Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 4 d.

Pradėjo veikti Bendrosios rinkos rezultatų suvestinės svetainė – naujausi duomenys jau internete

Šiandien pradėjusi veikti tik internetinė Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė – visapusiškesnė ir paprastesnė naudoti ataskaitų teikimo sistema. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje pateikiamos išsamios 13 valdymo priemonių, įskaitant tinkamo ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę stebėjimą, pažeidimo tyrimo procedūrų analizę, administracinio bendradarbiavimo tinklus ir įvairias informacines ir problemų sprendimo paslaugas, ataskaitos.

2012–2013 m. bendrosios rinkos rezultatų suvestine siekiama apžvelgti faktinę valstybių narių padėtį. Į ją įtraukti valstybių narių pasiekti rezultatai, kartu pateikiant pavyzdžių, su kokiais sunkumais naudodamiesi savo ES teisėmis vis dar susiduria piliečiai ir įmonės.

Daug kliūčių tebėra socialinio saugumo, teisių apsigyventi, profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir automobilių registravimo srityse. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje atskleidžiamos kiekvienos valstybės narės stipriosios ir silpnosios vietos ir nurodoma, kur jai reikėtų imtis tolesnių veiksmų.

Pagrindinės išvados

Toliau pateikiamoje „šviesoforo spalvų diagramoje“ matyti, kokių rezultatų pasiekė atskiros valstybės narės imdamosi valdymo priemonių tose srityse, kuriose vykdytas stebėjimas.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Pagal šią diagramą pirmauja Estija, Švedija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Kipras, Lietuva, Vengrija, Danija, Malta ir Suomija, kurioms nė vienoje srityje nedega raudonas šviesoforo signalas. Dar dviem valstybėms narėms – Liuksemburgui ir Nyderlandams – dega vienas raudonas šviesoforo signalas ir atitinkamai 7 ir 5 žali signalai.

Perkėlimas

Per paskutinius šešis mėnesius valstybės narės sėkmingai išlaikė nedidelį neperkeltų į nacionalinę teisę ES teisės aktų vidurkį – laiku neperkelta tik 0,6 proc. vidaus rinkos direktyvų. Kai kurios šalys labai susitelkė ir itin pagerino savo rezultatus – tai didelis pasiekimas, ypač turint omeny dabartinę ekonomikos krizę.

Pažeidimai

Kalbant apie su bendrąja rinka susijusias pažeidimo tyrimo procedūras, nagrinėjamų bylų ES vidurkis šiek tiek sumažėjo nuo 31 bylos iki 30 bylų valstybei narei – vadinasi, bylų skaičius lėtai, bet stabiliai mažėja.

SOLVIT

SOLVIT yra internetinis problemų sprendimo tinklas, kuris nagrinėja netinkamo vidaus rinkos taisyklių taikymo klausimus. Išlaikytas aukštas klausimų išsprendimo lygis (89 proc.) ir sutrumpėjo jų nagrinėjimo laikas. Portugalija ir Jungtinė Karalystė ne tik išnagrinėjo daug klausimų, bet ir sugebėjo greitai reaguoti. Čekijos SOLVIT centro veiklą dar reikėtų gerinti.

Jūsų Europa

Svetainė „Jūsų Europa“ yra daugiakalbė visuomenės informavimo paslauga ir joje pateikiama visapusiška informacija apie pagalbą piliečiams ir įmonėms ir galimybę ją gauti, jei ketinama vykdyti tarpvalstybinę veiklą Europos Sąjungos viduje. Susidomėjimas ir naudojimasis „Jūsų Europa“ sparčiai didėja: per metus svetainės lankytojų skaičius beveik padvigubėjo ir perkopė 4 milijonus. Dažniausiai lankomos skiltys „Darbas“ (piliečiams skirtoje svetainės dalyje) ir „Įmonių valdymas“ (įmonėms skirtoje dalyje). Graikija ir Nyderlandai galėtų daugiau investuoti į „Jūsų Europos“ propagavimą ir gerinti jos turinį.

Kontaktiniai centrai

Paslaugų direktyva nustatomas reikalavimas visose valstybėse narėse įsteigti kontaktinius centrus (toliau – KC). KC yra internetiniai e. valdžios portalai, kuriuose pateikiama informacija apie paslaugų veiklai taikomas taisykles, nuostatas ir formalumus ir suteikiama galimybė atitinkamas administracines procedūras atlikti internetu. Dabar jau visos valstybės narės įsteigė bent pirmosios kartos KC. Tačiau daugelis, ypač Bulgarija, turi imtis ryžtingesnių veiksmų ir užtikrinti, kad jų KC atitiktų naudotojų poreikius. Geriausius šios srities rezultatus pasiekė Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Danija.

Vidaus rinkos informacinė sistema

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) suteikiama galimybė nacionalinėms administracijoms keistis informacija profesinių kvalifikacijų, paslaugų ir darbuotojų komandiravimo srityse. Per praėjusius metus naudojimasis sistema padidėjo 24 proc., bet valdžios institucijos turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų laikomasi abiejų pusių sutartų terminų ir priartėta prie puikių Estijos, Maltos ir Ispanijos greito atsakymų pateikimo rezultatų.

EU Pilot

Projektu „EU Pilot“ Komisija ir valstybės narės skatinamos kuo anksčiau išspręsti su ES teise susijusius klausimus. Valstybėms narėms nustatytas orientacinis termino, per kurį atsakoma į klausimą, vidurkis yra 70 dienų. Trys šalys – Belgija, Prancūzija ir Ispanija – šio orientacinio termino nesilaikė.

EURES

2012 m. EURES platforma ir tinklu, kurių paskirtis – teikti informaciją, konsultacijas ir įdarbinimo (darbo parinkimo) paslaugas, turint omeny dabartinę ekonomikos krizę, naudotasi vis labiau (daugiau kaip du milijonai lankytojų per mėnesį), ir jais aktyviai prisidėta mažinant darbo rinkos disbalansą.

Pagrindiniai faktai

Nuo 1998 m. Komisija du kartus per metus skelbė Bendrosios rinkos rezultatų suvestinę, kad pateiktų bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir su tuo susijusių pažeidimų duomenis. Be to, teiktos bendrosios rinkos valdymo priemonių, kaip antai SOLVIT ir IMI, ataskaitos.

Kad būtų lengviau susidaryti bendrą įspūdį apie bendrosios rinkos veikimą, visos šios ataskaitos (dėl 13 skirtingų priemonių) sujungtos į tik internetinę Bendrosios rinkos rezultatų suvestinę. Ši suvestinė bus atnaujinama kasmet (išskyrus perkėlimo į nacionalinę teisę ir pažeidimo tyrimo procedūrų statistinius duomenis, kurie bus atnaujinami du kartus per metus).

Į kitų metų leidimą bus įtraukta ir Kroatija.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar