Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. juuli 2013

Komisjon alustab ametiühingute ja tööandjate esindajatega arutelu deklareerimata töö üle

Euroopa Komisjon alustas täna ametiühingute ja tööandjate organisatsioonidega arutelu võimalike ELi meetmete üle, mille abil saaks tänu liikmesriikide õiguskaitseasutuste, näiteks tööinspektsioonide, maksuasutuste ja sotsiaalkindlustusasutuste vahelisele paremale koostööle ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd. Selline koostöö võiks hõlmata ennetus- ja tõkestusalaste parimate tavade jagamist, tööandjate inspekteerimise ühiste põhimõtete kindlaksmääramist, töötajate vahetuse ja ühiskoolituse edendamist ning ühiste kontrollimeetmete hõlbustamist.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Deklareerimata töö on tõsine probleem, millega kaasnevad suurenenud vaesuseoht ja potentsiaalselt ohtlikud töötingimused. See vähendab töötaja turvatunnet tööga kindlustatuse osas, piirab tema juurdepääsu pensioniõigusele ja arstiabile ning jätab riigi ilma maksu- ja sotsiaalkindlustustuludest. Valitsused, tööandjad ja ametiühingud peaksid tegema ELi tasandil koostööd deklareerimata töö ennetamiseks ja tõkestamiseks.”

Arutelu aitab komisjonil rakendada oma poliitilisi eesmärke võitluses deklareerimata töö vastu, nagu on sätestatud 2012. aasta aprilli tööhõivepaketis. Paketis toonitatakse, et mitteametliku või deklareerimata töö muutmine ametlikuks tööks võib aidata vähendada tööpuudust. Paketis rõhutatakse seetõttu vajadust tugevdada liikmesriikide koostööd deklareerimata töö valdkonnas ja kutsutakse üles looma tööinspektsioonide ja teiste õiguskaitseasutuste jaoks deklareerimata tööga võitlemise platvormi ELi tasandil.

Konsulteerimisdokumendis antakse ülevaade deklareerimata tööga (sealhulgas näilised füüsilisest isikust ettevõtjad) kaasnevatest peamistest probleemidest ja hiljutistest uuringutest deklareerimata töö kohta ning kirjeldatakse ELi deklareerimata töö vastase algatuse eesmärke ja võimalikku sisu. See algatus on kavas vastu võtta 2013. aasta teisel poolel.

Töötajate ja tööandjate organisatsioonidel on kuni 20. septembrini 2013 võimalik esitada oma seisukohad ja märkused.

Taust

Euroopa Liidu tasandil on deklareerimata tööd kirjeldatud järgmiselt: igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, võttes arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi.

Deklareerimata töö on keeruline nähtus, mis on tekkinud mitmesuguste tegurite tulemusel, nagu ülemäära kõrged tööjõumaksud ja muud tööjõuga seotud kulud, liiga keerulised ja kulukad haldusmenetlused, usaldamatus valitsuse vastu, kontrollimehhanismide puudumine, ametlike töökohtade vähesus tööturul ning sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse kõrge tase. Deklareerimata töö vastu võitlemise tõhusamad viisid aitaksid liikmesriikidel täita Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke, mille kohaselt tuleb tagada, et 20–64-aastaste tööhõivemäär oleks 75%, ja vähendada vähemalt 20 miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või keda need ohud ähvardavad.

Laialt levinud deklareerimata töö kahjustab ELi poliitilist tegevuskava, mille eesmärk on tõhustada töökohtade loomist, parandada nende kvaliteeti ning tugevdada eelarvet. Deklareerimata tööl on maksu- ja sotsiaalkindlustustulude vähenemise tõttu tõsine mõju eelarvele. See mõjub kahjulikult tööhõivele, tootlikkusele ja tööstandarditele, kutseoskuste arendamisele ja elukestvale õppele. See piirab pensioniõigusi ja juurdepääsu arstiabile.

Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise eest vastutavad eelkõige liikmesriigid. Deklareerimata töö vastu võitlemiseks ei ole lihtsat lahendust, sest tegemist on keeruka ja eripalgelise valdkonnaga. Siiski võiksid ELi tasandil võetavad meetmed liikmesriikide ametiasutuste vahelise koostöö edendamiseks ja parimate tavade vahetamise hõlbustamiseks oluliselt suurendada kõnealuste asutuste otsustavat rolli deklareerimata töö ennetamisel, kindlakstegemisel ja selle eest karistamisel.

Lisateave

Uudis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar