Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2013

Νέος ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ενιαία Αγορά

Εγκαινιάζεται σήμερα ο ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς, ένα ολοκληρωμένο και φιλικό για τον χρήστη σύστημα παρουσίασης στοιχείων για την ενιαία αγορά της ΕΕ. Ο Πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει εκθέσεις σχετικά με τη χρήση 13 εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, όπως η παρακολούθηση της σωστής μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ, η ανάλυση των διαδικασιών επί παραβάσει, η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και η λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (2012/2013) σκοπό έχει να δώσει μια γενική εικόνα της κατάστασης σε επίπεδο κρατών μελών. Παρουσιάζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη, αλλά και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα διαμονής, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την ταξινόμηση οχημάτων. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς παρουσιάζει τόσο τα θετικά σημεία όσο και τις αδυναμίες των κρατών μελών και δείχνει σε ποια σημεία πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Κυριότερες διαπιστώσεις

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει με τα χρώματα φωτεινού σηματοδότη (κόκκινο, κίτρινο και πράσινο) τις επιδόσεις των κρατών μελών στη χρήση των διαφόρων «εργαλείων» διακυβέρνησης.

Πηγή: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Σύμφωνα με τον πίνακα, τις καλύτερες γενικές επιδόσεις έχουν η Εσθονία, η Σουηδία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Δανία, η Μάλτα και η Φινλανδία, οι οποίες δεν είχαν κανένα «κόκκινο». Δύο κράτη μέλη, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, είχαν ένα μόνον «κόκκινο», το οποίο όμως αντιστάθμιζαν τα 7 και 5 «πράσινα» που είχαν οι χώρες αυτές αντίστοιχα.

Μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο

Τους τελευταίους έξι μήνες, τα κράτη μέλη κατάφεραν να διατηρήσουν στο χαμηλό επίπεδο του 0,6%, το μέσο «έλλειμμα μεταφοράς», δηλαδή το ποσοστό των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ενιαία αγορά που δεν ενσωμάτωσαν εμπρόθεσμα στην εθνική τους νομοθεσία. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τη σημερινή οικονομική κρίση, ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και κατάφεραν να βελτιώσουν εξαιρετικά τις επιδόσεις τους.

Παραβάσεις

Όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν στον τομέα της ενιαίας αγοράς, ο μέσος όρος εκκρεμών υποθέσεων στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρώς, από 31 σε 30 υποθέσεις ανά κράτος μέλος, γεγονός που δείχνει μια αργή αλλά σταθερή πτωτική τάση.

SOLVIT

Το SOLVIT είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων που οφείλονται στη λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Το δίκτυο αυτό πέτυχε να διατηρήσει ένα υψηλό ποσοστό επίλυσης, της τάξης του 89%, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο χειρισμού των υποθέσεων. Η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επέδειξαν γρήγορους ρυθμούς διεκπεραίωσης των υποθέσεων και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην επίλυσή τους. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν ακόμη για το SOLVIT της Τσεχίας.

Η Ευρώπη σου

«Η Ευρώπη σου» είναι ένας πολυγλωσσικός ιστότοπος με πληροφορίες και πρόσβαση σε πηγές βοήθειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον για τον ιστότοπο αυτό, καθώς και ρυθμός χρήσης του αυξάνονται ταχύτατα: μέσα σ’ έναν χρόνο, οι επισκέψεις στον ιστότοπο σχεδόν διπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια. Η ενότητα «εργασία» δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων από πολίτες, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις επισκέπτονται την ενότητα «διαχείριση». Η Ελλάδα και η Ολλανδία θα μπορούσαν να επενδύσουν περισσότερο στην προώθηση του ιστοτόπου «Η Ευρώπη σου» και να συμβάλουν περισσότερο στο περιεχόμενό του.

Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για διαδικτυακές πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διατυπώσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών και επιτρέπουν τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω του Διαδικτύου. Σήμερα όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης, έστω και «πρώτης γενιάς». Πολλά είναι, ωστόσο, τα κράτη μέλη που πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε τα Κέντρα αυτά να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Βουλγαρία. Από την άλλη, η Αγγλία, η Ολλανδία και η Δανία ανήκουν στην ομάδα των κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις.

ΙΜΙ: ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές για θέματα όπως τα «επαγγελματικά προσόντα», οι «υπηρεσίες» και η «απόσπαση εργαζομένων». Η χρήση του συστήματος αυτού αυξήθηκε κατά 24% τα τελευταία χρόνια. Οι αρχές πρέπει όμως να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών που έχουν συμφωνήσει, ακολουθώντας το παράδειγμα της Εσθονίας, της Μάλτας και της Ισπανίας που επέδειξαν ταχύτατους χρόνους απόκρισης.

EU Pilot

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επίλυση, σε πρώιμο στάδιο, διαφορών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ως κριτήριο αναφοράς για τον μέσο χρόνο απόκρισης των κρατών μελών έχουν οριστεί οι 70 ημέρες. Τρεις χώρες -το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισπανία- δεν τήρησαν την προθεσμία αυτή.

EURES

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και το δίκτυο EURES παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας. Λόγω της σημερινής οικονομικής κατάστασης, το EURES χρησιμοποιήθηκε εκτενώς το 2012 (περισσότερες από δύο εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα), συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μείωση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει από το 1998 τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς δύο φορές τον χρόνο, παρέχοντας στοιχεία για τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Ενιαία Αγορά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, και τις σχετικές παραβάσεις. Δημοσιεύει επίσης εκθέσεις σχετικά με τη χρήση των εργαλείων διακυβέρνησης της Ενιαίας Αγοράς, όπως το SOLVIT και το IMI.

Για μια καλύτερη εικόνα της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς συνολικά, οι εκθέσεις αυτές συγχωνεύθηκαν σε έναν ηλεκτρονικό Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς, με 13 διαφορετικά εργαλεία, τα οποία θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση (εκτός από τις στατιστικές για τη «μεταφορά του ενωσιακού δικαίου» και τις διαδικασίες επί παραβάσει, οι οποίες θα επικαιροποιούνται δύο φορές τον χρόνο).

Στην έκδοση της επόμενης χρονιάς θα προστεθεί και η Κροατία.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Επικοινωνία :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar