Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juli 2013

Statligt stöd: Kommissionen godkänner det svenska stödsystemet till förmån för unga arbetstagare

Europeiska kommissionen har godkänt ett svenskt system för att subventionera kombinerade arbets- och utbildningskontrakt för unga arbetstagare i åldern 15–24 år (yrkesintroduktion) i enlighet med EU:s regler om statligt stöd. I linje med EU:s mål kommer åtgärden att bidra till kampen mot ungdomsarbetslöshet, utan att otillbörligt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

xx – Att bekämpa arbetslösheten bland unga har högsta prioritet i EU. I det svenska systemet utforskas nya sätt att få in unga människor på arbetsmarknaden utan att otillbörligt snedvrida konkurrensen, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken.

Åtgärden är en del av den svenska regeringens ansträngningar för att minska ungdomsarbetslösheten. Under de senaste åren har arbetsmarknadens parter banat väg för yrkesintroduktion i liten skala genom att kombinera praktiskt arbete med utbildning på arbetsplatsen. Liknande lärlingsmodeller finns i andra medlemsländer men de har hittills inte varit så vanliga på den svenska arbetsmarknaden. Sverige anser att dessa kontrakt kan vara ett effektivt verktyg för att underlätta övergången från skola till arbetsliv och planerar att tillhandahålla incitament för en mer omfattande användning av yrkesintroduktion genom statligt stöd.

Det planerade statliga stödet skulle bestå av ett lönebidrag i form av en skattelättnad för arbetsgivaren, kombinerat med ett direktstöd för utbildningskostnaden. Åtgärden har inledningsvis anmälts för en treårsperiod (2014–2016). Den kommer bara att tillämpas för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal med fackföreningarna.

xx Åtgärden strävar efter att uppnå ett mål av gemensamt EU-intresse, nämligen kampen mot ungdomsarbetslöshet. Kommissionen anser att stödet är begränsat till det minsta möjliga för att uppnå detta mål och att åtgärdens omfattning och det berörda stödbeloppet inte kommer att leda till otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Kommissionen har därför dragit slutsatsen att åtgärden är i linje med artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som tillåter stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

Bakgrund

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.36671 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden om beslut om statligt stöd på internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine

Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30


Side Bar