Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. jūlijā

Nedeklarētā nodarbinātība. Komisija sāk apspriešanos ar arodbiedrībām un darba devēju pārstāvjiem

Eiropas Komisija šodien sāk apspriešanos ar arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvjiem par iespējamiem turpmākiem ES pasākumiem, lai, dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, darba inspekcijām, kā arī nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādēm labāk sadarbojoties sava starpā, tiktu novērsta un apkarota nedeklarētā nodarbinātība. Šādas sadarbības ietvaros notiks labas prakses apmaiņa attiecībā uz profilaktiskiem un atturošiem pasākumiem, tiks noteikti vienoti principi, kas jāievēro, veicot darba devēju pārbaudes, tiks veicināta personāla apmaiņa, kopīgas mācības un kopīgas kontroles pasākumi.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: “Nedeklarētā nodarbinātība ir postoša — tās dēļ darba ņēmēji daudz biežāk var nonākt nabadzībā, un tā rada iespējami bīstamus darba apstākļus. Tā apdraud darba ņēmēju nodarbinātības drošību, kā arī pensiju un veselības aprūpes pieejamību. Valstīm tā atņem nodokļu un sociālās nodrošināšanas ieņēmumus. Valdībām, darba devējiem un arodbiedrībām ES līmenī jāsadarbojas, lai novērstu un apkarotu nedeklarēto nodarbinātību”.

Šī apspriešanās palīdzēs Komisijai īstenot politikas mērķus cīņā ar nedeklarēto nodarbinātību, kā izklāstīts 2012. gada aprīlī publiskotajā Nodarbinātības paketē. Ar paketē minēto tiek uzsvērts, ka neoficiāla vai nedeklarēta darba pārveide pastāvīgā nodarbinātībā palīdzēs samazināt bezdarbu. Tāpēc šajā paketē liela uzmanība pievērsta vajadzībai uzlabot dalībvalstu savstarpējo sadarbību nedeklarētās nodarbinātības jomā, un tajā pausts aicinājums izveidot ES līmeņa platformu, kas paredzēta, lai darba inspekcijas un citas tiesībaizsardzības iestādes varētu apkarot nedeklarēto nodarbinātību.

Apspriešanas dokumentā sniegts pārskats par galvenajām problēmām saistībā ar nedeklarēto nodarbinātību (tostarp fiktīvo pašnodarbinātību), apkopoti jaunākie pētījumi par nedeklarēto nodarbinātību un izklāstīti tādi mērķi un tāda iespējamā ES iniciatīva, lai apkarotu šādu nodarbinātības veidu. Minēto iniciatīvu paredzēts pieņemt 2013. gada otrajā pusē.

Darba devēju un darba ņēmēju organizācijas ir aicinātas līdz 2013. gada 20. septembrim iesniegt savus viedokļus un komentārus.

Vispārīga informācija

Eiropas līmenī nedeklarētā nodarbinātība ir "jebkāda likumīga darbība, kuru persona veic par atlīdzību, bet kuru nedeklarē valsts iestādēm, ņemot vērā dalībvalstu tiesiskā regulējuma sistēmas atšķirības".

Nedeklarētā nodarbinātība ir sarežģīta parādība, kuras pamatā ir daudz dažādu faktoru, piemēram, to izraisa pārmērīgi augstas darbaspēka nodokļu un citas darbaspēka izmaksas, pārāk sarežģītas un dārgas administratīvās procedūras, ļoti zema uzticēšanās valdībai, kontroles mehānismu trūkums, pastāvīgu darbvietu trūkums darba tirgū un augsts sociālās atstumtības un nabadzības līmenis. Efektīvāki nedeklarētās nodarbinātības apkarošanas veidi palīdzēs dalībvalstīm sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, nodrošināt, lai vecumā no 20 līdz 64 gadiem būtu nodarbināti 75 % cilvēku un lai vismaz par 20 miljoniem samazinātos to cilvēku skaits, kuri pakļauti nabadzībai un sociālajai atstumtībai vai kurus tās apdraud.

Augsts nedeklarētās nodarbinātības līmenis apdraud ES politikas programmu, kuras mērķis ir palielināt darbvietu skaitu, uzlabot to kvalitāti, kā arī veikt fiskālo konsolidāciju. Šāda veida nodarbinātība ar mazākiem nodokļu un sociālās apdrošināšanas ieņēmumiem būtiski ietekmē budžetu. Tas savukārt negatīvi ietekmē nodarbinātību, produktivitāti, darba standartus, prasmju attīstību un mūžizglītību. Nedeklarētā nodarbinātība būtiski ierobežo tiesības saņemt pensiju un veselības aprūpes pieejamību.

Nedeklarētās nodarbinātības nepieļaušana un novēršana galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē. Tā kā šāda veida nodarbinātība ir sarežģīta un neviendabīga, nav vienkāršu risinājumu, kā to izskaust. Tomēr ES līmeņa rīcība, kas veicina valsts iestāžu savstarpējo sadarbību un apmaiņu ar labāko praksi, varētu būtiski papildināt šo iestāžu izšķirošo nozīmi nedeklarētās nodarbinātības novēršanā, kontrolē un sodu piemērošanā.

Sīkāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Lāslo Andors tviterī

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar