Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juli 2013

Miljö och klimat: kommissionen investerar 281,4 miljoner euro i nya miljö- och klimatprojekt

Europeiska kommissionen har godkänt finansiering för 248 nya projekt inom ramen för programmet Life+, EU:s miljöfond. Projekten omfattar åtgärder inom områdena naturskydd, miljöpolitik och information och kommunikation i miljöfrågor i alla medlemsländer. Sammanlagt rör det sig om investeringar på cirka 556,4 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 281,4 miljoner euro.

– Life+ fortsätter att vara en viktig finansieringskälla för innovativa projekt. Dessa nya projekt kommer att bidra kraftigt till skydd, bevarande och förbättring av EU:s naturtillgångar. De främjar vår strävan att göra EU till en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp, sade miljökommissionären Janez Potočnik.

– Jag är glad att i år se det bekräftat att den allt store mängden Life-projekt kommer att bidra till våra klimatinsatser. Vi vill förbättra detta ännu mer: Det nya Life-programmet 2014-2020 avsätter över 850 miljoner euro för klimatåtgärder. Därmed tredubblas summan som lags på klimatåtgärder, sade klimatkommissionären Connie Hedegaard.

Kommissionen har fått in 1 159 ansökningar inom ramen för sin senaste ansökningsomgång, som löpte ut i september 2012.

LIFE+-projekt för natur & biologisk mångfald förbättrar bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Av de 258 förslag som kommit in valde kommissionen ut 92 projekt för finansiering, bland partnerskap av naturskyddsorganisationer, myndigheter och andra parter. Dessa projekt, som leds av stödmottagare i 24 medlemsländer, motsvarar investeringar på sammanlagt 247,4 miljoner euro, varav EU tillhandahåller 139,3 miljoner euro. De flesta (82) är naturprojekt som bidrar till genomförandet av fågel- och/eller habitatdirektivet och nätverket Natura 2000. De övriga tio är pilotprojekt som rör mer omfattande frågor kring biologisk mångfald (projekt för biologisk mångfald inom ramen för Life+).

LIFE+-projekt för miljöpolitik och miljöförvaltning är pilotprojekt som bidrar till Här kommer kommissionen att bidra med över 34,6 miljoner euro till 29 projekt som direkt tar sig an klimatförändringen, med en sammanlagd budget på 81,1 miljoner euro. Dessutom kommer en mängd andra projekt som handlar om andra frågor också indirekt att påverka våra utsläpp av växthusgaser.

Andra viktiga områden är vatten, avfall och naturresurser, kemikalier, tätortsmiljön, mark och luftkvalitet.

LIFE+-projekt om information och kommunikation sprider information och ökar medvetenheten om miljöfrågor. Av de 158 förslag som kommit in valde kommissionen ut 10 projekt från en rad natur- och miljöorganisationer inom den offentliga och privata sektorn. Projekten är belägna i nio medlemsländer och står för en sammanlagd investering av 10,5 miljoner euro, varav EU tillhandahåller cirka 5,2 miljoner euro.

Fyra av de 10 projekten berör medvetenhetshöjande insatser om natur och miljö, medan sex berör andra miljöfrågor som klimatförändring, resurseffektivitet och förebyggande av kustförorening.

Bakgrund

Den 27 juni 2013 nåddes en informell överenskommelse i Bryssel om nästa finansieringsperiod för Lifeprogrammet (2014-2020). Ändringarna omfattar ett särskilt avsnitt för lindring av klimatförändringens följder och anpassning till klimatförändringen, och en ny finansieringskategori för ”integrerade projekt”. Därigenom bör genomföranet av miljölagstiftningen främjas, eftersom det blir möjligt att utvidga projekt genom att mobilisera ytterligare medel från EU, medlemsstaterna eller privata investerare. Nu måste Europaparlamentet och rådet formellt godkänna överenskommelsen för att den ska kunna omsättas i lagstiftning.

LIFE+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en sammanlagd budget på 2 143 miljarder euro för perioden 2007-2013. Varje år genomför Europeiska kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom Life+.

Läs mer

Se sammanfattningen av alla nya projekt som finansierats inom ramen för Life+, uppdelade per land: MEMO/13/638 (+ bilaga med projekt översatta till ditt språk)

Uppgifter om Life+ och en redogörelse för 20 år med Life finns på

http://ec.europa.eu/life

Man kan också kontakta de berörda nationella myndigheterna:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Bilaga

2012 års Life+ -projekt

Sverige, Finland

Sverige 8 projekt (35,9 miljoner euro)

LIFE+ Miljöpolitik och miljöstyrning (5 projekts – 19,5 miljoner euro)

LIFE SludgeisBiofuel (Outotec AB): Avloppsslam, gödsel och matsmältningsrester är en bra källa för energi från biomassa. Dagens teknik för att torka materialet före förbränning är emellertid väldigt energikrävande. LIFE SludgeisBiofuel kommer at testa en torkningsteknik som minskar elförbrukningen för torkning från 800 till mindre än 200 kWh per ton (avdunstat) vatten. Om projektet blir framgångsrikt kan det leda till utveckling av en anläggning i full skala för energiåtervinning från avfall. Kontaktperson: robert.johansson@outotec.com

ReCOOL for LIFE+ (Recytec AB): Detta projekt syftar till att demonstrera innovativ återvinningsteknik för glykol (en mycket giftig och skadlig organisk förening) från avfall från frostskydds- och kylmedel. Den nya tekniken förväntas leda till produktion av glykol med over 95 % renhet. När det är helt genomfört kan det minska behovet av ny glykol med 50 % genom att cirka 270 miljoner liter frostskyddsmedel återvinns varje år i EU. Kontaktperson: goran.ahlquist@recyctec.se

LIFE BIOGAS XPOSE (Vafab Miljö AB): Detta projekt syftar till att förbättra produktionen av biometan från avfall för att demonstrera den stora potential detta har som källa för förnybar energi. Projektet omfattar hela biogascykeln, från testning av nya råvaror och teknik i produktionsskedet till förbättring av biogasens logistikkedja. Det ska genomföras i den svenska regionen Öst. Som räknar med att minska sina koldioxidutsläpp med 400 000 ton, öka produktionen av biogas med 1 000 GWh och öka användningen biometan som drivmedel för fordon till 5 %. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson: torbjorn.anger@vafabmiljo.se

Etanolix 2.0 for LIFE+ (St1 Refinery AB): Detta projekt syftar till utveckling av en pilotanläggning för bioetanol inom ett befintligt oljeraffinaderi. Därigenom uppnås synergieffekter mellan de båda processerna. Bioetanolproduktionen utnyttjar värme och kilning från raffinaderiet: värme (motsvarande 6 760 MWh/år) från raffineringsprocessen och kylning (9 530 MWh/år) från befintliga vattenlednings- och kylsystem. Projektet ska hantera cirka 15 000-21 000 ton livsmedelsavfall per år och producera 5 000 m3 bioetanol per år med en effektivitet mellan 98-100 %. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson: linda.werner@st1.se

SOLMACC LIFE (International Federation of Organic Agriculture Movements): Detta projekt syftar till att främja införandet av hållbara jordbruksmetoder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och lindrar andra miljöbelastningar som uppstår genom jordbruket, t.ex. erosion och hot mot den biologiska mångfalden, och som främjar ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. Projektet ska genomföra och demonstrera fyra miljövänliga jordbrukskoncept (optimerad näringsåtervinning på gården, optimerat växelbruk med växtföljder mellan ärtväxter och gräs, optimerade plöjningsmetoder och skogsjordbruk) på 12 ekologiska gårdar i Sverige. Dessa metoder ska minska växthusgasutsläppen med 15 % och göra jordbrukssektorn motståndskraftigare mot klimatförändringen. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson: josefine.johansson@ifoam-eu.org

LIFE+ Nature (3 projects – 16.4 million)

LIFE Coast Benefit (County Administrative Board of Östergötland): Detta projekt syftar till att förbättra bevarandestatusen i livsmiljöer i västra Östersjöskärgården. Det ska inriktas på arter och livsmiljöer som trivs i traditionell jordbruksbygd, naturstrukturer och störningsmönster i skogar och i grunda vatten. Kontaktperson: claes.svedlindh@lansstyrelsen.se

LIFE+ Vänern (County Administrative of Värmland): Detta projekt syftar till att återställa viktiga häcknings- och parningsområden för fåglar i bilaga I till fågeldirektivet i Vänern, att återställa flera livsmiljöer i bilaga I till habitatdirektivet till gynnsam bevarandestatus och främja den löpande förvaltningen av projektområdena efter projektets slut. Kontaktperson: jenny.sander@lansstyrelsen.se

LIFE- ELMIAS (Swedish Forest Agency): Detta projekt syftar till att utrota almsjukan på Gotland. Det anses möjligt att utrota den svamp som förorsakar sjukdomen eftersom sjukdomen nätt Gotland så nyligen, Gotland är så geografiskt avskilt och tidigare utrotningskampanjer krönts av framgång. Kontaktperson: Karin.Wagstrom@skogsstyrelsen.se

Finland 6 projekt (17,8 miljoner euro)

LIFE+ Miljöpolitik och miljöförvaltning (4 projekt – 12.1 miljoner euro)

LIFE+ UPACMIC (Ramboll Finland Oy): Projektet ska demonstrera att det finns tekniskt och miljömässigt genomförbara alternativ för at sanera gruvor genom kemisk och fysisk stabilisering av avfallsmaterial, som sedan kan omvandlas till värdefulla material för förseglande skikt. På så sätt undviks också förorening av vatten och mark, och därigenom uppkommande hälsoproblem. Kontaktperson: pentti.lahtinen@ramboll.fi

LIFE MONIMET (Ilmatieteen laitos): Projektet LIFE MONIMET ska demonstrera nya metoder för att på plats övervaka och kartlägga klimatförändringsindikatorer som kan påverka boreala skogars och torvmossars lindringspotential och uppskattade sårbarhet. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson: ali.nadir.arslan@fmi.fi

LIFE+ 2012 N-SINK (Lammin biologinen asema): Projektet ska demonstrera processer för avskiljning av kväve vid vattenrening för att undvika eutrofiering av Östersjön. I synnerhet ska det demonstrera en innovative sedimentfiltreringsprocess för att minska kvävebelastningen när kväve från avloppsvatten frigörs i form av nitrat. Projektets främsta syfte är att demonstrera denna nya metod för att öka kväveavskiljningen fån avloppsvatten och bidra till denitrifieringen gen matt utnyttjasedimentets naturliga ekosystemtjänster. Kontaktperson: lauri.arvola@helsinki.fi

LIFEPeatLandUse (Skogsforskningsinstitutet - Metla): Detta projekt syftar i första hand till att kvantifiera och bedöma ekosystemtjänster för att hjälpa dem som sysslar med fysisk planering och beslutsfattare att fatta beslut om fysisk planering utifrån ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt hållbara fakta. Detta ska ske genom utveckling och demonstration av et beslutsunderstödjande system som sammanställer miljö- och ekonomiuppgifter för att identifiera kostnadseffektiva alternativ för fysisk planering och därigenom bevara de positiva effekter som ekosystemtjänster medför. Kontaktperson: anne.tolvanen@metla.fi

LIFE+ Natur (1 projekt – 5,3 miljoner euro)

LIFE Saimaa Seal (Metsähallitus): Detta projekt syftar till att förbättra bevarandestatusen för saimensäl genom att minska de risker djuren utsätts för (t.ex. risker till följd av fiske, mänskliga störningar och klimatförändring). Projektresultaten ska användas för att uppdatera strategin för sälarnas bevarande och lagstiftningen kring detta. Kontaktperson: mikko.tiira@metsa.fi

LIFE+ Information och kommunikation (1 projekt – 0,4 miljoner euro)

LIFE+ CrayMate (University of Eastern Finland): Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om inhemska kräftstammars betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemen i vattnet bland allmänheten och intressegrupper. En kampanj för att lyfta fram de största hoten mot inhemska kräftstammar i Finland kommer att genomföras. Kontaktperson: japo.jussila@uef.fi


Side Bar