Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 4. júla 2013

Spustili sme webovú stránku s hodnotiacou tabuľkou pre jednotný trh, nové čísla sú teraz k dispozícii na internete

Dnešné spustenie elektronickej verzie hodnotiacej tabuľky pre jednotný trh umožnilo zaviesť komplexnejší informačný systém, ktorý je navyše pre používateľov aj veľmi praktický. Hodnotiaca tabuľka pre jednotný trh obsahuje komplexné správy o 13 nástrojoch riadenia vrátane monitorovania správnej transpozície smerníc EÚ, informácie o analýze konaní vo veci porušenia právnych predpisov, o sieťach administratívnej spolupráce a rôzne iné informácie o službách v oblasti riešenia problémov.

Cieľom hodnotiacej tabuľky pre jednotný trh 2012/2013 je poskytnúť prehľad o aktuálnej situácii v praxi. Obsahuje výsledky, ktoré dosiahli jednotlivé členské štáty, ale zároveň uvádza príklady rôznych problémov, ktorým občania a podniky stále čelia pri uplatňovaní svojich práv v rámci EÚ.

Mnoho prekážok však naďalej zostáva v oblastiach, ako napr. sociálne zabezpečenie, právo na pobyt, uznávanie odborných kvalifikácií a registrácia motorových vozidiel. Hodnotiaca tabuľka pre jednotný trh poukazuje na silné a slabé stránky a takisto zdôrazňuje, ktoré oblasti si v jednotlivých členských štátoch vyžadujú ďalšie opatrenia.

Hlavné závery

Nasledujúca tabuľka „traffic light chart“ („tabuľka so svetelnými signálmi“) v skratke znázorňuje, ako jednotlivé členské štáty uskutočňovali opatrenia v súvislosti s nástrojmi riadenia, keď sa zaviedol systém monitorovania.

Zdroj: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Celkovo najlepšie výsledky podľa tejto tabuľky dosiahli: Estónsko, Švédsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Cyprus, Litva, Maďarsko, Dánsko, Malta a Fínsko, ktoré nemajú žiadny „červený svetelný signál“. Dva ďalšie členské štáty, Luxembursko a Holandsko, majú len jeden „červený svetelný signál“, ale táto skutočnosť je vyvážená siedmimi zelenými v prípade Luxemburska a piatimi v prípade Holandska.

Transpozícia

V priebehu uplynulých šiestich mesiacov sa členským štátom podarilo udržať deficit v transpozícii – percentuálny podiel smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, ktoré neboli včas transponované do vnútroštátnych právnych predpisov – na nízkej úrovni 0,6 %. Niektoré krajiny vynaložili skutočne veľké úsilie a podarilo sa im v značnej miere zlepšiť svoju výkonnosť, čo je výborný výsledok, najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu.

Porušenie právnych predpisov

Pokiaľ ide o konania vo veci porušenia právnych predpisov v oblasti jednotného trhu, priemer v EÚ mierne poklesol z 31 na 30 prípadov na členský štát, čo vyjadruje pomalý, ale stabilne klesajúci trend.

SOLVIT

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, ktorá sa zaoberá nesprávnym uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu. V rámci tejto siete sa podarilo udržať pomerne vysokú mieru vyriešených prípadov na úrovni 89 %, pričom sa znížil čas potrebný na vyriešenie jednotlivých prípadov. Portugalsko a Spojené kráľovstvo si udržali rýchly čas odozvy, ale aj vysokú mieru vyriešených prípadov. Naopak, v českom centre siete SOLVIT stále existuje priestor na zlepšenie.

Your Europe

Webová stránka Your Europe je viacjazyčná verejná informačná služba, ktorá občanom a podnikom poskytuje komplexné informácie a pomoc pri vykonávaní cezhraničných aktivít v rámci Európskej únie. Záujem o stránku Your Europe rýchlo narastá a stránka sa využíva čoraz častejšie: v priebehu jedného roka sa návštevnosť stránky takmer zdvojnásobila a dosiahla viac ako 4 milióny návštev. Medzi najnavštevovanejšie časti patria „práca“ (v časti venovanej občanom) a „riadenie podniku“ (v časti, ktorá je určená podnikom). Podporu stránky Your Europe by mohli viac zintenzívniť najmä Grécko a Holandsko. Tieto krajiny by zároveň mohli viac prispieť k tvorbe jej obsahu.

Jednotné kontaktné miesta

Smernica o službách stanovuje, aby sa vo všetkých členských štátoch zriadili jednotné kontaktné miesta. Ide o portály elektronickej verejnej správy, ktoré obsahujú informácie o pravidlách, nariadeniach a formalitách týkajúcich sa poskytovania služieb. Tieto portály tiež umožňujú elektronicky vykonávať príslušné administratívne postupy. V súčasnosti už členské štáty zaviedli aspoň tzv. „jednotné kontaktné miesto prvej generácie“. Mnohé krajiny, najmä Bulharsko, by sa však mali viac usilovať o to, aby ich jednotné kontaktné miesta zodpovedali potrebám používateľov. Na druhej strane, najlepšie výsledky v tejto oblasti dosiahli Spojené kráľovstvo, Holandsko a Dánsko.

Informácie o vnútornom trhu

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) umožňuje výmenu informácií medzi orgánmi vnútroštátnej správy v oblastiach, ako napr. „odborná kvalifikácia“, „služby“ a „vysielanie pracovníkov“. Využívanie systému sa v priebehu minulého roka zvýšilo o 24 %, ale je potrebné, aby orgány venovali väčšiu pozornosť dodržiavaniu spoločne dohodnutých termínov a nasledovali príklad Estónska, Malty a Španielska, ktoré dosiahli vynikajúce časy odozvy.

EU Pilot

Projekt EU Pilot podporuje pohotové riešenie problémov, ktoré vznikajú medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s právnymi predpismi EÚ. Štandardný priemerný čas odozvy zo strany členských štátov je 70 dní. Tri krajiny – Belgicko, Francúzsko a Španielsko – tento štandardný čas nerešpektovali.

EURES

Platforma a sieť EURES, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a služby v oblasti náboru/sprostredkovania práce, bola v roku 2012 aj z dôvodu súčasnej ekonomickej situácie využívaná čoraz častejšie (viac ako dva milióny návštev mesačne) a aktívne prispievala k zmierneniu nerovnováhy na trhu práce.

Súvislosti

Od roku 1998 Komisia dvakrát ročne uverejňovala hodnotiacu tabuľku pre vnútorný trh, a to s cieľom predložiť správu o transpozícii a prípadoch porušovania, ktoré sa týkajú právnych predpisov vnútorného trhu. Okrem toho uverejňovala aj správy o rôznych nástrojoch riadenia jednotného trhu, ako napr. SOLVIT a IMI.

S cieľom poskytnúť lepší prehľad fungovania jednotného trhu ako celku sme tieto správy teraz spojili do jednej elektronickej verzie hodnotiacej tabuľky pre jednotný trh, ktorá pokrýva 13 rozličných nástrojov a ktorá bude každoročne aktualizovaná (okrem štatistických údajov týkajúcich sa transpozície a konaní vo veci porušenia právnych predpisov – tie budú aktualizované dvakrát ročne).

Chorvátsko bude súčasťou tabuľky od budúceho roka.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar