Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2013

Αδήλωτη εργασία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων και τους εκπροσώπους των εργοδοτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα διαβούλευση με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών σχετικά με την πιθανότητα λήψης μελλοντικών μέτρων εκ μέρους της ΕΕ με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας μέσω της καλύτερης συνεργασίας των αρχών επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών, όπως είναι οι αρχές επιθεώρησης εργασίας, φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής, τον προσδιορισμό κοινών αρχών για την επιθεώρηση των εργοδοτών, την προώθηση των ανταλλαγών προσωπικού και την κοινή κατάρτιση, καθώς και τη διευκόλυνση κοινών ενεργειών ελέγχου.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε: «Η αδήλωτη εργασία αποτελεί μάστιγα - κάνει τους εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Υπονομεύει την ασφάλεια της εργασίας για τους εργαζομένους, την πρόσβασή τους στη συνταξιοδότηση και την υγειονομική περίθαλψη. Στερεί από τις κυβερνήσεις τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις θα πρέπει να συνεργαστούν σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας».

Η διαβούλευση θα βοηθήσει την Επιτροπή να υλοποιήσει τους στόχους της πολιτικής της για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, όπως καθορίστηκαν τον Απρίλιο του 2012 στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Στη δέσμη μέτρων τονίζεται ότι η μετατροπή της ανεπίσημης ή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας. Για τον λόγο αυτόν, στη δέσμη μέτρων υπογραμμίζεται η ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας των κρατών μελών όσον αφορά την αδήλωτη εργασία και ζητείται η δημιουργία μιας πλατφόρμας, σε επίπεδο ΕΕ, για τις επιθεωρήσεις εργασίας και τους άλλους φορείς επιβολής της νομοθεσίας ώστε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία.

Στο έγγραφο διαβούλευσης παρουσιάζεται μια γενική εικόνα των βασικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την αδήλωτη εργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης), εξετάζονται πρόσφατες μελέτες σχετικά με την αδήλωτη εργασία και περιγράφονται οι στόχοι και το πιθανό περιεχόμενο μιας μελλοντικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να εγκριθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2013.

Ιστορικό

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη».

Η αδήλωτη εργασία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η υπερβολικά υψηλή φορολόγηση της εργασίας και τα άλλα στοιχεία κόστους της εργασίας, η εξαιρετικά πολύπλοκες και δαπανηρές διοικητικές διαδικασίες, το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου, η έλλειψη κανονικών θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας και τα υψηλά επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Οι αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σύμφωνα με τους οποίους το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να εργάζεται και τουλάχιστον 20 εκατ. λιγότερα άτομα να βρίσκονται ή να κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας υπονομεύουν το πολιτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την παραγωγικότητα και τα πρότυπα εργασίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Προσφέρει μια πενιχρή βάση για τη στοιχειοθέτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας εμπίπτει κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ετερογένειας της αδήλωτης εργασίας, δεν υπάρχει απλή λύση για την αντιμετώπισή της. Ωστόσο, η δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της συνεργασίας των εθνικών αρχών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να υποστηρίξει σε σημαντικό βαθμό τον κρίσιμο ρόλο των αρχών αυτών όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες

Ειδήσεις στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Παρακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter:

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar