Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 4. července 2013

Nenahlášená práce: Komise zahajuje konzultaci s odborovými svazy a zástupci zaměstnavatelů

Dnešním dnem Evropská komise zahájila konzultaci se zástupci odborových svazů a organizací zaměstnavatelů o možných budoucích opatřeních EU, která by prostřednictvím lepší spolupráce mezi donucovacími orgány členských států, jako jsou inspektoráty práce a daňové orgány a orgány sociálního zabezpečení, předcházela nenahlášené práci a odrazovala by od ní. Součástí takovéto spolupráce by mohlo být sdílení osvědčených postupů v oblastí preventivních a odrazujících opatření, stanovení společných zásad inspekcí zaměstnavatelů, podpora výměn pracovníků a společných školení, jakož i usnadňování společných kontrolních činností.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: „Nenahlášená práce je pohromou – pracovníky vystavuje většímu riziku chudoby a potenciálně nebezpečným pracovním podmínkám. Ohrožuje jistotu pracovních míst a zhoršuje přístup k důchodům a zdravotní péči. Státní pokladny kvůli ní přichází o příjmy z daní a sociálního zabezpečení. Vlády, zaměstnavatelé a odborové svazy by měli spojit síly a spolupracovat na úrovni EU, aby nenahlášené práci předcházeli a odrazovali od ní.“

Konzultace pomůže Komisi provést cíle své politiky zaměřené na boj proti nenahlášené práci, uvedené v balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti z dubna 2012. Balíček podtrhuje možný význam převodů neformální nebo nenahlášené práce v řádné zaměstnání pro snižování nezaměstnanosti. Balíček proto vyzdvihuje potřebu zlepšit spolupráci v oblasti nenahlášené práce mezi členskými státy a vyzývá ke zřízení platformy EU pro inspektoráty práce a další subjekty pověřené dohledem za účelem boje proti nenahlášené práci.

Konzultační dokument podává přehled hlavních problémů pramenících z nenahlášené práce (včetně falešné samostatné výdělečné činnosti), věnuje se studiím z poslední doby týkajícím se nenahlášené práce a nastiňuje cíle a možný obsah budoucí iniciativy EU v oblasti boje proti nenahlášené práci. Přijetí této iniciativy je plánováno na druhou polovinu roku 2013.

Organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů mohou předkládat své názory a připomínky až do 20. září 2013.

Souvislosti

Na evropské úrovni je nenahlášená práce definována jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“.

Nenahlášená práce představuje komplexní fenomén, na jehož existenci se podílí řada různých faktorů, jako je nadměrné zdanění práce a jiné náklady práce, přílišná složitost a nákladnost správních postupů, slabá důvěra ve vládní instituce, nedostatečné kontrolní mechanismy, nedostatek regulérních pracovních míst na trhu práce a vysoká míra sociálního vyloučení a chudoby. Účinnější způsoby boje proti nenahlášené práci by členským státům pomohly splnit cíle strategie Evropa 2020, jimiž je zajištění 75% zaměstnanosti ve věkové skupině 20–64 let a snížení počtu osob, které postihuje či ohrožuje chudoba a sociální vyloučení, alespoň o 20 milionů.

Vysoká úroveň nenahlášené práce podkopává politickou agendu EU zaměřenou na vytváření a kvalitu pracovních míst a fiskální konsolidaci. Nenahlášená práce má vážné rozpočtové důsledky kvůli nižším příjmům z daní a sociálního zabezpečení. Negativně se odráží na zaměstnanosti, produktivitě a pracovních normách, rozvoji dovedností a celoživotním učení. Nezakládá důchodová práva a neumožňuje přístup ke zdravotní péči.

Za prevenci a potírání nenahlášené práce jsou primárně odpovědné členské státy. Vzhledem ke složitosti a různorodosti nenahlášené práce neexistuje pro boj s ní žádné jednoduché řešení. Akce na úrovni EU, která by podporovala spolupráci mezi vnitrostátními orgány a usnadňovala výměnu osvědčených postupů, by však mohla významnou měrou doplnit klíčovou roli, již tyto orgány hrají v oblasti prevence, odhalování a postihů nenahlášené práce.

Více informací

Aktuality na internetové stránce GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Internetové stránky komisaře Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar