Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. jūlijā

Jauna ES palīdzība Nigērijas atjaunojamo energoresursu politikai

Šodien Eiropas Komisija paziņoja par finansiālu atbalstu 27 miljonu eiro apmērā, lai palīdzētu uzlabot atjaunojamo energoresursu politiku Nigērijā. Patlaban lielai daļai Nigērijas iedzīvotāju energoresursi vai nu nav pieejami vispār, vai arī nākas izmantot tādu kurināmo kā malka un ogles, kas rada piesārņojumu un nopietni kaitē veselībai.

Jaunās atjaunojamo energoresursu pieejamības programmas (Energising Access to Sustainable Energy – EASE) mērķis ir Nigērijā uzlabot pamatnosacījumus, kas nosaka atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti, ar īpašu akcentu uz atjaunojamo energoresursu izmantojumu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un mājsaimniecībās.

“Patlaban 80 procentiem Nigērijas lauku iedzīvotāju vispār nav elektrības. Mūsu pamatmērķis ir būtiski samazināt šo rādītāju, taču svarīgi ir arī uzlabot to cilvēku labklājību, kuriem elektrība ir pieejama, tomēr mājsaimniecības darbus nākas veikt nepietiekamā apgaismojumā vai arī jācieš no toksisku dūmu ieelpošanas, jo plītis netiek uzturētas kārtībā,” teica Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs.

EASE programmas ietvaros tiks arī stādīti koki, lai risinātu problēmu saistībā ar mežu masveidīgu izciršanu malkas ieguvei, kas vairumam iedzīvotāju ir galvenais energoresursu avots. Turklāt Nigērija ir otrajā vietā gāzes sadedzināšanas ziņā, ik dienu radot CO2 emisijas aptuveni 40 miljonu tonnu apmērā. Veicinot gāzes sadedzināšanas mazināšanos, EASE programma sekmēs resursu taupīšanu un, samazinot siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas, dos ieguldījumu cīņā ar klimata pārmaiņām.

Programmā ir paredzēti arī vairāki citi pasākumi, tostarp veikt enerģētikas novērtējumu un izstrādāt energoresursu labākas pieejamības stratēģijas, sniegt pamatapmācību par normām, standartiem un tarifiem vai izstrādāt uzņēmējdarbības plānus, lai novērtētu mazas jaudas gāzes iekārtu komerciālo dzīvotspēju.

Jaunā programma tiks īstenota partnerībā ar Pasaules Banku (kura ieguldīs vairāk nekā 4,6 miljonus eiro) un GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kas ieguldīs 9 miljonus eiro).

Vispārīga informācija

Sadarbībai ar Nigēriju ES 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) ietvaros 2007.–2013. gadam ir piešķīrusi 697 miljonus eiro. Attīstības veicināšanas darba galvenās jomas šajā valstī ir

  • pārvaldība un cilvēktiesības – 146 miljoni eiro;

  • miers un drošība – 402 miljoni eiro;

  • tirdzniecība, reģionālā integrācija un energoapgādes drošība – 47 miljoni eiro;

  • veselība – 88 miljoni eiro.

Plānojot 11. EAF, ES kopā ar Nigēriju pievērsīsies tam, kā novērst terorisma cēloņus.

ES sadarbība ar jaunattīstības valstīm enerģētikas jomā

Vairāk nekā miljardam pasaules iedzīvotāju nav pieejama elektrība, un puse no tiem dzīvo Āfrikā. Tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem Āfrikas attīstībai.

ES ir pasaulē lielākā līdzekļu devēja enerģētikas jomā un pēdējo piecu gadu laikā ir ieguldījusi vairāk nekā 2 miljardus eiro enerģētikas projektos jaunattīstības valstīs un vairāk nekā 1 miljardu eiro enerģētikas nozares uzlabošanai Āfrikā, tostarp pasākumiem, kas paredzēti, lai paplašinātu modernu enerģētikas pakalpojumu pieejamību.

Saikne starp enerģētiku un attīstību ir fundamentāla. Tāpēc enerģētika ir būtisks komponents Pārmaiņu programmā, kas ir ES attīstības politikas reformas konceptuālais plāns. Tas izstrādāts ar mērķi nodrošināt, ka ES palīdzība tiek mērķtiecīgi virzīta uz stratēģiskākajām un izaugsmei svarīgākajām nozarēm, tostarp enerģētiku.

Sīkāka informācija

ES delegācijas Nigērijā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/nigeria/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar