Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 юли 2013 г.

Недеклариран труд: Комисията започва консултация със синдикатите и представителите на работодателите

Днес Европейската комисия обяви началото на консултация с представители на синдикатите и организациите на работодателите относно възможните бъдещи мерки на ЕС за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд чрез по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки, като например инспекциите по труда, данъчните и социалноосигурителните органи. Това сътрудничество може да включва обмен на най-добри практики във връзка с мерките за предотвратяване и възпиране, установяване на общи принципи за извършването на инспекции на работодателите, насърчаване на обмена на персонал и съвместните обучения и създаване на условия за съвместни действия по контрола.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Недекларираният труд е бич – той излага работниците на по-голям риск от бедност и на потенциално опасни условия на труд. Той подрива сигурността на работното място на работниците и техния достъп до пенсии и здравни грижи и лишава правителствата от данъчни и социалноосигурителни приходи. Правителствата, работодателите и синдикатите трябва да работят заедно на равнището на ЕС за предотвратяването и възпирането на недекларирания труд.“

Консултацията ще помогне на Комисията да изпълни своите политически цели за справяне с недекларирания труд, заложени в Пакета за заетостта от април 2012 г. В него се подчертава, че превръщането на неофициалния или недеклариран труд в законна трудова дейност може да допринесе за намаляване на безработицата. Освен това в пакета се набляга на необходимостта от по-добро сътрудничество между държавите членки по въпросите на недекларирания труд и се призовава за създаване на платформа на равнището на ЕС за инспекциите по труда и другите правоприлагащи органи за борба с недекларирания труд.

В документа за консултация се прави обзор на основните проблеми, произтичащи от недекларирания труд (включително фиктивната самостоятелна заетост), разглеждат се неотдавнашни проучвания относно недекларирания труд и се набелязват целите и евентуалното съдържание на бъдеща инициатива на ЕС за борба с недекларирания труд. Предвижда се инициативата да бъде приета през второто полугодие на 2013 г.

Организациите на работодателите и на работниците могат да изпращат своите мнения и коментари до 20 септември 2013 г.

Контекст

На Европейско равнище недекларираният труд се определя като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите-членки“.

Недекларираният труд представлява сложно явление, чието съществуване се дължи на редица различни фактори, като например прекомерно високи данъци върху труда и други разходи за труд, твърде усложнени и скъпи административни процедури, ниско доверие в правителството, липса на механизми за контрол, липса на законни работни места на пазара на труда и високи равнища на социално изключване и бедност. По-ефикасните начини за справяне с недекларирания труд ще помогнат на държавите членки да изпълнят целите на стратегията „Европа 2020“ за гарантиране на 75 % заетост сред хората на възраст между 20 и 64 г. и за намаляване на броя на изложените на риск от бедност или социално изключване с най-малко 20 милиона души.

Високите равнища на недекларирания труд възпрепятстват изпълнението на програмата на ЕС в тази област, чрез която се цели подобряване на създаването на работни места и тяхното качество и на фискалната консолидация. Недекларираният труд има сериозно отражение върху бюджета поради по-ниските приходи от данъци и социалноосигурителни вноски. Недекларираният труд влияе отрицателно на заетостта, производителността и стандартите на труда, развиването на уменията и ученето през целия живот. Той осигурява само в минимална степен основа за натрупване на пенсионни права и достъп до здравеопазване.

Предотвратяването и възпирането на недекларирания труд е отговорност преди всичко на държавите членки. Предвид комплексния и разнороден характер на това явление не съществува лесно решение за справяне с него. Действията на равнището на ЕС обаче за насърчаване на сътрудничеството между националните органи и улесняване на обмена на най-добри практики може значително да допълни тяхната централна роля за предотвратяване, проследяване и санкциониране на недекларирания труд.

За повече информация

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Уебсайт на Ласло Андор

Следете дейността на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar