Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. jūlijā

Vide un klimats: Komisija iegulda 281,4 miljonus eiro jaunos projektos vides un klimata jomā

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu 248 jauniem projektiem programmā LIFE+, kas darbojas kā Eiropas Savienības vides fonds. Šo projektu jomas ir dabas saglabāšana, klimata pārmaiņas, vides politika un informācijas un komunikācijas pasākumi par vides jautājumiem visās dalībvalstīs. Šo projektu ieguldījumu kopsumma ir aptuveni 556,4 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 281,4 miljonus eiro.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Programma LIFE+ turpina nodrošināt novatoriskiem projektiem svarīgo finansējumu. Šie jaunie projekti sniegs lielu ieguldījumu Eiropas dabas kapitāla aizsardzībā, saglabāšanā un uzlabošanā. Tie palīdzēs sasniegt mērķi padarīt ES par resursefektīvu, videi nekaitīgāku un konkurētspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni."

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: "Priecājos redzēt šogad apstiprināmies to, ka palielinās to programmas LIFE projektu skaits, kuri sniegs ieguldījumu klimata pasākumos. Mēs vēlamies, lai tas turpina palielināties. Jaunajā programmā LIFE no 2014. līdz 2020. gadam klimata pasākumiem tiks paredzēti vairāk nekā 850 miljoni eiro. Šī summa ir aptuveni trīsreiz lielāka par to, kas tiek tērēta klimata pasākumiem pašlaik."

Jaunākais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir noslēdzies 2012. gada septembrī, un Komisija ir saņēmusi 1159 pieteikumus.

LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un biotopu aizsardzības statusu. No 285 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 92 projektus, ko īsteno dabas saglabāšanas organizāciju, valsts iestāžu un citu iesaistīto personu partnerībā. Šos projektus īsteno projektu atbalsta ieguvēji 24 dalībvalstīs, un tajos ieguldīto līdzekļu kopējais apjoms ir 247,4 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 139,3 miljonus. Lielākā daļa (82) ir dabas projekti, kuri palīdz īstenot Putnu direktīvu un/vai Biotopu direktīvu un Natura 2000 tīkla izveidi. Pārējie desmit ir pilotprojekti, kas attiecas uz bioloģisko daudzveidību plašākā nozīmē (LIFE+ bioloģiskās daudzveidības projekti).

LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir novatorisku politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādes pilotprojekti. No 743 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 146 projektus, kas pārstāv plašu publiskā un privātā sektora struktūru iniciatīvu klāstu. Sekmīgos projektus īsteno projektu atbalsta ieguvēji 18 dalībvalstīs, un tajos ieguldīto līdzekļu kopējais apjoms ir 298,5 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 136,8 miljonus.

Šajā programmas daļā Komisija vairāk nekā 34,6 miljonus eiro ieguldīs 29 projektos, kuri tiešā veidā risina ar klimata pārmaiņām saistītos problemātiskos jautājumus un kuru kopējais budžets ir 81,1 miljons eiro. Daudzi citi projekti, kuros galvenā uzmanība pievērsta citiem jautājumiem, netiešā veidā ietekmēs arī siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Citas nozīmīgas jomas, kurām tiks pievērsta uzmanība, ir ūdens, atkritumi un dabas resursi, ķīmiskās vielas, pilsētvide, augsne un gaisa kvalitāte.

LIFE+ informācijas un komunikācijas projekti ir veltīti informācijas izplatīšanai un rosina pievērst lielāku uzmanību ar vidi saistītajiem jautājumiem. No 158 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija izvēlējās 10 projektus no dažādām publiskā un privātā sektora dabas un/vai vides aizsardzības organizācijām. Projekti tiek īstenoti deviņās dalībvalstīs, un plānoto ieguldījumu kopsumma ir 10,5 miljoni eiro, no kuriem ES ieguldījuma daļa ir aptuveni 5,2 miljoni eiro.

Četri no desmit projektiem attiecas uz izpratnes veicināšanu par dabu un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, bet seši pārējie pievēršas citiem vides jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, resursefektivitātei un piekrastes piesārņojuma novēršanai.

Vispārīga informācija

2013. gada 27. jūnijā Briselē tika panākta neoficiāla vienošanās par programmas LIFE nākamo finansēšanas periodu (no 2014. līdz 2020. gadam). Izmaiņas ir saistītas ar īpašas programmas daļas izveidi, kura attiecas uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, un jaunu atbalsta kategoriju – "integrēti projekti". Šīm izmaiņām vajadzētu uzlabot vides jomas tiesību aktu īstenošanu, padarot iespējamu projektu izvēršanu, kas ir īstenojama, piesaistot papildu finansējumu no ES, valstu un privātajiem fondiem. Lai šī vienošanās kļūtu par tiesību aktu, tagad ir vajadzīga Parlamenta un Padomes piekrišana.

LIFE+ ir Eiropas Savienības finanšu instruments vides jautājumos, un tā kopējais budžets 2007.–2013. gadam ir 2,14 miljardi eiro. Komisija ik gadu izsludina vienu uzaicinājumu iesniegt LIFE+ projektu priekšlikumus.

Papildu informācija

Kopsavilkums par visiem jaunajiem LIFE+ finansētajiem projektiem, kuri sagrupēti pa valstīm: MEMO/13/638 (un pielikums, kurā ir informācija par jūsu valsts projektiem)

Informācija par LIFE+ un sīkāka informācija par programmas LIFE 20 darbības gadiem:

http://ec.europa.eu/life

Attiecīgo valsts iestāžu kontaktinformācija:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Pielikums

Programmas LIFE+ 2012. gada projekti jūsu valstī

Latvija – 3 projekti (4,5 miljoni eiro)

LIFE+ daba – 2 projekti (3,2 miljoni eiro)

LIFE PIEKRASTE (Latvijas Dabas fonds). Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabot lielā dumpja (Botaurus stellaris) aizsardzības statusu Latvijā un ES, ieviešot pasākumus saskaņā ar ES sugu rīcības plānā izklāstīto sistēmu sugu saglabāšanai. Kontaktadrese: ldf@ldf.lv

LIFE Putni Ādažos (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs). Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtermiņa ilgtspējīgai attīstībai Ādažu Natura 2000 teritorijā. Tiks veikti konkrēti pasākumi ar mērķi atjaunot apdraudētu putnu sugu ligzdošanas un/vai barības ieguves dzīvotnes un biotopus, piemēram, virsājus un purvus. Projekts arī veicinās sadarbību un starptautisku labākās prakses apmaiņu ar citiem militāro Natura 2000 teritoriju pārvaldītājiem. Kontaktpersona: daina.galaktionova@vamoic.gov.lv

LIFE+ bioloģiskā daudzveidība – 1 projekts (1,3 miljoni eiro)

LIFE GRASSSERVICE (Baltijas Vides forums – Latvija). Projekta mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanu, ieviešot jaunu kompleksu pieeju zālāju ekosistēmu novērtēšanai, atjaunošanai un/vai pārvaldībai. Tajā tiks izstrādāts ekonomiski ilgtspējīgs pārvaldības modelis, kurā ietilpst zālāju biomasas izmantošana. Kontaktadrese: bef@bef.lv


Side Bar