Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 lipca 2013 r.

Praca nierejestrowana: Komisja rozpoczyna konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców na temat działań, które UE może podjąć w przyszłości w celu zapobiegania i ograniczenia zjawiska pracy nierejestrowanej poprzez lepszą współpracę między organami wykonawczymi państw członkowskich, takimi jak inspekcja pracy, organy podatkowe i organy odpowiedzialne za kwestie zabezpieczenia społecznego. Taka współpraca może obejmować wymianę najlepszych praktyk dotyczących środków zapobiegawczych i odstraszających, określanie wspólnych zasad kontroli pracodawców, promowanie wymiany personelu i wspólnych szkoleń, a także wspieranie wspólnych działań w zakresie kontroli.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „praca nierejestrowana to prawdziwa plaga — naraża pracowników na większe ryzyko popadnięcia w ubóstwo oraz pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Ma ona negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, a także dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych i opieki medycznej. Pozbawia ona rządy dochodów z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. Przedstawiciele rządów, pracodawców i związków zawodowych powinni współpracować ze sobą na poziomie UE, tak aby ograniczać zjawisko pracy nierejestrowanej i zapobiegać mu”.

Konsultacje pomogą Komisji zrealizować przyjęte cele w zakresie prowadzonej polityki na rzecz rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, jak określono w pakiecie dotyczącym zatrudnienia z kwietnia 2012 r. W pakiecie podkreśla się, że przekształcenie pracy nieformalnej lub nierejestrowanej w regularne zatrudnienie może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia. Dlatego zwraca się w tym pakiecie szczególną uwagę na potrzebę lepszej współpracy między państwami członkowskimi w odniesieniu do pracy nierejestrowanej i nawołuje do ustanowienia na poziomie UE platformy dla inspektorów pracy i innych organów egzekwowania prawa w celu zwalczania pracy nierejestrowanej.

Dokument konsultacyjny zawiera przegląd głównych problemów wynikających ze zjawiska pracy nierejestrowanej (w tym problemu osób pozornie samozatrudnionych), ocenę przeprowadzonego niedawno badania na temat pracy nierejestrowanej oraz określenie celów i potencjalnego zakresu przyszłej inicjatywy UE w zakresie walki z tym zjawiskiem. Inicjatywa ta ma zostać przyjęta w drugiej połowie 2013 r.

Organizacje pracowników i pracodawców mogą przedstawiać uwagi i komentarze do 20 września 2013 r.

Kontekst

Na poziomie europejskim praca nierejestrowana definiowana jest jako „wszelka działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich”.

Praca nierejestrowana jest zjawiskiem złożonym, które występuje w wyniku wystąpienia szeregu różnych czynników, takich jak nadmierne opodatkowanie i inne koszty pracy, nadmiernie skomplikowane i kosztowne procedury administracyjne, niski poziom zaufania do sektora instytucji rządowych i samorządowych, brak mechanizmów kontroli, brak regularnego zatrudnienia na rynku pracy oraz wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego. Bardziej skuteczne sposoby rozwiązywania problemu pracy nierejestrowanej pomogłyby państwom członkowskim osiągnąć cele strategii „Europa 2020”, do których zalicza się zapewnienie 75 % poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku od 20 do 64 lat oraz zmniejszenie o co najmniej 20 milionów liczby osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wysoka liczba przypadków pracy nierejestrowanej uderza w agendę polityczną UE mającą na celu poprawę sytuacji w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, jakości miejsc pracy oraz konsolidacji budżetowej. Praca nierejestrowana wywołuje poważne konsekwencje budżetowe w wyniku zmniejszenia się dochodów podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ma ona także negatywny wpływ na poziom zatrudnienia, wydajność, warunki pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie. Stanowi ona wątłą podstawę do uprawnień emerytalnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej.

Zapobieganie i ograniczenie zjawiska pracy nierejestrowanej wchodzi przede wszystkim w zakres odpowiedzialności państw członkowskich. Ze względu na złożoność i różnorodność omawianego zjawiska, nie istnieje prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Jednakże działania na poziomie UE mające na celu promowanie współpracy między władzami krajowymi i ułatwienie wymiany najlepszych praktyk mogłyby stanowić ważne uzupełnienie kluczowej roli odgrywanej przez te organy w zakresie zapobiegania, śledzenia i nakładania sankcji w odniesieniu do pracy nierejestrowanej.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy zamieszczony na stronie DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar