Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. července 2013

Spuštěny internetové stránky s hodnotícími tabulkami jednotného trhu — Nové číselné údaje jsou nyní k dispozici na internetu

Díky dnešnímu spuštění on-line verze hodnotící tabulky jednotného trhu je k dispozici ucelenější a uživatelsky vstřícný soubor zpráv. V hodnotící tabulce jednotného trhu jsou obsaženy komplexní zprávy o 13 nástrojích správy – např. o sledování řádného provádění směrnic EU, analýzách řízení při nesplnění povinnosti, sítích správní spolupráce, službách zaměřených na řešení problémů a různé další informace.

Účelem hodnotící tabulky jednotného trhu 2012/13 je poskytnout přehled o současné situaci. Odráží výsledky, jichž bylo dosaženo členskými státy, ale poskytuje také příklady problémů, s nimiž se potýkají občané a podniky při uplatňování svých práv v EU.

Mnoho překážek přetrvává v oblasti sociálního zabezpečení, práva pobytu, uznávání odborných kvalifikací a registrace motorových vozidel. Hodnotící tabulka poukazuje na silné i slabé stránky jednotného trhu a naznačuje, kde je v členských státech zapotřebí přijmout další opatření.

Hlavní závěry

Následující graf, jehož barevné značení odpovídá barvám na semaforu, shrnuje výsledky jednotlivých členských států při uplatňování nástrojů správy tam, kde byla prováděna kontrola.

Zdroj: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Podle grafu si nejlépe vedou tyto státy: Estonsko, Švédsko, Rakousko, Spojené království, Německo, Kypr, Litva, Maďarsko, Dánsko, Malta a Finsko – ani jeden z nich v tabulce nedostal „červenou“. Další dva členské státy, Lucembursko a Nizozemsko, mají jednu „červenou“, ale to je v jejich skóre vyváženo 7 a 5 zelenými.

Provádění směrnic do vnitrostátního práva

V průběhu posledních šesti měsíců se členským státům podařilo zachovat průměrný deficit v provádění – tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas provedeny do vnitrostátního práva — na nízké úrovni ve výši 0,6 %. Některé ze zemí vynaložily nesmírné úsilí a významně zlepšily své výsledky, což je chvályhodné zejména s ohledem na současnou hospodářskou krizi.

Neplnění povinností

Ohledně řízení pro nesplnění povinností se průměrný počet neuzavřených případů mírně snížil z 31 na 30 případů na členský stát, což odráží pomalý, ale trvalý pokles.

SOLVIT

SOLVIT je online síť pro řešení problémů, vzniklých nesprávným uplatňováním pravidel vnitřního trhu. Nadále se daří udržovat vysokou míru vyřešených případů na 89 % a zároveň se zkrátil čas potřebný k jejich zpracování. Rychlou odezvou a vysokým procentem vyřešených případů se může pochlubit zejména Portugalsko a Spojené království. Na dalším zlepšení by mělo zapracovat především české centrum SOLVIT.

Vaše Evropa

Portál Vaše Evropa je mnohojazyčná veřejná informační služba, jež poskytuje komplexní informace a přístup k poradenství pro občany a podniky, kteří se v rámci Evropské unie zabývají přeshraniční činností. Zájem a využívání portálu „Vaše Evropa“ rychle roste: Za jeden rok se počet návštěv stránek téměř zdvojnásobil a přesáhl 4 miliony. Mezi nejvíce navštěvované patří části „Práce“ (stránka pro občany) a „Řízení“ (stránka pro podniky). Do propagace portálu „Vaše Evropa“ by mělo více investovat Řecko a Nizozemsko, které by měly též doplnit jeho obsah.

Jednotná kontaktní místa

Směrnice o službách stanoví zřízení jednotných kontaktních míst, která musí fungovat ve všech členských státech. Jedná se o internetové portály elektronické správy, které poskytují informace o pravidlech, předpisech a formalitách souvisejících s poskytováním služeb a umožňují provést nutné administrativní postupy online. Všechny členské státy již zřídily přinejmenším „první generaci“ těchto portálů. Řada zemí, zejména Bulharsko, musí na svých jednotných kontaktních místech dále zapracovat, aby odpovídala skutečným potřebám uživatelů, . Spojené království, Nizozemsko a Dánsko patří naopak mezi nejlepší.

Výměna informací o vnitřním trhu

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) umožňuje výměnu údajů mezi vnitrostátními správními orgány v oblasti uznávání odborných kvalifikací, služeb a vysílání pracovníků, a to v rámci celé EU. Jeho využívání vzrostlo za poslední rok o 24 %, ale orgány musí věnovat více pozornosti dodržování dohodnutých lhůt a následovat příklad Estonska, Malty a Španělska, které při zpracovávání případů reagují velmi pohotově.

EU Pilot

Projekt „EU Pilot“ podporuje promptní řešení problémů vzniklých mezi Komisí a členskými státy v otázkách týkajících se práva EU. Referenční hodnota pro průměrnou délku odezvy členských států je 70 dní. Tři země – Belgie, Francie a Španělsko – tuto hodnotu překračují.

EURES

Síť a platforma EURES, které poskytují informace, poradenství a náborové služby uchazečům o zaměstnání, byly v roce 2012 s ohledem na stávající hospodářskou situaci využívány stále více (přes dva miliony návštěvníků měsíčně) a aktivně přispívají ke zmírnění nerovnováhy na trhu práce.

Souvislosti

Srovnávací tabulku pro vnitřní trh zveřejňuje Komise od roku 1998 dvakrát ročně. Poskytuje jejím prostřednictvím zprávu o provádění směrnic a případném nesplnění povinností v oblasti jednotného trhu. Kromě toho byly vydávány zprávy o konkrétních nástrojích správy jednotného trhu, jako je SOLVIT a systém IMI.

Aby byl poskytovaný přehled o fungování jednotného trhu ucelenější, byly tyto informace sloučeny do hodnotící tabulky, která bude nyní k dispozici na internetu. Zahrnuje údaje o 13 různých nástrojích, které budou jednou za rok aktualizovány (s výjimkou statistik o provádění směrnic a řízeních při nesplnění povinnosti, jež budou aktualizovány dvakrát ročně.)

Chorvatsko bude zahrnuto v příštím vydání.

Další informace:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar