Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. júla 2013

Nelegálna práca: Komisia otvára konzultácie s odbormi a so zástupcami zamestnávateľov

Európska komisia dnes začala konzultácie so zástupcami odborov a zamestnávateľských organizácií o možných budúcich opatreniach EÚ na zlepšenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v jednotlivých členských štátoch, ako sú inšpektoráty práce, daňové úrady a orgány sociálneho zabezpečenia, s cieľom predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej. Takáto spolupráca by mohla zahŕňať výmenu osvedčených postupov pri prevencii a zavádzaní odstrašujúcich opatrení, stanovenie spoločných zásad pre inšpekcie u zamestnávateľov, podporu výmeny zamestnancov a spoločnej odbornej prípravy, ako aj uľahčenie spoločných kontrolných činností.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Nelegálna práca predstavuje veľkú hrozbu, pretože vystavuje pracovníkov väčšiemu riziku chudoby a potenciálne nebezpečných pracovných podmienok. Podkopáva istotu zamestnania pracovníkov, ich prístup k dôchodkom a k zdravotnej starostlivosti. Vlády oberá o príjmy z daní a sociálnych odvodov. V záujme predchádzania nelegálnej práci a odrádzania od takejto práce by vlády, zamestnávatelia a odborové organizácie mali spolupracovať na úrovni EÚ“.

Uvedené konzultácie pomôžu Komisii pri realizácii jej politických cieľov zameraných na riešenie problému nelegálnej práce, ktoré boli stanovené v balíku opatrení v oblasti zamestnanosti z apríla 2012. V balíku sa zdôrazňuje, že premena neoficiálnej či nelegálnej práce na riadne zamestnanie by mohla prispieť k zníženiu nezamestnanosti. Preto sa v balíku vyzdvihuje potreba lepšej spolupráce medzi členskými štátmi pri riešení problému nelegálnej práce a vyžaduje sa vytvorenie platformy na úrovni EÚ pre inšpektoráty práce a ďalšie orgány presadzovania práva na boj proti nelegálnej práci.

Konzultačný dokument poskytuje prehľad hlavných problémov vyplývajúcich z nelegálnej práce (vrátane fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti), vyhodnocuje nedávne štúdie o nelegálnej práci a načrtáva ciele a možný obsah budúcej iniciatívy EÚ na boj proti nelegálnej práci. Táto iniciatíva má byť prijatá v druhej polovici roka 2013.

Organizácie zamestnancov a zamestnávateľov môžu predkladať svoje názory a pripomienky do 20. septembra 2013.

Súvislosti

Na európskej úrovni je nelegálna práca vymedzená ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“.

Nelegálna práca je komplexným javom, ktorý existuje v dôsledku celého radu rôznych faktorov, ako je napríklad nadmerne vysoké daňové zaťaženie práce a ostatné náklady práce, príliš zložité a nákladné administratívne postupy, nízka dôvera vo vládu, chýbajúce kontrolné mechanizmy, nedostatok riadnych pracovných miest na trhu práce a vysoká úroveň sociálneho vylúčenia a chudoby. Účinnejšie spôsoby na boj proti nelegálnej práci by členským štátom pomohli splniť ciele stratégie Európa 2020 zamerané na zabezpečenie toho, aby 75 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov bolo zamestnaných a aby sa počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, znížil najmenej o 20 miliónov.

Vysoká miera nelegálnej práce oslabuje politickú agendu EÚ zacielenú na posilnenie vytvárania pracovných miest, zlepšenie ich kvality a na fiškálnu konsolidáciu. Nelegálna práca má významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov. Má nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, produktivitu a pracovné normy, rozvíjanie zručností a celoživotné vzdelávanie. Predstavuje len chatrný základ pre dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Prevencia nelegálnej práce a odrádzanie od nej spadá v prvom rade do kompetencie členských štátov. Vzhľadom na zložitosť a rôznorodosť nelegálnej práce neexistuje jednoduché riešenie, ako proti nej bojovať. Opatrenia na úrovni EÚ na podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a uľahčenie výmeny osvedčených postupov by však mohli zásadným spôsobom doplniť kľúčovú úlohu, ktorú tieto orgány zohrávajú pri prevencii, odhaľovaní a postihovaní nelegálnej práce.

Ďalšie informácie

Najnovšie správy na webovej stránke GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Webová stránka Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Ak si želáte bezplatne odoberať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa po kliknutí na odkaz.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar