Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. julija 2013

Delo na črno: Komisija začela posvetovanje s sindikati in predstavniki delodajalcev

Evropska komisija je danes začela posvetovanje s predstavniki sindikatov in organizacijami delodajalcev o možnih prihodnjih ukrepih Evropske unije za preprečevanje dela na črno in odvračanje od njega, in sicer z okrepljenim sodelovanjem med izvršnimi organi držav članic, kot so inšpektorati za delo, davčni organi in organi za socialno varnost. Takšno sodelovanje bi lahko vključevalo izmenjavo dobre prakse na področju preprečevalnih in odvračalnih ukrepov, opredelitev skupnih načel za preverjanje delodajalcev, spodbujanje izmenjave osebja in skupnega usposabljanja ter lažje izvajanje skupnih nadzornih ukrepov.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Delo na črno je resen problem, saj so delavci tako bolj izpostavljeni revščini in morebitnim nevarnim delovnim razmeram. Ogroža varnost zaposlitve ter dostop do pokojnine in zdravstvenega varstva. Vlado prikrajša za davčne prihodke in socialne prispevke. Vlade, delodajalci in sindikati bi morali s sodelovanjem na ravni EU preprečevati delo na črno in odvračati od takšnega dela.“

Komisija bo na podlagi tega posvetovanja laže izpolnila svoje cilje v zvezi z reševanjem problema dela na črno, kot so bili aprila 2012 določeni v svežnju o zaposlovanju. V svežnju je poudarjeno, da bi se lahko s preoblikovanjem neformalnega dela in dela na črno v formalno zaposlitev zmanjšala brezposelnost. Zato sveženj izpostavlja potrebo po boljšem sodelovanju med državami članicami na področju dela na črno ter hkrati poziva k vzpostavitvi platforme na ravni EU med inšpektorati za delo in drugimi izvršnimi organi za boj proti delu na črno.

Dokument o posvetovanju podaja pregled poglavitnih problemov, ki so posledica dela na črno (vključno z navidezno samozaposlitvijo) in nedavnih študij o delu na črno. Navaja tudi cilje in možno vsebino prihodnje pobude EU za boj proti delu na črno. Po pričakovanjih bo pobuda sprejeta v drugi polovici leta 2013.

Organizacije delavcev in delodajalcev lahko svoja mnenja in pripombe predložijo do 20. septembra 2013.

Ozadje

Na evropski ravni je delo na črno opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“.

Delo na črno je zapleten pojav, ki je posledica različnih dejavnikov, kot so previsoka stopnja obdavčitve dela in drugih stroškov dela, prezapleteni in dragi upravni postopki, slabo zaupanje v vlado, pomanjkanje mehanizmov nadzora, pomanjkanje možnosti formalne zaposlitve na trgu dela ter visoka stopnja socialne izključenosti in revščine. Države članice bi lahko z učinkovitejšim bojem proti delu na črno laže izpolnile cilje strategije Evropa 2020. V skladu s temi cilji naj bi bilo zaposlenih 75 % ljudi v starosti od 20 do 64 let, število revnih in socialno izključenih pa naj bi se zmanjšalo za najmanj 20 milijonov.

Visoka stopnja dela na črno ogroža program evropske politike na področju ustvarjanja novih delovnih mest in njihove kakovosti ter proračunske konsolidacije. Delo na črno ima resne proračunske posledice, saj zmanjšuje davčne prihodke in socialne prispevke. Negativno vpliva na zaposlitev, produktivnost in delovne standarde, razvoj spretnosti in vseživljenjsko učenje. Predstavlja zgolj šibko osnovo za pokojninske pravice in dostop do zdravstvenega varstva.

Za preprečevanje dela na črno in odvračanje od njega so najprej odgovorne države članice. Zaradi njegove zapletenosti in raznovrstnosti ga ni mogoče enostavno odpraviti. Z ukrepanjem na evropski ravni pa bi lahko spodbudili sodelovanje med nacionalnimi organi in olajšali izmenjavo dobre prakse ter tako učinkovito dopolnili ključno vlogo, ki jo imajo ti organi pri preprečevanju, odkrivanju in kaznovanju dela na črno.

Več informacij

Novica na spletišču GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Sledite Lászlu Andorju na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar