Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juli 2013

Svartarbete – samråd med fackföreningar och arbetsgivarorganisationer

EU-kommissionen inledde idag ett samråd med företrädare från fackföreningar och arbetsgivarorganisationer om framtida EU-åtgärder mot svartjobb. Tanken är att man ska kunna förebygga och förhindra odeklarerat arbete genom ett fördjupat samarbete mellan medlemsländernas arbetsmiljöverk, skattemyndigheter och socialförsäkringsmyndigheter. Myndigheterna kan bland annat utbyta metoder för att förebygga och förhindra svartjobb, hitta gemensamma principer för att kontrollera arbetsgivare, främja personalutbyten och gemensamma utbildningar och underlätta gemensamma inspektioner.

EU:s sysselsättningskommissionär László Andor välkomnar samrådet:

– Odeklarerat arbete är ett gissel som kan leda till ökad fattigdom och farliga arbetsförhållanden. Det undergräver arbetstagarnas anställningstrygghet, pensioner och hälso- och sjukvård och staten går miste om skatter och sociala avgifter. Myndigheterna, arbetsgivarna och fackföreningarna bör därför arbeta tillsammans på EU-nivå för att förebygga och förhindra svartarbete.

Samrådet ska hjälpa kommissionen att bekämpa odeklarerat arbete i enlighet med sysselsättningspaketet från april 2012. Där framhålls att man kan minska arbetslösheten genom att omvandla informellt eller svart arbete till reguljär sysselsättning. Medlemsländerna behöver därför fördjupa sitt samarbete och sysselsättningspaketet efterlyser också en EU-plattform för yrkesinspektioner och andra rättsvårdande organ för att bekämpa svartarbete.

Samrådsdokumentet innehåller en översikt över aktuella studier om svartarbete och de viktigaste problemen (t.ex. fiktivt egenföretagande). Dessutom redogör kommissionen för hur det framtida EU-initiativet kan komma att se ut. Initiativet väntas antas under andra halvåret 2013.

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna kan skicka in sina synpunkter fram till den 20 september 2013.

Bakgrund

Inom EU definieras odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”.

Det är ett komplext problem som beror på många olika faktorer, t.ex. orimligt höga skatter på arbete och andra arbetskraftskostnader, komplicerade och dyra administrativa förfaranden, lågt förtroende för myndigheterna, brist på kontrollsystem, brist på reguljära jobb på arbetsmarknaden samt social utestängning och fattigdom. Med effektivare åtgärder mot svartarbete skulle det bli lättare för medlemsländerna att uppfylla Europa 2020-målen om att 75 procent av 20–64-åringarna ska arbeta och att antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner till 2020.

Ett utbrett svartarbete undergräver EU:s insatser för nya och bättre jobb och budgetkonsolidering, eftersom det leder till lägre skatteintäkter och sociala avgifter. Det har också negativ inverkan på sysselsättning, produktivitet, arbetsnormer, kompetensutveckling och livslångt lärande. Det utgör endast en svag grund för pensionsrättigheter och tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är i första hand medlemsländernas ansvar att förebygga och förhindra svartjobb som är en komplex och mångfacetterad företeelse utan enkla lösningar. EU:s insatser för att främja samarbete mellan nationella myndigheter och utbyte av goda lösningar är ett viktigt komplement till myndigheternas arbete med att förebygga, spåra och sätta stopp för svartjobben.

Läs mer

Nyheter på webbplatsen för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar