Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 3 d.

Aplinka ir klimatas. Komisija investuoja 281,4 milijonų eurų į naujus aplinkos ir klimato srities projektus

Europos Komisija patvirtino 248 naujų projektų finansavimą pagal programą LIFE+, t. y. iš Europos Sąjungos aplinkos fondo. Projektai bus vykdomi visose ES valstybėse narėse ir apims veiklą, susijusią su gamtos išsaugojimu, klimato kaita, aplinkos politika ir aplinkos srities informacijos sklaida. Bendra šių projektų vertė — apie 556,4 mln. EUR, iš jų 281,4 mln. EUR skirs ES.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Iš programos LIFE+ lėšų novatoriškiems projektams ir toliau teikiama labai svarbi finansinė parama. Naujausiais projektais bus labai prisidedama prie Europos gamtos turto apsaugos, išsaugojimo ir didinimo. Be to, jais bus siekiama, kad Europos Sąjungoje ištekliai būtų naudojami efektyviai, mažiau kenkiama aplinkai, išmetama mažiau CO2 ir kad ES ekonomika būtų konkurencingesnė.“

Už klimato politiką atsakinga Komisijos narė Connie Hedegaard teigė: „Džiaugiuosi matydama, kad vis didesnė LIFE projektų dalis skiriama kovai su klimato kaita. Norime dar labiau sustiprinti šią tendenciją – naujoje 2014–2020 m. programoje LIFE klimato srities projektams bus numatyta daugiau kaip 850 mln. EUR. Tai bus maždaug trigubai daugiau, negu išleidžiama dabar.“

Per pastarąjį 2012 m. rugsėjo mėn. pasibaigusį kvietimą teikti paraiškas Komisija gavo 1 159 paraiškas.

LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektais siekiama pagerinti nykstančių rūšių ir buveinių apsaugą. Iš gautų 258 pasiūlymų Komisija atrinko 92 projektus, kurie bus finansuojami sudarius gamtos apsaugos įstaigų, valdžios institucijų ir kitų subjektų partnerysčių susitarimus. Bendra šių 24-iose valstybėse narėse vykdysimų projektų vertė — 247,4 mln. EUR, iš jų 139,3 mln. EUR skirs ES. Dauguma (82) yra gamtos projektai, kuriais padedama įgyvendinti Paukščių ir (arba) Buveinių direktyvas ir sukurti Natura 2000 tinklą. Likę 10 projektų yra bandomieji – jais siekiama spręsti biologinės įvairovės nykimo problemas (LIFE+ biologinės įvairovės projektai).

LIFE+ aplinkos politikos ir valdymo projektai taip pat yra bandomieji: jais prisidedama naujoviškų politikos idėjų, technologijų, metodų ar priemonių kūrimo. Iš gautų 743 pasiūlymų Komisija atrinko finansuoti 146 privačiojo ir viešojo sektoriaus organizacijų projektus. Atrinkti projektai bus įgyvendinami 18-oje valstybių narių ir į juos bus iš viso investuota 298,5 mln. EUR, iš jų 136,8 mln. EUR skirs ES.

Pagal šį programos komponentą Komisija skirs daugiau kaip 34,6 mln. EUR 29 projektams, kuriais tiesiogiai sprendžiama klimato kaitos problema; jų bendras biudžetas siekia 81,1 mln. EUR. Be to, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis netiesiogiai bus mažinamas ir vykdant daugelį kitų projektų, skirtų kitoms problemoms spręsti.

Minėtini ir tokių svarbių sričių, kaip vanduo, atliekos ir gamtos ištekliai, cheminės medžiagos, miestų aplinka, dirvožemis ir oro kokybė, projektai.

Įgyvendinant LIFE+ informavimo ir ryšių projektus bus skleidžiama informacija apie aplinkos problemas ir siekiama, kad joms būtų skiriama daugiau dėmesio. Iš gautų 158 pasiūlymų Komisija atrinko 10 projektų, kuriuos parengė įvairios privačiosios ir viešosios gamtos ir (arba) aplinkosaugos organizacijos. Jie bus vykdomi 9 valstybėse narėse ir iš viso į juos bus investuota 10,5 mln. EUR, iš jų 5,2 mln. EUR skirs ES.

Keturi projektai skirti didinti visuomenės informuotumui apie gamtą ir biologinę įvairovę, o likę šeši projektai skirti kitiems aplinkos klausimams, kaip antai klimato kaitos, efektyvaus išteklių naudojimo ir pakrančių taršos prevencijos.

Pagrindinė informacija

2013 m. birželio 27 d. Briuselyje pasiektas neoficialus susitarimas dėl programos LIFE finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu. Programa papildyta nauju skirsniu, skirtu klimato kaitos poveikio mažinimui ir prisitaikymui prie klimato kaitos, be to, įvedama nauja finansuojamų projektų kategorija „integruotieji projektai“. Šis finansavimas turėtų paskatinti aplinkos teisės aktų įgyvendinimą: gaunant daugiau ES finansavimo ir valstybinių ar privačių lėšų, LIFE projektais būtų galima pasiekti daugiau. Dabar tereikia sulaukti oficialaus Parlamento ir Tarybos pritarimo, kad šis susitarimas virstų teisės aktu.

LIFE+ yra Europos Sąjungos aplinkos finansinė priemonė, jai 2007–2013 m. skirta iš viso 2 143 mlrd. EUR. Kasmet Komisija skelbia vieną kvietimą teikti LIFE+ projektų paraiškas.

Daugiau informacijos

Visų naujų LIFE+ lėšomis finansuojamų projektų suvestinė pagal valstybes nares MEMO/13/638 (be to, priede Lietuvių kalba aprašyti Lietuvos projektai)

Daugiau informacijos apie LIFE+ ir 20 LIFE gyvavimo metų“

http://ec.europa.eu/life

Susisiekti su atitinkama nacionaline institucija galite šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg,tel. +32 2 298 72 78

Priedas

2012 m. LIFE+ projektai

Lietuvoje

Lietuva – 2 projektai (2 milijonai)

LIFE+ Gamta (2 projektai – 2,0 milijonai)

LIFE Aukštumala“ (Lietuvos gamtos fondas): pagrindinis projekto tikslas – Aukštumalos telmologiniame draustinyje išlaikyti arba atkurti gerą aktyvių aukštapelkių buveinių būklę. Jis bus įgyvendinamas užtvenkiant senus aukštapelkės drenažo kanalus, kad projekto teritorijoje pakiltų vandens lygis ir aktyviau augtų kiminai. Adresas pasiteirautinerijus.z@glis.lt

LIFE Tyruliai“ (Lietuvos ornitologų draugija): pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti gerą trijų paukščių rūšių, įtrauktų į Paukščių direktyvos I priedą, būtent didžiojo baublio (Botaurus stellaris), švygždos (Porzana porzana) ir pilkosios gervės (Grus grus), būklę. Adresas pasiteirautilod@birdlife.lt


Side Bar