Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. juli 2013

Sort arbejde: Kommissionen indleder høring af fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter

Europa-Kommissionen har i dag indledt en høring af repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om mulige fremtidige EU-foranstaltninger til at forebygge og forhindre sort arbejde ved hjælp af et forbedret samarbejde mellem medlemsstaternes håndhævelsesmyndigheder som f.eks. arbejdstilsyn og skatte- og socialsikringsmyndigheder. Et sådant samarbejde kunne omfatte udveksling af bedste praksis om forebyggende og afskrækkende foranstaltninger, fastlæggelse af fælles principper for arbejdstilsyn, støtte til udveksling af personale og fælles uddannelse og fremme af fælles kontrolaktioner.

László Andor, som er EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "Sort arbejde er en svøbe, som kan føre til øget fattigdomsrisiko og potentielt farlige arbejdsvilkår. Det undergraver arbejdstagernes jobsikkerhed og deres adgang til pensioner og sundhedsydelser. Regeringerne mister skatte- og socialsikringsindtægter. Regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger bør samarbejde på EU-plan for at forebygge og forhindre sort arbejde".

Høringen skal hjælpe Kommissionen med at gennemføre sine politikmålsætninger om at bekæmpe sort arbejde, således som det blev fastsat i april 2012 i beskæftigelsespakken. I pakken understreges det, at man kan mindske arbejdsløsheden ved at omdanne uformelt eller sort arbejde til rigtige job. Det fremhæves derfor i pakken, at der er behov for en forbedret fælles indsats over for sort arbejde, og man opfordrer til, at der på EU-niveau oprettes en platform mellem arbejdstilsyn og andre håndhævelsesorganer med henblik på bekæmpelse af sort arbejde.

Høringsdokumentet giver et overblik over de største problemer i forbindelse med sort arbejde (herunder proforma selvstændig erhvervsvirksomhed), gennemgår nyere undersøgelser af sort arbejde og redegør for målsætninger og muligt indhold i et fremtidigt EU-initiativ til bekæmpelse af sort arbejde. Dette initiativ forventes vedtaget i anden halvdel af 2013.

Arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer kan indtil 20. september 2013 fremsætte deres synspunkter og kommentarer.

Baggrund:

På europæisk plan defineres sort arbejde som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem".

Sort arbejde er et kompleks fænomen, der skyldes en lang række forskellige faktorer som f.eks. for høje skatter på arbejde og andre arbejdsomkostninger, for komplekse og dyre administrative procedurer, lav tillid til regeringer, manglende kontrolmekanismer, mangel på regulære job på arbejdsmarkedet og en høj grad af social udelukkelse og fattigdom. Medlemsstaterne ville med mere effektive måder til håndtering af sort arbejde kunne opfylde Europa 2020-strategiens målsætninger om at sikre, at 75 % af de 20- til 64-årige er i beskæftigelse, og at antallet af personer, der risikerer at blive udsat for fattigdom og social udelukkelse, reduceres med mindst 20 mio.

Omfattende sort arbejde undergraver EU's politiske dagsorden, der sigter mod at forbedre jobskabelsen, jobkvaliteten og den finanspolitiske konsolidering. Sort arbejde har alvorlige budgetmæssige virkninger på grund af lavere skatte- og socialsikringsindtægter. Det har en negativ indvirkning på beskæftigelse, arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og livslang læring. Det udgør kun et meget spinkelt grundlag for pensionsrettigheder og adgang til sundhedsydelser.

Det er først og fremmest medlemsstaternes ansvar at forebygge og forhindre sort arbejde. Sort arbejde er et meget komplekst og uensartet fænomen, og der findes derfor ingen nemme løsninger til bekæmpelse heraf. EU's foranstaltninger for at fremme samarbejdet mellem de nationale myndigheder og lette udvekslingen af bedste praksis vil i høj grad kunne supplere disse myndigheders vigtige arbejde med at forebygge, spore og sanktionere sort arbejde.

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Få tilsendt Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Kontaktpersoner

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar