Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 юли 2013 г.

Стартира уебсайт със сравнителни показатели за единния пазар — нови данни вече са достъпни онлайн

От днес започва да функционира достъпен само онлайн обзор на напредъка в областта на единния пазар – по-подробна и лесна за използване система за публикуване на данни за единния пазар. Обзорът включва подробни доклади за 13 инструмента за управление, включително мониторинг на правилното транспониране на директиви на ЕС, анализ на процедурите за установяване на неизпълнение на задължения, мрежи за административно сътрудничество и различни услуги за предоставяне на информация и разрешаване на проблеми.

Обзорът на напредъка в областта на вътрешния пазар за 2012 – 2013 г. има за цел да даде обща представа за действителното положение в държавите членки. Той обхваща резултатите, постигнати от държавите от ЕС, но включва и примери за трудностите, с които гражданите и предприятията продължават да се сблъскват при упражняване на правата си в Съюза.

Все още има много пречки в областта на социалната сигурност, правото на пребиваване, признаването на професионалните квалификации и регистрацията на моторни превозни средства. Обзорът отразява постигнатия напредък и слабостите и показва в кои области са необходими по-нататъшни действия във всяка от държавите от ЕС.

Основни заключения

Следната диаграма в цветовете на светофар представя накратко резултатите на отделните държави по отношение на инструментите за управление, за които е извършен мониторинг.

Източник: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm

Според диаграмата държавите с най-добри общи резултати са: Естония, Швеция, Австрия, Обединеното кралство, Германия, Кипър, Литва, Унгария, Дания, Малта и Финландия, които нямат „червени светлини“. Две други държави, Люксембург и Нидерландия, имат само по една „червена светлина“, но тя се компенсира от съответно 7 и 5 „зелени светлини“.

Транспониране

През последните шест месеца държавите членки са успели да поддържат ниско равнище на процента на директивите за вътрешния пазар, които не са включени навреме в националното право – 0,6 %. Някои от страните са положили огромни усилия и са отбелязали забележително подобрение на резултатите си — добро постижение, особено като се има предвид настоящата икономическа криза.

Нарушения

Средният брой на текущите процедури за установяване на неизпълнение на задължения в областта на единния пазар е спаднал леко от 31 на 30 на държава, което показва бавна, но устойчива тенденция на намаление.

СОЛВИТ

СОЛВИТ е онлайн мрежа за разрешаване на проблеми, свързани с неправилно прилагане на правилата за вътрешния пазар. Тя е съумяла да поддържа висок процент на разрешените проблеми - 89 %, като същевременно е намаляло времето за разглеждане на случаи. Португалия и Обединеното кралство са се справили успешно по отношение на бързината на разглеждане и дела на разрешените проблеми. Чешкият СОЛВИТ център може още да подобри работата си.

Вашата Европа

Уебсайтът „Вашата Европа“ предоставя обширна многоезична информация на обществеността и достъп до помощ за граждани и предприятия, които възнамеряват да извършват трансгранична дейност в рамките на Европейския съюз. Интересът към „Вашата Европа“ и неговото използване се увеличават бързо – за една година броят на посещенията на уебсайта почти се е удвоил до над 4 милиона. Най-посещавани са разделите за работа (за гражданите) и управление (за предприятията). Гърция и Нидерландия могат да популяризират в по-голяма степен „Вашата Европа“ и да допринесат повече за съдържанието му.

Единични звена за контакт

В Директивата за услугите се предвижда създаването на единични звена за контакт във всички държави от ЕС. Единичните звена за контакт са онлайн портали за електронни административни услуги, които предоставят информация за правилата и формалностите, които се отнасят до дейностите по предоставяне на услуги, и дават възможност за извършване на съответните административни процедури онлайн. Всички държави членки вече са създали поне „единични звена за контакт от първо поколение“. Същевременно голяма част от тях и особено България трябва да увеличат усилията си, за да гарантират, че техните звена отговарят на нуждите на потребителите. От друга страна Обединеното кралство, Нидерландия и Дания са постигнали отлични резултати в тази област.

Информационна система за вътрешния пазар

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) дава възможност за обмен на информация между националните администрации в областта на професионалните квалификации, услугите и командироването на работници. Използването ѝ е нараснало с 24 % през последната година, но органите в отделните държави трябва да спазват в по-голяма степен взаимно договорените срокове и да последват примера на Естония, Малта и Испания, които отговарят на заявки за информация в най-кратки срокове.

EU-Pilot

Чрез проекта EU Pilot се насърчава разрешаването на ранен етап на проблеми, свързани с правото на ЕС, между Комисията и държавите членки. Целевият показател за средното време за отговор от държава е 70 дни. Три страни – Белгия, Франция и Испания – са надхвърлили този показател.

EURES

Предвид икономическата ситуация платформата и мрежата за предоставяне на информация, съвети и услуги за намиране на работа EURES е използвана повече през 2012 г. (над 2 млн. посещения на месец) и така е допринесла активно за намаляване на дисбалансите на пазара на труда.

Контекст

От 1998 г. насам Комисията публикува информационно табло за вътрешния пазар два пъти годишно, в което предоставя данни за транспонирането и процедурите за установяване на неизпълнение на задължения в областта на законодателството за единния пазар. Освен това се изготвяха доклади относно инструменти за управление в сферата на единния пазар като СОЛВИТ и IMI.

За да се направи по-добър преглед на функционирането на единния пазар като цяло, тези доклади бяха обединени в достъпен само онлайн обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар. Той включва 13 различни инструмента, данните за които ще се актуализират ежегодно (с изключение на данните за транспонирането и процедурите за установяване на неизпълнение на задължения, които ще бъдат актуализирани два пъти в годината).

Към изданието през следващата година ще бъде добавена информация за Хърватия.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar