Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. julija 2013

Okolje in podnebje: Komisija vlaga 281,4 milijona evrov v nove okoljske in podnebne projekte

Evropska komisija je odobrila financiranje 248 novih projektov v okviru programa LIFE+, tj. sklada Evropske unije za okolje. Projekti zajemajo ukrepe na področjih ohranjanja narave, podnebnih sprememb, okoljske politike ter obveščanja in komuniciranja o okoljskih vprašanjih v vseh državah članicah. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti približno 556,4 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila 281,4 milijona evrov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Program LIFE+ še naprej zagotavlja nujno potrebna sredstva za inovativne projekte. Ti novi projekti bodo znatno prispevali k varovanju, ohranjanju in izboljšanju naravnega kapitala Evrope. Podprli bodo cilj, da EU postane bolj zeleno in bolj konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča vire.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dejala: „Veseli me, da bo letos še več projektov LIFE prispevalo k podnebnim ukrepom, kar pa želimo še izboljšati: novi program LIFE za obdobje 2014–2020 bo za podnebne ukrepe namenil več kot 850 milijonov evrov. Znesek, ki se porabi za podnebne ukrepe, se bo tako v grobem potrojil.“

Komisija je na najnovejši razpis za zbiranje predlogov, ki se je zaključil septembra 2012, prejela 1 159 prijav.

Projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Med 258 prejetimi predlogi, ki so jih pripravila partnerstva okoljskih organizacij, vladnih organov in drugih udeležencev, je Komisija za financiranje izbrala 92 projektov. Ti projekti, ki jih vodijo upravičenci iz 24 držav članic, pomenijo skupno naložbo v vrednosti 247,4 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 139,3 milijona evrov. Večina projektov (82) je povezanih z naravo in prispevajo k izvajanju direktive o pticah in/ali direktive o habitatih ter omrežja Natura 2000. Preostalih deset so pilotni projekti, ki obravnavajo širša vprašanja biotske raznovrstnosti (projekti LIFE+ v zvezi z biotsko raznovrstnostjo).

Projekti LIFE+ Okoljska politika in upravljanje so pilotni projekti, ki prispevajo k razvoju inovativnih strategij, tehnologij, metod in instrumentov. Med 743 prejetimi predlogi, ki so jih pripravile številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, je Komisija za financiranje izbrala 146 projektov. Uspešni projekti, ki jih vodijo upravičenci iz 18 držav članic, pomenijo skupno naložbo v vrednosti 298,5 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 136,8 milijona evrov.

V tem sklopu bo Komisija prispevala več kot 34,6 milijona evrov za 29 projektov s skupnim proračunom v višini 81,1 milijona evrov, ki se neposredno ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Poleg tega bo na emisije toplogrednih plinov posredno vplivalo še več drugih projektov, ki se osredotočajo na druga vprašanja.

Med drugimi pomembnimi področji, na katera se nanašajo projekti, so še voda, odpadki in naravni viri, kemikalije, mestno okolje, tla in kakovost zraka.

Projekti LIFE+ Informacije in obveščanje so namenjeni razširjanju informacij in opozarjanju na okoljska vprašanja. Med 158 prejetimi predlogi, ki so jih pripravile številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, dejavne na področju narave in/ali okolja, je Komisija izbrala deset projektov. Projekti so iz devetih držav članic in pomenijo skupno naložbo v vrednosti 10,5 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 5,2 milijona evrov.

Štirje od desetih projektov se ukvarjajo z ozaveščanjem o vprašanjih narave in biotske raznovrstnosti, šest pa se jih osredotoča na druga okoljska vprašanja, kot so podnebne spremembe, učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaženja obale.

Osnovne informacije

V Bruslju je bil 27. junija 2013 sklenjen neformalen dogovor o naslednjem obdobju financiranja za program LIFE (2014–2020). Spremembe zadevajo uvedbo posebnega poglavja, posvečenega blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, ter nove kategorije finančne podpore za „integrirane projekte“. S tem bi se spodbudilo izvajanje okoljevarstvene zakonodaje, projekti pa bi se okrepili, saj bi se sprostila dodatna finančna sredstva iz evropskih, nacionalnih in zasebnih skladov. Dogovor bo postal zakonodajni akt po uradnem soglasju Parlamenta in Sveta.

LIFE+ je finančni instrument EU za okolje s skupnim proračunom v višini 2,14 milijarde evrov za obdobje 2007–2013. Komisija vsako leto objavi en razpis za zbiranje predlogov projektov LIFE+.

Dodatne informacije

Oglejte si povzetke vseh novih projektov, financiranih v okviru LIFE+, razdeljenih po državah: MEMO/13/638 (ter prilogo s prevodi povzetkov projektov iz vaše države).

Več informacij o LIFE+ in o „20 letih LIFE“:

http://ec.europa.eu/life

Lahko se obrnete tudi na pristojne nacionalne organe:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Priloga

Projekti LIFE+ 2012

v vaši državi

Slovenija – 3 projekti (4,4 milijona EUR)

LIFE+ Okoljska politika in upravljanje (3 projekti – 4,4 milijona EUR)

LIFE RusaLCA (Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)): S tem projektom se bo preskusil inovativni postopek nanoremediacije za obdelavo odpadne vode v urbanih območjih in predelavo blata iz čistilnih naprav v različne vrste kompozitov. Ta novi postopek temelji na ničvalentnih železnih nanodelcih, uporabil pa se bo neposredno v manjših napravah v gospodinjstvih. V občini, kjer se bo projekt izvajal, naj bi privarčevali okoli 117 litrov pitne vode na prebivalca letno ter za 100 % zmanjšali trdne odpadke iz postopka obdelave vode. Kontakt: alenka.mauko@zag.si

LIFE Stop CynoBloom (ARHEL projektiranje in inženiring d.o.o): Namen tega projekta je prikazati novo, okolju prijazno metodo za preprečevanje razcveta cianobakterije v naravnih pogojih. Projekt bo uporabil tudi inovativno, enostavno in učinkovito metodo za določanje koncentracije ter nekaterih fizičnih in kemičnih parametrov cianobakterije v vodnih telesih. Projekt naj bi dosegel 90-odstotno znižanje ravni cianobakterije ter popolno odstranitev mikrocistinov (strupenih sestavin, ki jih proizvaja cianobakterija). Kontakt: info@arhel.si

LIFE ReSoil (ENVIT, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o.): S tem projektom se bo izvedla obsežna predstavitev inovativne tehnologije pranja tal, ki odstrani večino strupenih kovin in organskih onesnaževal. Kovine se odstranijo po kompleksiranju z ligandom etilendiamin tetraocetno kislino (EDTA). Metoda je tlom prijazna in bo omogočila, da so tla po remediaciji ponovno uporabna kot rastlinski substrat. Kontakt: info@envit.si


Side Bar