Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 juli 2013

Zwartwerk: Commissie lanceert raadpleging van vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers

De Europese Commissie heeft vandaag overleg gestart met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties over mogelijke maatregelen op EU-niveau ter voorkoming en ontmoediging van zwartwerk, door verbetering van de samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten van de lidstaten, zoals arbeidsinspecties, belastingdiensten en socialezekerheidsorganen. Dergelijke samenwerking zou kunnen bestaan uit het uitwisselen van beste praktijken inzake preventieve en afschrikkende maatregelen, het vaststellen van gemeenschappelijke beginselen voor inspecties van werkgevers, het bevorderen van uitwisseling van personeel en gezamenlijke opleidingen, en het vergemakkelijken van gezamenlijke controles.

László Andor, Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, verklaarde: "Zwartwerk is een plaag – het verhoogt het armoederisico en leidt vaak tot potentieel gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Het ondermijnt de bestaanszekerheid van werknemers en hun pensioenrechten, en hun toegang tot gezondheidszorg. Het berooft regeringen van inkomsten uit belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Regeringen, werkgevers en vakbonden dienen op EU-niveau samen te werken om zwartwerk te voorkomen en tegen te gaan."

Deze raadpleging zal de Commissie helpen bij het verwezenlijken van haar beleidsdoelstellingen inzake het aanpakken van zwartwerk, zoals aangegeven in het Werkgelegenheidspakket van april 2012. In dit pakket wordt benadrukt dat het omzetten van informeel of zwartwerk in regulier werk kan helpen de werkloosheid terug te dringen, en dat daarom meer samenwerking tussen lidstaten op dit punt noodzakelijk is. Verder wordt in het pakket voorgesteld een platform op EU-niveau op te richten ter ondersteuning van arbeidsinspecties en andere handhavingsdiensten bij de bestrijding van zwartwerk.

Het raadplegingsdocument geeft een overzicht van de belangrijkste problemen als gevolg van zwartwerk (met inbegrip van schijnzelfstandigheid), bespreekt recente onderzoeken naar zwartwerk, en geeft in grote lijnen de doelstellingen en de mogelijke inhoud aan van een toekomstig EU-initiatief ter bestrijding van zwartwerk. Dit initiatief zal naar verwachting in de tweede helft van 2013 goedgekeurd worden.

De organisaties van werkgevers en werknemers hebben tot 20 September 2013 de tijd om hun standpunten en commentaren mede te delen.

Achtergrond

Op Europees niveau is zwartwerk gedefinieerd als "alle betaalde werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld; er moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen in de wetgeving van de lidstaten".

Zwartwerk is een complex verschijnsel, dat voortkomt uit een aantal verschillende factoren, waaronder excessieve belastingdruk op arbeid en andere arbeidskosten, te ingewikkelde en kostbare administratieve procedures, gebrek aan vertrouwen in de overheid, het ontbreken van controlemechanismen, een tekort aan reguliere banen op de arbeidsmarkt, en hoge niveaus van sociale uitsluiting en armoede. Een meer doelmatige aanpak van zwartwerk zou de lidstaten helpen de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te halen, met name dat 75% van de bevolking van 20-64 jaar betaald werk moet hebben en dat het aantal mensen dat risico loopt in armoede te vervallen met ten minste 20 miljoen gereduceerd moet worden.

Een hoge incidentie van zwartwerk ondermijnt de EU-beleidsagenda, die gericht is op het creëren van meer nieuwe banen, kwaliteit van werk en fiscale consolidering. Zwartwerk heeft ernstige budgettaire gevolgen door lagere inkomsten uit belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Het heeft negatieve gevolgen voor werkgelegenheid, productiviteit en arbeidsnormen, de ontwikkeling van vaardigheden en een leven lang leren. Zwartwerkers hebben minder pensioenrechten en krijgen moeilijker toegang tot gezondheidszorg.

Het voorkomen en ontmoedigen van zwartwerk valt primair onder verantwoordelijkheid van de lidstaten. Gezien de complexe en heterogene aard van zwartwerk bestaat er geen simpele oplossing voor de bestrijding ervan. Actie op EU-niveau ter bevordering van samenwerking tussen nationale autoriteiten en ter vergemakkelijking van de uitwisseling van beste praktijken zou evenwel een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de cruciale rol die deze autoriteiten spelen bij het voorkomen en opsporen van zwart werk en het opleggen van sancties.

Voor meer informatie

News item on DG Employment, Social Affairs and Inclusion's website

László Andor's website

Follow László Andor on Twitter

Abonneer de free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion van de Europese Commissie

Contactpersonen :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar