Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. juuli 2013

Avatakse ühtse turu tulemustabeli veebisait – uued näitajad nüüd internetis kättesaadavad

Täna avatakse ainult veebis kättesaadav ühtse turu tulemustabel. Sellega on loodud ülevaatlikum ja kasutajasõbralikum aruandmissüsteem. Ühtse turu tulemustabel sisaldab põhjalikke aruandeid 13 valitsemismeetme kohta, mis hõlmavad näiteks ELi õigusaktide korrektse ülevõtmise järelevalvet, rikkumismenetluste analüüsi, halduskoostöövõrgustikke ning mitmesugust teavet ja probleemide lahendamisega tegelevaid talitusi.

Ühtse turu tulemustabeli 2012/2013 abil püütakse anda ülevaade tegelikkuses kohapeal valitsevast olukorrast. Tabelis on esitatud liikmesriikide saavutatud tulemused, kuid ka näited raskuste kohta, millega kodanikud ja ettevõtted ELi õiguste kasutamisel rinda pistavad.

Sotsiaalkindlustuse, teises riigis elamise õiguste, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ja mootorsõidukite registreerimise vallas on veel üksjagu takistusi. Ühtse turu tulemustabelis kajastuvad nõrgad ja tugevad küljed ning sellest ilmneb, milliseid meetmeid tuleks edaspidi igas liikmesriigis võtta.

Peamised järeldused

Järgmises nn valgusfoorigraafikus on ülevaatlikult esitatud nende liikmesriikide valitsemismeetmete tulemused, kus järelevalvet teostati.

Allikas: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Graafiku kohaselt saavutasid parimad tulemused Eesti, Rootsi, Austria, Ühendkuningriik, Saksamaa, Küpros, Leedu, Ungari, Taani, Malta ja Soome, kellel „punane tuli” puudub. Luksemburgil ja Hollandil on ainult üks „punane tuli”, mida tasakaalustavad vastavalt seitse ja viis rohelist tuld.

Ülevõtmine

Viimase kuue kuu jooksul on liikmesriikidel õnnestunud hoida keskmine ülevõtmise puudujääk, st riiklikku õigusse õigeaegselt ülevõtmata siseturu direktiivide määr, madalal tasemel: –0,6 %. Mõned liikmesriigid on väga palju pingutanud ja oma tulemusi märkimisväärselt parandanud, mis on praeguse majanduskriisi tingimustes tervitatav.

Rikkumised

Ühtse turuga seotud rikkumismenetluste puhul on algatatud juhtumite ELi keskmine veidi vähenenud – 31 juhtumist 30 juhtumini liikmesriigi kohta, mis näitab aeglast, kuid pidevat vähenemistrendi.

SOLVIT

SOLVIT on veebipõhine probleemide lahendamise võrgustik, mille kaudu lahendatakse siseturueeskirjade rikkumisega seotud küsimusi. SOLVITi kaudu lahendatud juhtumite määr püsis heal tasemel (89 %) ning juhtumite lahendamiseks kulus vähem aega. Portugal ja Ühendkuningriik suutsid säilitada küsimustele vastamise kiiruse ja ühtlasi tagada lahendatud juhtumite kõrge määra. Tšehhi SOLVITi–keskusel on veel arenguruumi.

Teie Euroopa

Veebisait „Teie Euroopa” on mitmekeelne avaliku teabe talitus, mis pakub põhjalikku teavet ja juurdepääsu neile kodanikele ja ettevõtetele, kes kavatsevad Euroopa Liidus piiriüleselt tegutseda. Huvi veebisaidi ja selle kasutamise vastu aina kasvab: ühe aasta jooksul on külastuste arv peaaegu kahekordistunud – see on enam kui neli miljonit külastust. Kõige rohkem külastatakse rubriike „Töö ja pension" (teema „Kodanikud” all) ja „Ettevõtte juhtimine” (teema „Ettevõtted” all). Kreeka ja Holland võiksid „Teie Euroopa” tutvustamisse ja veebisaidi sisu täiendamisse rohkem panustada.

Ühtsed kontaktpunktid

Teenuste direktiiviga nähakse ette ühtsete kontaktpunktide loomine kõigis liikmesriikides. Ühtsed kontaktpunktid on veebipõhised e-valitsuse portaalid, mille kaudu pakutakse teavet teenuste valdkonnas kehtivate eeskirjade, määruste ja formaalsuste kohta ning võimalust asjaomaseid haldustoiminguid veebis teha. Kõik liikmesriigid on nüüdseks loonud vähemalt esimese põlvkonna ühtsed kontaktpunktid. Paljud neist peavad aga rohkem pingutama selleks, et kontaktpunktid rahuldaksid kasutajate vajadusi. Eriti peab pingutama Bulgaaria. Helgema poole pealt saavutasid Ühendkuningriik, Holland ja Taani parimad tulemused.

Siseturu infosüsteem

Siseturu infosüsteem võimaldab riikide ametiasutustel vahetada teavet kutsekvalifikatsioonide, teenuste ja töötajate lähetamise kohta. Süsteemi kasutamine suurenes möödunud aastal 24 % võrra. Ametiasutused peavad aga rohkem tähelepanu pöörama omavahel kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamisele ning järgima suurepäraste tulemustega Eesti, Malta ja Hispaania eeskuju.

Katseprojekt „EU Pilot”

Projektiga „EU Pilot” edendatakse komisjoni ja liikmesriikide vahel ELi õiguse teemal tekkivate probleemide lahendamist nende algusjärgus. Päringule vastamise tähtaeg on keskmiselt 70 päeva. Kolm riiki – Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania – ei pidanud sellest tähtajast kinni.

EURES

EURESi platvormi ja võrgustikku, mille kaudu antakse teavet ja nõu ning osutatakse tööhõiveteenuseid, kasutati 2012. aastal praeguse majandusliku olukorra tingimustes aina enam (üle kahe miljoni külastuse kuus). EURES aitab seega aktiivselt kaasa tööturu tasakaalu parandamisele.

Taust

Alates 1998. aastast on komisjon kaks korda aastas avaldanud siseturu tulemustabeli eesmärgiga anda aru ühtse turu õigusaktidega seonduvatest ülevõtmise ja rikkumise näitajatest. Lisaks esitati aruandeid ühtse turu selliste valitsemismeetmete kohta nagu SOLVIT ja siseturu infosüsteem.

Et anda ühtse turu toimimisest tervikuna parem ülevaade, on aruanded nüüd koondatud ainult veebi kaudu kättesaadavasse ühtse turu tulemustabelisse, mis hõlmab 13 eri meedet ja mida igal aastal ajakohastatakse (välja arvatud ülevõtmis- ja rikkumismenetluste statistika, mida täiendatakse kaks korda aastas).

Järgmise aasta versiooni lisatakse ka Horvaatia.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar