Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. heinäkuuta 2013

Pimeä työ: komissio pyytää kannanottoja työntekijä- ja työnantajajärjestöiltä

Euroopan komission tänään käynnistämässä kuulemismenettelyssä pyydetään työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajia ottamaan kantaa pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettaviin mahdollisiin EU:n toimenpiteisiin. EU:n toimenpiteissä keskityttäisiin parantamaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, kuten työsuojelu-, vero- ja sosiaaliviranomaisten, yhteistyötä. Yhteistyötä voitaisiin tehdä muun muassa jakamalla parhaita ehkäisy- ja torjuntakäytäntöjä, määrittämällä työpaikkatarkastuksiin sovellettavat yhteiset periaatteet, tukemalla henkilöstövaihtoa ja yhteisiä koulutuksia sekä edistämällä yhteisiä valvontatoimia.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että pimeä työ on todellinen vitsaus, sillä se merkitsee työntekijöille suurempaa köyhyysriskiä ja mahdollisesti vaarallisia työolosuhteita. ”Pimeä työ murentaa työntekijöiden työsuhde- ja eläketurvaa ja heikentää terveydenhuoltopalvelujen saantia. Valtioilta jää saamatta osa vero- ja sosiaaliturvamaksutuloista. Hallitusten, työnantajien ja ammattijärjestöjen olisi tehtävä EU:n tasolla yhteistyötä pimeän työn kitkemiseksi.”

Kuulemismenettelystä on apua, kun komissio pyrkii saavuttamaan pimeän työn estämistä koskevat poliittiset tavoitteet, jotka on vahvistettu huhtikuussa 2012 hyväksytyssä työllisyyspaketissa. Paketissa korostetaan, että epävirallisen tai pimeän työn muuttaminen laillisiksi työsuhteiksi voi osaltaan vähentää työttömyyttä. Siksi paketissa tähdennetään, että on parannettava jäsenvaltioiden yhteistyötä pimeän työn estämiseksi ja perustettava EU-tason foorumi työsuojeluviranomaisten ja muiden lainvalvontaelinten välillä pimeän työn torjumiseksi.

Kuulemisasiakirjassa esitetään yleiskatsaus pimeästä työstä johtuviin suurimpiin ongelmiin (näennäisesti itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan luettuna), tarkastellaan aiheen tiimoilta tehtyjä viimeaikaisia selvityksiä ja hahmotellaan pimeän työn torjuntaan keskittyvän tulevan EU-aloitteen tavoitteita ja mahdollista sisältöä. Aloite on määrä hyväksyä vuoden 2013 jälkipuoliskolla.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöt voivat esittää näkemyksiään ja kommenttejaan 20. syyskuuta 2013 mennessä.

Tausta

EU:ssa pimeä työ on määritelty ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”.

Pimeä työ on monimutkainen ilmiö, jonka taustalla on useita eri tekijöitä, kuten työn liiallinen verotus, ylisuuret työvoimakustannukset, kohtuuttoman mutkikkaat ja kalliit hallinnolliset menettelyt, vähäinen luottamus viranomaisiin, valvontajärjestelyjen puute, laillisten työsuhteiden riittämätön tarjonta työmarkkinoilla ja erittäin yleinen sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys. Kun pimeän työn torjumista tehostetaan, jäsenvaltioilla on paremmat mahdollisuudet varmistaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, että vuoteen 2020 mennessä työllisten osuus 20–64-vuotiaista on 75 prosenttia ja köyhyys- tai syrjäytymisvaara poistetaan ainakin 20 miljoonalta ihmiseltä.

Suuri pimeän työn esiintyvyys vesittää EU:n poliittista asialistaa, jolla pyritään kohentamaan työllistämistä, työpaikkojen laatua sekä julkisen talouden vakauttamista. Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia talousarvioon pienempien verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kautta. Sillä on kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen, tuottavuuteen ja työn laatuun, taitojen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Se on heikko pohja eläkeoikeuksia ja terveydenhuoltopalvelujen saantia ajatellen.

Pimeän työn ehkäiseminen ja torjuminen kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle. Pimeä työ on niin monimutkainen ja epäyhtenäinen ilmiö, ettei sen torjumiseen ole yksinkertaisia ratkaisuja. EU-tason toimet, joilla edistetään jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä ja helpotetaan parhaiden käytäntöjen jakamista, voivat kuitenkin merkittävällä tavalla täydentää kansallisten viranomaisten erittäin tärkeää toimintaa, kun nämä estävät ja jäljittävät pimeää työtä ja määräävät siitä seuraamuksia.

Lisätietoja

Uutiset työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar