Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 4 d.

Nedeklaruojamas darbas. Komisija pradeda konsultacijas su profsąjungų ir darbdavių atstovais

Šiandien Komisija pradeda konsultacijas su profsąjungų ir darbdavių atstovais dėl galimų ES kovos su nedeklaruojamu darbu priemonių. Siekiama užkirsti kelią šiam reiškiniui ir nuo jo atgrasyti, geriau bendradarbiaujant valstybių narių teisėsaugos institucijoms, pvz., darbo inspekcijoms, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms. Šios institucijos galėtų bendradarbiauti ir dalytis geriausia prevencinių ir atgrasomųjų priemonių patirtimi, nustatyti bendrus darbdavių patikrų principus, skatinti keistis darbuotojais, drauge juos mokyti ir imtis bendrų kontrolės veiksmų.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Nedeklaruojamas darbas – tikra rykštė. Darbuotojams jis kelia didesnį skurdo pavojų ir neužtikrina saugių darbo sąlygų. Toks darbuotojas nėra tikras dėl savo darbo, pensijos ir sveikatos apsaugos, o valstybė negauna mokesčių ir socialinės apsaugos pajamų. Vyriausybės, darbdaviai ir profsąjungos turėtų drauge ES lygmeniu imtis prevencinių ir atgrasomųjų veiksmų prieš šį reiškinį“.

Konsultacijos padės Komisijai įgyvendinti politinius tikslus, būtent kovoti su nedeklaruojamu darbu, kaip nustatyta 2012 m. balandžio mėn. Užimtumo teisės aktų rinkinyje. Šiame rinkinyje pabrėžiama, kad pakeitus neoficialų ar nedeklaruojamą darbą oficialiu būtų galima sumažinti nedarbą. Todėl akcentuojama, kad valstybės narės turi geriau bendradarbiauti šiais klausimais ir raginama sukurti ES lygmens priemonę, kurią darbo inspekcijos ir kitos teisėsaugos institucijos galėtų naudoti kovodamos su nedeklaruojamu darbu.

Konsultacijų dokumente apžvelgiamos pagrindinės su nedeklaruojamu darbu susijusios problemos (įskaitant fiktyvų savarankišką darbą) ir neseniai atlikti nedeklaruojamo darbo tyrimai. Be to, numatomi būsimos ES kovos su nedeklaruojamu darbo iniciatyvos tikslai ir galimas turinys. Šią iniciatyvą planuojama priimti antrojoje 2013 m. pusėje.

Darbuotojų ir darbdavių organizacijos turi pateikti savo nuomonę ir pastabas iki 2013 m. rugsėjo 20 d.

Pagrindiniai faktai

Europos lygmeniu nedeklaruojamu darbu laikoma „bet kokia apmokama veikla, kuri savo pobūdžiu yra teisėta, tačiau nedeklaruojama valstybės institucijoms, atsižvelgiant į valstybių narių teisinių sistemų skirtumus“.

Nedeklaruojamas darbas – sudėtingas reiškinys, atsirandantis dėl įvairių veiksnių, pvz., pernelyg didelių darbo mokesčių ir kitų darbo sąnaudų, labai sudėtingų ir brangių administracinių procedūrų, nepakankamo pasitikėjimo valdžios institucijomis, kontrolės priemonių trūkumo, oficialių darbo vietų darbo rinkoje trūkumo, didelės socialinės atskirties ir skurdo. Veiksmingesnės kovos su nedeklaruojamu darbu priemonės padėtų valstybėms narėms pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus, t. y. užtikrinti, kad 75 proc. 20–64 m. gyventojų turėtų darbą ir bent 20 mln. mažiau gyventojų patirtų skurdo ir socialinės atskirties riziką.

Šiam reiškiniui plačiai paplitus tampa sunkiau įgyvendinti ES politikos darbotvarkę, kuria siekiama kurti daugiau darbo vietų, daryti jas kokybiškesnes ir konsoliduoti valstybės finansus. Nedeklaruojamo darbo poveikis biudžetui – mažiau surenkamų mokesčių ir socialinės apsaugos pajamų. Be to, jis neigiamai veikia užimtumą, našumą ir darbo sąlygas, įgūdžių ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą. Taip įgyjama tik menka dalis teisių į pensiją ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė atsakomybė už nedeklaruojamo darbo prevenciją ir atgrasymą nuo jo tenka valstybėms narėms. Atsižvelgiant į nedeklaruojamo darbo problemos daugialypumą ir sudėtingumą, paprastai jos neišspręsi. Tačiau ES lygmeniu paskatinus šalių valdžios institucijas bendradarbiauti ir dalytis geriausia patirtimi būtų galima labai padėti joms vykdyti svarbias nedeklaruojamo darbo prevencijos, nustatymo ir atitinkamų sankcijų taikymo užduotis.

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD svetainėje

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite Europos Komisijos e. paštu siunčiamą nemokamą informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis).

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar