Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juli 2013

Resultattavlan för den inre marknaden – ny statistik på nätet

I dag läggs resultattavlan för den inre marknaden ut på nätet och därmed införs ett vidare och mer användarvänligt rapporteringssystem. Resultattavlan innehåller utförliga rapporter om bland annat övervakningen av att EU-direktiven införlivas korrekt, överträdelseförfaranden, nätverk för administrativt samarbete och olika informations- och problemlösningstjänster. Sammanlagt har man bedömt 13 olika punkter.

Resultattavlan för 2012–2013 ger en översikt av situationen i medlemsländerna. Den visar resultaten, men ger också exempel på allmänhetens och företagens svårigheter att utöva sina EU-rättigheter.

Det finns fortfarande många hinder när det gäller social trygghet, rätt till bosättning, erkännande av yrkeskvalifikationer och registrering av motorfordon. Resultattavlan ger en bra bild av den inre marknadens styrka och svagheter och vilka områden som behöver förbättras i de olika EU-länderna.

De viktigaste slutsatserna

Trafikljustabellen” nedan visar medlemsländernas resultat.

Källa: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

De länder som lyckats bäst är Estland, Sverige, Österrike, Storbritannien, Tyskland, Cypern, Litauen, Ungern, Danmark, Malta och Finland som saknar "rödljus". Luxemburg och Nederländerna har bara ett rödljus och hela sju respektive fem grönljus.

Införlivande

Endast 0,6 procent av inremarknadsdirektiven har inte införlivats i nationell lagstiftning i tid under de senaste sex månaderna. Vissa länder har lyckats förbättra sina resultat ordentligt – ett berömvärt arbete, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen.

Överträdelser

När det gäller överträdelseförfaranden med koppling till den inre marknaden har EU-genomsnittet minskat något från 31 pågående ärenden till 30 per medlemsland. Det bekräftar den långsamma men stadiga minskningen.

Solvit

Solvit är ett nätverk för problemlösning på internet som handlägger ärenden där myndigheterna har tillämpat inremarknadsreglerna felaktigt. Solvit lyckades lösa 89 procent av ärendena under den undersökta perioden och dessutom förkorta handläggningstiden. Särskilt Storbritannien och Portugal hittade snabba lösningar på problemen, medan Solvitcentrumet i Tjeckien borde kunna förbättra sina resultat.

Ditt Europa

Ditt Europa är en flerspråkig webbplats där privatpersoner och företag hittar utförlig information om vad som gäller vid en flytt eller etablering i ett annat EU-land. Det är en populär webbplats – antalet besökare har nästan fördubblats på ett år och uppgår nu till över 4 miljoner. De mest välbesökta avsnitten är ”Arbete och pension” (för privatpersoner) och ”Driva företag” (för företagen). Grekland och Nederländerna borde göra mer reklam för Ditt Europa och bidra mer till innehållet.

Kontaktpunkter

Enligt tjänstedirektivet ska det finnas kontaktpunkter i alla medlemsländer. Kontaktpunkterna är offentliga webbportaler med information om regler, lagar och förfaranden som gäller för tjänsteverksamheter. Man kan också sköta administrativa formaliteter på nätet. Alla EU-länder har nu åtminstone en kontaktpunkt av ”första generationen”. Många av dem, särskilt Bulgarien, måste dock se till att kontaktpunkterna verkligen tillgodoser användarnas behov. Danmark, Nederländerna och Storbritannien hör till de länder som har de bäst fungerande kontaktpunkterna.

Informationssystemet för den inre marknaden

Via informationssystemet för den inre marknaden (IMI) kan nationella myndigheter utbyta information om yrkeskvalifikationer, tjänster och utstationering av arbetstagare. Användningen har ökat med 24 procent, men myndigheterna måste följa Estlands, Maltas och Spaniens exempel och bli bättre på ett lämna information inom de överenskomna tidsfristerna.

EU Pilot

Målet med EU Pilot-projektet är att man snabbare ska kunna lösa problem mellan kommissionen och medlemsländerna som gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen. Enligt riktvärdet ska medlemsländerna svara inom 70 dagar i genomsnitt. Belgien, Frankrike och Spanien lyckades inte hålla sig inom detta riktvärde.

Eures

På Euresnätverkets webbplats får arbetssökande och arbetsgivare information och råd om rekrytering och lediga jobb. Webbplatsen används allt mer (över två miljoner besökare i månaden under 2012) och bidrar till en bättre balans på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Sedan 1998 har kommissionen publicerat en resultattavla för den inre marknaden två gånger om året. Syftet är att rapportera om införlivande och överträdelser av inremarknadslagstiftningen. Dessutom har kommissionen gett ut rapporter om tjänster som Solvit och IMI.

Kommissionen vill ge en bättre överblick över hur inre marknaden fungerar. Därför har man nu samlat uppgifter om 13 verktyg i en resultattavla på nätet. Den kommer att uppdateras varje år (utom statistiken om införlivande och överträdelseförfaranden som kommer att uppdateras två gånger om året).

Uppgifter om Kroatien kommer att finnas med från och med nästa år.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar