kallas, který za oblast dopravy odpovídá, k tomu uvedl: „Evropa se potýká se závažnými problémy v podobě zvyšujícího se dopravního přetížení a znečištění ovzduší. Potřebujeme plně využít potenciál pobřežní námořní dopravy a zajistit nízkonákladovou dopravu, která nezatěžuje životní prostředí, aby se mohlo více zboží přepravovat jinak než kamiony. Tak bychom naší přetížené silniční dopravní síti významně ulehčili. Ke snížení byrokracie a zatraktivnění lodní dopravy v očích zákazníků, kteří hledají možnost přepravy zboží po Unii, navrhujeme použít inovativních řešení.“

Evropský komisař pro daně a celní unii Algirdas Šemeta k tomu dodal: „Modré pásmo přenese výhody vnitřního trhu i na námořní dopravu. Navrhovaná opatření budou pro sektor námořní dopravy nesmírně prospěšná, jelikož se jimi sníží náklady, zjednoduší administrativní formality, usnadní obchod a vytvoří rovné podmínky pro všechny druhy dopravy. Zároveň se tak zjednoduší práce celních úřadů, které se tedy budou moci lépe soustředit na bezpečnostní rizika a ochranu občanů a podniků.“

V dnešním sdělení s názvem „Modré pásmo: jednotný dopravní prostor pro námořní dopravu“ se navrhují dvě klíčová opatření, jimiž by se měly zjednodušit administrativní formality pro námořní dopravu, a to úpravou stávajícího celního kodexu (CCIP, Prováděcí předpis k celnímu kodexu).

1. Zjednodušení celních formalit pro lodní dopravu v rámci EU

Lodní společnosti, které používají pravidelné trasy v rámci EU a převážejí především zboží z EU, již mohou využívat zjednodušený celní režim (v rámci režimu pro pravidelné námořní linky). Schválením návrhů předložených Komisí v červnu 2013 by se režim pravidelných námořních linek modernizoval – postupy by byly kratší a flexibilnější. Konzultační období pro členské státy se zkrátí ze 45 na 15 dní. Podniky budou moci předem zažádat o povolení pro členské státy, kde hodlají provozovat obchodní činnost – ušetří tak čas pro případ, že se jim obchodní příležitost v dané zemi naskytne.

2. Zjednodušení celních formalit pro plavidla kotvící v přístavu třetí země

Téměř 90 % lodí přepravuje zboží z EU i nečlenských zemí a často připlouvá do přístavů členských i nečlenských zemí, například Norska, zemí severní Afriky či Ruska. Pro tato plavidla Komise navrhuje optimalizovat celní řízení, a to zavedením systému, který by rozlišoval, zda je zboží na palubě lodi z EU (to by mohlo být urychleně vyloženo), nebo zda jde o zboží, které není zbožím EU – to by pak muselo projít řádným celním řízením.

Za tímto účelem chce Komise do konce roku předložit návrh na vytvoření harmonizované elektronické deklarace nákladu. Díky novému systému „eManifest“ elektronických nákladových listů budou mít celní úřady přístup ke všem nákladovým listům společností provozujících námořní dopravu, v nichž je uveden status převáženého zboží (ať zboží EU nebo zboží z nečlenských zemí).

Očekává se, že tato dvě opatření umožní realizaci modrého pásma do roku 2015.

Souvislosti:

Lodní doprava: Lodní doprava obstarává 75 % objemu evropského vnějšího obchodu a 37 % obchodu v rámci EU.

Současná situace: Volný pohyb zboží patří k základní svobodám, které právo EU garantuje. V námořní dopravě však ještě není skutečností. Dnes je s lodí plující z Antverp do Rotterdamu stále zacházeno stejně, jako by připlula z Číny. Proč? Jakmile totiž plavidlo opustí teritoriální vody členských zemí EU (tj. od 12 mil od pobřeží), má se za to, že překročilo vnější hranice Unie. Proto lodě plující mezi přístavy dvou členských zemí zpravidla opouštějí celní území EU a je po nich vyžadováno splnění celních formalit jak při vyplutí z výchozího přístavu, tak opět po připlutí do cílového přístavu – i když se oba přístavy nacházejí na území EU.

Podle Evropské asociace vlastníků lodí (ECSA) by zjednodušení administrativních formalit mohlo společnostem ušetřit až kolem 25 eur na kontejner (informace dodaly členské společnosti provozující lodní dopravu). Kromě finančních úspor by navíc společnosti ušetřily čas, což je ještě důležitější. V dnešní době mnoho zákazníků (např. vývozců) totiž zvolí z časových důvodů raději přepravu zboží po silnici.

Podíl nákladu zboží přepravovaného v EU (podle typu dopravy) je následující: 45,3 % silniční doprava, 11,0 % železniční doprava, 3,7 % vnitrozemská lodní doprava, 3,1 % potrubní doprava, 36,8 % námořní doprava (tj. tzv. pobřežní námořní doprava), 0,1 % letecká doprava (Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm).

Sdělení o modrém pásmu, které bylo přijato včera, navrhuje vytvoření prostoru s názvem modré pásmo, v němž by mohla plavidla působit v rámci vnitřního trhu EU volně, s minimálními administrativními formalitami a při zohlednění bezpečnosti, ochrany životního prostředí. Zároveň by zde došlo k posílení celních a daňových politik. Sdělení hovoří také o možnosti rozšířit tato zjednodušení na plavby mimo EU. Toho by se dosáhlo zavedením efektivnějšího monitorování plavebního provozu a ohlašování.

Návrhy týkající se modrého pásma souvisejí s revizí přístavní politiky přijatým 23. května 2013, jehož cílem je prosazovat konkurenceschopnost evropských námořních přístavů a uvolnit jejich růstový potenciál (viz MEMO/13/448).

Sdělení přichází po přijetí Aktu o jednotném trhu II v říjnu 2012 (viz IP/12/1054) a je rozšířením Pilotního projektu modré pásmo, který v roce 2011 realizovala Evropská agentura pro námořní bezpečnost.

Více informací naleznete na stránkách:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

Zpráva týkající se modrého pásma MEMO/13/658

Internetové stránky Siima Kallase, místopředsedy Komise odpovědného za dopravu

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

Internetové stránky Algirdase Šemety, evropského komisaře odpovědného za daně a celní unii, audit a boj proti podvodům

Komisař Algirdas Šemeta na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar