Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 juli 2013

Website Scorebord van de interne markt gelanceerd: nieuwe cijfers nu online beschikbaar

Vandaag is het Scorebord van de interne markt online gegaan. Dit rapportagesysteem is uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt en is voortaan alleen online beschikbaar. Het Scorebord van de interne markt is gebaseerd op uitgebreide verslagen over 13 governance-instrumenten, waaronder instrumenten om toe te zien op de juiste omzetting van EU-richtlijnen, inbreukprocedures te analyseren en netwerken voor administratieve samenwerking en verschillende informatie- en probleemoplossende diensten te ondersteunen.

Het Scorebord van de interne markt 2012/2013 geeft een overzicht van de huidige situatie. Het behandelt de resultaten die door de lidstaten bereikt zijn, maar geeft ook voorbeelden van de problemen waar burgers en bedrijven nog steeds tegen aanlopen bij de uitoefening van hun EU-rechten.

Er zijn nog veel obstakels op het gebied van sociale zekerheid, verblijfsrecht, erkenning van beroepskwalificaties en de registratie van motorvoertuigen. Het Scorebord van de interne markt geeft de sterke en zwakke punten weer en toont voor alle lidstaten de punten waarop zij nog actie moeten ondernemen.

Belangrijkste conclusies

In de volgende "verkeerslichttabel" kunt u in een oogopslag zien hoe de individuele lidstaten hebben gepresteerd op het gebied van de governance-instrumenten waar toezicht op is gehouden.

Bron: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Volgens deze tabel presteerden de volgende landen over het geheel gezien het best: Estland, Zweden, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Cyprus, Litouwen, Hongarije, Denemarken, Malta en Finland, met geen enkel "rood licht". Twee andere lidstaten, Luxemburg en Nederland, hebben maar een "rood licht", dat wordt gecompenseerd door respectievelijk 7 en 5 groene lampjes.

Omzetting

De afgelopen zes maanden zijn de lidstaten erin geslaagd om het gemiddelde omzettingstekort (het percentage internemarktrichtlijnen dat niet op tijd in nationaal recht is omgezet) laag te houden (0.6%). Sommige lidstaten hebben enorme inspanningen geleverd en hebben hun prestaties aanzienlijk weten te verbeteren. Een goed resultaat, met name in het licht van de huidige economische crisis.

Inbreuken

Op het gebied van inbreukprocedures met betrekking tot de interne markt is het EU-gemiddelde van het aantal lopende zaken licht afgenomen van 31 naar 30 zaken per lidstaat. Dit duidt op een langzame, maar gestage daling.

SOLVIT

SOLVIT is een online netwerk waarin oplossingen worden gezocht voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels. Het slaagde erin het percentage opgeloste zaken hoog te houden (89 %) terwijl de afhandeltijd van de zaken juist verminderde. Portugal en het Verenigd Koninkrijk wisten korte reactietijden te combineren met een hoog percentage opgeloste zaken. Het Tsjechische SOLVIT-centrum kan nog worden verbeterd.

Uw Europa

De website Uw Europa is een meertalige dienst voor publieksvoorlichting die uitgebreide informatie en hulp biedt aan burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten in de Europese Unie willen verrichten. De interesse in Uw Europa en het gebruik ervan nemen snel toe: in één jaar is het aantal websitebezoeken bijna verdubbeld tot ruim 4 miljoen. De meestbezochte delen zijn "werk" (voor het burgergedeelte) en "bedrijfsbeheer" (voor het bedrijfsgedeelte). Griekenland en Nederland zouden meer kunnen investeren in de promotie van Uw Europa en meer kunnen bijdragen aan de inhoud ervan.

Centrale contactpunten

De dienstenrichtlijn voorziet in centrale contactpunten (Points of Single Contact – PSC's) die opgezet moeten worden in alle lidstaten. PSC's zijn overheidswebportals die informatie bieden over de regels, richtlijnen en formaliteiten die gelden voor dienstverlening en bieden de mogelijkheid om de relevante administratieve procedures online af te handelen. Alle lidstaten hebben nu minstens een "PSC van de eerste generatie" opgezet. Veel lidstaten moeten hun inspanningen echter opvoeren om te verzekeren dat hun PSC's aan de behoeften van de gebruikers beantwoorden, met name Bulgarije. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Denemarken doen het dan weer erg goed.

Informatiesysteem interne markt

Het informatiesysteem interne markt (IMI) maakt het mogelijk informatie op het gebied van "beroepskwalificaties", "diensten" en "detachering van werknemers" uit te wisselen tussen nationale overheden. Het gebruik ervan is in het afgelopen jaar met 24 % toegenomen, maar de overheden moeten meer aandacht besteden aan onderling afgesproken deadlines en de lijn van uitstekende reactietijden van Estland, Malta en Spanje volgen.

EU Pilot

EU Pilot heeft tot doel problemen die voortvloeien uit de toepassing van het EU-recht in een vroeg stadium tussen de Commissie en de lidstaten op te lossen. De referentietermijn voor de gemiddelde reactietijd van de lidstaten is 70 dagen. Drie landen, België, Frankrijk en Spanje, hielden zich niet aan deze referentietermijn.

EURES

Met het EURES-platform en -netwerk wordt voorzien in informatie, advies en diensten op het gebied van werving en arbeidsbemiddeling. Door de huidige economische situatie is EURES in 2012 aanzienlijk meer gebruikt (meer dan twee miljoen bezoeken per maand). EURES draagt daardoor actief bij aan het verminderen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Achtergrond

Sinds 1998 heeft de Commissie tweemaal per jaar een Scorebord van de interne markt gepubliceerd, om verslag uit te brengen van de omzettings- en inbreukcijfers met betrekking tot de internemarktwetgeving. Daarnaast waren er verslagen over governance-instrumenten voor de interne markt, zoals SOLVIT en IMI.

Om een beter overzicht te geven van het functioneren van de interne markt als geheel, zijn deze verslagen nu samengevoegd in een Scorebord van de interne markt, dat alleen online beschikbaar is, 13 verschillende instrumenten behandelt en jaarlijks wordt bijgewerkt (behalve de statistieken over omzetting en inbreukprocedures, die tweemaal per jaar worden bijgewerkt). Kroatië wordt toegevoegd vanaf de editie van volgend jaar.

Voor nadere informatie zie:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar